دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، تابستان 1387، صفحه 1-145 
1. تعریف محاربه و ترور از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)

صفحه 1-18

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ ابوالفضل احمدزاده