مبانی نظریة اتحاد عاقل و معقول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه فلسفه و رئیس دانشکدة الهیات دانشگاه امام صادق(ع).

چکیده

بررسی تاریخی نظریة اتحاد عاقل و معقول نشان می‏دهد که این نظریه در حوزة اندیشة اسلامی، نخست در عرفان مطرح شد و پس از آن ملاصدرا آن را در فلسفه صورتبندی کرد. صدرالمتألهین برای نیل به این هدف، برخی از اصول فلسفة خود را به عنوان مقدمه به کار گرفت و به این ترتیب نه تنها اتحاد عاقل و معقول را با دلایل و براهین فلسفی به اثبات رساند، بلکه این نظریه را با دستگاه فلسفی خود متلائم ساخت. نگارنده در این مقاله مقدمات یاد شده را به عنوان مبانی نظریة اتحاد عاقل و معقول مورد بحث قرار داده است. این مقاله گام دوم در جهت بررسی تحلیلی این نظریه است که در پی انتشار مقالة «نگاهی به پیشینة نظریة اتحاد عاقل و معقول» (متین شماره 11 و 12) به نگارش درآمده است.

کلیدواژه‌ها