نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، مجید واکاوی انسان‌شناسی جنایی از منظر بزه‌دیده شناسی اولیه درکیفر قصاص با تکیه‌بر اندیشه‌های امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 1-27]

ا

 • اسحاق نیا، سید رضا نقد اندیشۀ قیصری و تبیین دیدگاه امام خمینی (ره) دربارۀ ملاک تقسیم اسماء به ذاتی، صفاتی و افعالی در عرفان [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 1-15]
 • اسماعیلی، محمدجواد بازشناسی نقش علامه طباطبایی در تکوین دال «استقلال» در گفتمان انقلاب اسلامی 1357 ایران [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 1-30]
 • امیر، علی اصغر اجتهاد سیستمی؛ خلأ موجود در استنباط احکام مالکیت در فقه امامیه با مروری بر روش اجتهادی امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 125-156]

ب

 • بشیری، اکبر بررسی فقهی و حقوقی مبانی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و مصر با رویکردی بر اندیشه امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 31-53]
 • بلالی، محمد هادی تقویت ارکان نظام مردم‌سالاری دینی با تکیه بر نظریه خطابات قانونی امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 83-109]

ت

 • تقی پور، بهرام انتقال مالکیت در قرارداد مشارکت در تولید و قاعده نفی سبیل با تکیه بر آرای امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 105-124]

ح

 • حاجیان فروشانی، زهره امکان سنجی مفهوم گیری از گزاره های شرطی با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 39-66]
 • حمدی، حسین ماهیت شناسی قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 17-38]
 • حمیدی، محمد رضا امکان سنجی مفهوم گیری از گزاره های شرطی با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 39-66]

د

 • دادمهر، علی بررسی فقهی و حقوقی مبانی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و مصر با رویکردی بر اندیشه امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 31-53]

ر

 • رجبی، حدیث تحلیل وجود شناختی کیفیت تأثیر دعا در هستی با رویکرد تطبیقی بر نظریات امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 67-89]
 • رجبی، محمدرضا «انسان» خاستگاه معرفتی مدارای عرفانی با تأکید بر اندیشه‌های امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 55-75]
 • رحیمی روشن، حسن بررسی تحول مفهوم مصلحت در فقه سیاسی معاصر شیعه با تأکید بر امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 57-82]
 • رضوان طلب، محمدرضا بررسی فقهی کودکان سه والدی بر اساس نظرات امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 91-122]
 • رودگر، محمد تجلّی حق در دعا از منظر محیی‌الدین ابن‌عربی و امام خمینی(ره) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 77-104]

س

 • ساعی، سید محمد هادی ماهیت شناسی قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 17-38]
 • سکوتی نسیمی، رضا بررسی فقهی و حقوقی مبانی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و مصر با رویکردی بر اندیشه امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 31-53]
 • سلطانی، عباسعلی تقویت ارکان نظام مردم‌سالاری دینی با تکیه بر نظریه خطابات قانونی امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 83-109]
 • سماواتی، عباس امکان سنجی نهاد قانون‌‌گذاری عرفی در منظومه فقاهتی شیعه با تأکید بر اندیشه امام خمینی(ره) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 123-152]
 • سهرابی، حمیدرضا بررسی و تحلیل «انقلاب اسلامی» بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 111-137]
 • سوگلی زاده، ترلان بررسی تحول مفهوم مصلحت در فقه سیاسی معاصر شیعه با تأکید بر امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 57-82]
 • سید مرتضی حسینی، راحله انتقال مالکیت در قرارداد مشارکت در تولید و قاعده نفی سبیل با تکیه بر آرای امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 105-124]

ش

 • شاملو، باقر پارادایم امام خمینی (ره) در تحقق حقوق سیاسی-اجتماعی زنان [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 139-159]

ع

 • عزیزان، شیوا ضمانت اجراهای نقض حقوق شهروندی متهم؛ در مرحلة تحت نظر با تکیه‌بر دیدگاه‌های امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 161-180]
 • عظیمیان، عسل پارادایم امام خمینی (ره) در تحقق حقوق سیاسی-اجتماعی زنان [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 139-159]
 • علیزاده، نگار اصل عدم تذکیه با رویکردی بر آرای امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 29-55]

ف

 • فصیح رامندی، منصوره بررسی نسبت میان حقوق فرهنگی و آزادی بیان با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 153-167]

م

 • مرتضوی، فاطمه سادات بررسی تطبیقی دیدگاههای آخوند خراسانی و امام خمینی (س) در مسئله طلب و اراده [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 157-176]
 • ملکشاه، آرزو انتقال مالکیت در قرارداد مشارکت در تولید و قاعده نفی سبیل با تکیه بر آرای امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 105-124]
 • ملکی، مرضیه بررسی فقهی کودکان سه والدی بر اساس نظرات امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 91-122]
 • موسوی، سید صادق اجتهاد سیستمی؛ خلأ موجود در استنباط احکام مالکیت در فقه امامیه با مروری بر روش اجتهادی امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 125-156]
 • موسوی بجنوردی، سیدمحمد اصل عدم تذکیه با رویکردی بر آرای امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 29-55]
 • موسوی بجنوردی، سیدمصطفی امکان سنجی نهاد قانون‌‌گذاری عرفی در منظومه فقاهتی شیعه با تأکید بر اندیشه امام خمینی(ره) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 123-152]
 • موسوی خو، سید محمد بررسی و تحلیل «انقلاب اسلامی» بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 111-137]
 • میرزایی، طاهره تجلّی حق در دعا از منظر محیی‌الدین ابن‌عربی و امام خمینی(ره) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 77-104]

ن

 • نظری توکلی، سعید اصل عدم تذکیه با رویکردی بر آرای امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 29-55]

ه

 • هدائی، علیرضا بررسی تطبیقی دیدگاههای آخوند خراسانی و امام خمینی (س) در مسئله طلب و اراده [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 157-176]

ی

 • یاقوتی، ابراهیم ضمانت اجراهای نقض حقوق شهروندی متهم؛ در مرحلة تحت نظر با تکیه‌بر دیدگاه‌های امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 161-180]