مقایسة اجمالی نگرش عرفانی امام خمینی(س) و عرفان مسیحی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه گروه فلسفه و کلام

چکیده

مقالة حاضر در پی مقایسة تلقی کلی و تعریف عرفان و جایگاه آن در اندیشة امام خمینی و برخی عارفان مسیحی است و به وجوه عام عرفان مسیحی نظر دارد و می‌کوشد تا با نگاهی پدیدارشناسانه ضمن ارزیابی اجمالی به وجوه تشابه و تفاوتهای این دو نوع نگاه و نگرش به عرفان، تجربة عرفانی و زندگی معنوی بپردازد.

کلیدواژه‌ها