کارکردهای ارتباطی زبان در رهبری سیاسی امام خمینی(س) و ابعاد انسانی و معنوی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.

چکیده

نسبت زبان و سیاست، در حوزة اندیشه سیاسی و علم سیاست اهمیت بالایی دارد. مباحث این موضوع به دو بخش تقسیم می‌شود؛ نخست با رویکرد هستی شناختی و معرفت‌شناختی از نقش زبان در فهم سیاست به‌مثابه تمرینی وجودی و تحقق حیوان سیاسی و شهروندی، سخن می‌رود و دوم به کارکردهای مختلف زبان در سیاست توجه می‌گردد. از سوی دیگر با توجه به نقش دین در زندگی اجتماعی و سیاسی، قابلیت‌ها و کارکردهای زبان دین نیز موردتوجه قرارگرفته است.
این مقاله با تحلیل کارکردهای ارتباطی، عاطفی و انسانی زبان با روش هرمنوتیک و پدیدار شناختی اثرگذاری این زبان را بر کاهش خشونت، تقابل و ستیز آشکار می‌کند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که امام خمینی در دوران سلطه زبانی در گفتمان مدرنیته که سوژه محور بود، زبانی تازه بر بنیاد دین و عرفان و اخلاق طرح نمود که انسان‌ها را به‌صورت برابر در یک هستی واحد در نظر می‌گرفت. کارکردهای زبان در سیاست نظری و عملی امام در این سامان هستی شناختی معنادار شد. رابطه مردم و حاکمان در زبان امام یک‌سویه و از بالا به پایین نیست، بلکه بر یک عدالت و برابری هستی شناختی که خود را در درون نهادهای مدرن سیاست مانند قانون اساسی نشان می‌دهد استوارشده است.

کلیدواژه‌ها


-        امام خمینی، سید روح‌الله. (1378) شرح چهل حدیث، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ پنجم.
-        امام خمینی، سید روح‌الله. (1377) شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران: مؤسسه نشر عروج، چاپ اول.
-        امام خمینی، سید روح‌الله.  (1385) صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم.
-        دالمایر، فرد. (1387) زبان و سیاست، ترجمه عباس منوچهری و همکاران، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول.
- Acharya Amitav and Barry Buzan. (2010)(edited) Non-Western international relations theory : perspectives on and beyond Asia, Routledge
- Edelman, Murray. (1974)” the political language of the helping profession”; journal of politics and society, vol 4. Pp 295- 310
- Groot, De Joanna. (2007) Religion, Culture and Politics in Iran: From the Qajars to Khomeini, I.B.Tauris, London.
- Mckeon, Richard. (Oct 1946) “Aristotle’s Conception of Language and the Arts of Language”, Classical Philology ,Vol. 41, No. 4, pp. 193-206
- Nickles, Tiffany. (2011) The role of religion and spirituality in counseling, a Senior Project submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Science Degree in Psychology, California. USA.
- North, Chrisban.(2007) “identifying Communicative functions in pabl”,in: Bertuccelli papi, M. Cappelli, G. Masr,s. (eds). (2007):” Lexical complexity. Theorical assessment and translational perspectives”, Pisa, Pisa University press 53-64.
- Joseph, John earl.(2006) Language and politics, Edinburg University press.
- Koshman, Matthew. (Fall 2013) “human rights Collaboration and the communicative practice of religion identity”, in: journal of communication and religion, vol, 36, No 2.
- Lawn, Chris. (2007) Wittgenstein and Gadamer, towards a post-analytic philosophy of language, Blommsbury Publishing P4C, GB.
- Roach, William. (2015) hermeneutics as epistemology, wipf & stock publishers, US.
- Starkey, Hugh. (2002) democratic citizenship, languages, diversity and human rights, Council of Europe, Strasbourg.
- Williams, Joanna Radwanska .(1993) Expression and Communication as Basic Linguistic Functions, Intercultural Communication Studies III:11993.
- Wood, Laurence, w. (2005) history and Gid, Emeth press, US.
- Taylor, Victor E. and Lambert Gregy (eds). (2006) Jean Francois Lyotard: Critical Evaluations in Cultural Theory (3 Volume Set) 1st Edition.
- Zoeller, Guenter .(1988) Habermas on Modernity and Postmodernism, The Iowa Review18.3, 151-156. Web.