دوره و شماره: دوره 23، شماره 92، آذر 1400، صفحه 1-177