دوره و شماره: دوره 6، شماره 25، زمستان 1383، صفحه 1-141