دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، پاییز 1389، صفحه 1-168