تبیین انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه تدا اسکاچپول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیأت علمی گروه جامعه‏شناسی انقلاب پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا نظریة اسکاچپول توانایی تبیین انقلاب ایران را دارد. برای پاسخ به این سؤال متغیرهای اصلی نظریة او در مورد جامعة ایران به‏کار رفته‏ و در ادامه، جرح و تعدیلهایی که خود اسکاچپول در نظریه‏اش انجام داده شرح و در پایان آرا و عقاید  اسکاچپول دربارة انقلاب ایران نقد و ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها