دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، پاییز 1387، صفحه 1-155 
3. مسئولیت کیفری کودک با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

صفحه 49-62

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ نرجس فیروز آبادی