دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، بهار 1389، صفحه 1-144 
5. بررسی مفهوم فقر در آرای عرفانی امام خمینی(س)

صفحه 91-102

فاطمه طباطبایی؛ فیروزه صادق زاده دربان