انتقادات امام خمینی(س) بر قاضی سعید قمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران

چکیده

نویسنده در این مقاله کوشیده است ضمن اشاره به برخی از مهمترین آرای قاضی سعید قمی در مسائل مربوط به اسماء و صفات باری‌تعالی و نسبت بین صفت و ذات از نظر این عارف گرانقدر و مبنای خاص او در این رأی، انتقادات امام خمینی بر او را ضمن چهار مسألة مطرح و مبنای مخالفت امام با رأی مورد نظر را بیان و در نهایت رأی ایشان را در این مسأله تقریر کند. در این مقاله همچنین به مسألة بروز و ظهور برخی آرای شاذ از سوی قاضی سعید قمی و تبیینات مختلفی که محققان فلسفه و عرفان دربارة این امر ارائه کرده‌اند مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها