دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، بهار 1390، صفحه 1-158 
6. بینش حکمی امام خمینی(س)

صفحه 109-134

فاطمه طباطبایی؛ پروانه عروج نیا