دوره و شماره: دوره 20، شماره 80، پاییز 1397، صفحه 1-139