دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، بهار 1381، صفحه 1-245 
1. أنفال و فیء اراضی موات

صفحه 21-67

سید محمد موسوی بجنوردی