دوره و شماره: دوره 16، شماره 65، زمستان 1393، صفحه 1-151