دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، پاییز 1387، صفحه 1-155