دوره و شماره: دوره 15، شماره 58، بهار 1392، صفحه 1-163 
5. انقلاب و جنگ ایران و عراق

صفحه 93-114

محمدسالار کسرایی؛ سید رحیم موسوی