دوره و شماره: دوره 22، شماره 88، پاییز 1399، صفحه 1-144 
5. بررسی چگونگی اشاعه اندیشه امام خمینی در اندونزی و پیامدهای آن

صفحه 81-103

10.22034/matin.2021.126888

محمد علی نظری؛ یحیی فوزی؛ سید صدرالدین موسوی جشنی؛ عباس کشاورز شکری