دوره و شماره: دوره 22، شماره 86، فروردین 1399، صفحه 1-185 
2. پویایی فقه از رهگذر مقاصد شریعت با نظری بر آرای امام خمینی(س)

صفحه 31-52

زهره حاجیان فروشانی؛ علی مظهرقراملکی؛ سید محمد رضا امام


8. رابطه دولت و اموال غیرخصوصی در فقه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س)

صفحه 151-170

عبدالوحید وفائی؛ احمد اسمعیل تبار؛ محمدحسن گلی شیردار