دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، پاییز 1390، صفحه 1-146