دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، تابستان 1392، صفحه 1-209