دوره و شماره: دوره 18، شماره 71، شهریور 1395، صفحه 1-151