تحلیلی بر دیدگاهها و اندیشه‌های حزب ملل اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه تاریخ انقلاب اسلامی پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی.

چکیده

حزب ملل اسلامی یکی از پیشگامان مبارزة مسلحانه با ایدئولوژی اسلامی است. این حزب که هدفش ارائة برداشتی روشنفکرانه از اسلام و مبارزه بود ــ  علی‌رغم کوتاه بودن زمان حیاتش ــ تأثیر ماندگاری بر جریانهای سیاسی اسلامی بجا گذاشت. این مقاله درصدد است تا دیدگاهها و اندیشه‌های حزب را در دو وجه سلبی و ایجابی تحلیل نماید. در وجه سلبی به نقد نظامهای حکومتی موجود (سلطنت و جمهوری)، نقد مکاتب و ایدئولوژیهای سیاسی معاصر (سرمایه‌داری، سوسیالیسم و ناسیونالیسم) و نقد استعماری غرب پرداخته و در وجه ایجابی نیز حکومت اسلامی را بهترین نظام اجتماعی معرفی می‌کند و اسلام را یگانه راه ترقی و تعالی، برقراری عدالت اجتماعی و نجات از استعمار و ظلم می‌داند و مدعی است مسلمانان تا زمانی که به تعالیم اصیل قرآن روی نیاورند، اسیر حکام جور، استعمار و عقب ماندگی خواهند بود.[1]2. برای آشنایی با تاریخچة این حزب به مقالة «تأملاتی در پیدایش و تکوین حزب ملل اسلامی» تألیف اسماعیل حسن‌زاده که در پژوهشنامة متین شمارة 5  و 6 در صفحات 51 ـ 85 به چاپ رسیده، مراجعه نمایید.

کلیدواژه‌ها