هویت‌ جمعی‌ از دیدگاه‌ امام‌ خمینی‌

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

نگارنده در این مقاله ابتدا
مفهوم هویت را از منابع مختلف لغات استخراج و آن را به دو سطح فردی و جمعی تقسیم
کرده است. منظور نویسنده از هویت فردی، انسان و از هویت جمعی، امت است. سپس عوامل
مؤثر بر این دو سطح از دیدگاه امام خمینی را مورد بررسی قرار داده است. در سطح
فردی هویت از دیدگاه امام خمینی به دو نقش مهم هستی‏شناسی ـ جهان‏بینی و
انسان‏شناسی بر دیدگاه وی نسبت به هویت اشاره شده است. در ادامه از دیدگاه امام
خمینی به ویژگیهای ذاتی انسان اشاره شده که عبارتند از: جامعیت و لایتناهی بودن
انسان،

دو بعدی بودن انسان، فطرت کمال‏گرایانة انسان و آزادیخواهی انسان

کلیدواژه‌ها