نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار حقوقی سرپرستی بررسی وضعیت فرزندخواندگی بعد از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 21-46]
 • آدم ربایی بررسی جرم آدم‌ربایی در فقه و حقوق موضوعه با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 91-110]
 • آزادی حقوق متقابل مردم و حکومت اسلامی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی(ع) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 1-26]
 • آزادی نظام سیاسی در دیدگاه امام خمینی(س) و علامه نائینی (بررسی مقایسه‌ای مؤلفه‌های شکلی و محتوایی نظام سیاسی دوران غیبت) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 125-150]

ا

 • اتلاف بررسی قاعدة تسبیب با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 79-103]
 • احتساب قاعدة حسبه از منظر امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 153-169]
 • ارادة انشایی تحول آرای فقیهان امامی در باب روشها و ابزار انشای عقد همراه با تحلیل دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 47-73]
 • اراده استعمالی فهم شریعت به استناد ظاهر کتاب و سنّت با توجه به نظر امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 135-152]
 • اراده جدی فهم شریعت به استناد ظاهر کتاب و سنّت با توجه به نظر امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 135-152]
 • از سویی امام خمینی(س) و دانش تاریخ [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 25-45]
 • استقلال مقام قضایی استقلال و بی‌طرفی مقام قضایی با تکیه بر آرا و اندیشه‌های امام خمینی(س [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 76-98]
 • اسلام رویکردی تاریخی به نقش و جایگاه طبقه متوسط سنّتی در وقوع انقلاب اسلامی ایران [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 71-89]
 • اشاره تحول آرای فقیهان امامی در باب روشها و ابزار انشای عقد همراه با تحلیل دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 47-73]
 • اصالت‌گرایی انقلاب اسلامی ایران، سنّت و تجدد [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 127-152]
 • اصل تطابق فهم شریعت به استناد ظاهر کتاب و سنّت با توجه به نظر امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 135-152]
 • اصل ظهور فهم شریعت به استناد ظاهر کتاب و سنّت با توجه به نظر امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 135-152]
 • اصل عدم قرینه فهم شریعت به استناد ظاهر کتاب و سنّت با توجه به نظر امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 135-152]
 • اصول اساسی استقلال قضایی استقلال و بی‌طرفی مقام قضایی با تکیه بر آرا و اندیشه‌های امام خمینی(س [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 76-98]
 • اعتبار تحلیلی بر گفتمان سیاسی امام خمینی(س) در انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 105-126]
 • اغلب نادیده گرفته شده است امام خمینی(س) و دانش تاریخ [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 25-45]
 • افساد فی‌الأرض بررسی جرم آدم‌ربایی در فقه و حقوق موضوعه با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 91-110]
 • اکراه مفهوم اکراه اقتصادی و جایگاه آن در فقه امامیه با مطالعه در اندیشه فقهی امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 1-19]
 • اکراه اقتصادی مفهوم اکراه اقتصادی و جایگاه آن در فقه امامیه با مطالعه در اندیشه فقهی امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 1-19]
 • امام خمینی نظام سیاسی در دیدگاه امام خمینی(س) و علامه نائینی (بررسی مقایسه‌ای مؤلفه‌های شکلی و محتوایی نظام سیاسی دوران غیبت) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 125-150]
 • امام خمینی بررسی تأثیر فرهنگ مبارزاتی امام خمینی(س) بر جنبش دانشجویی ایران (1357-1342) [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 97-117]
 • امام خمینی قاعدة حسبه از منظر امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 153-169]
 • امام خمینی از نوادر عالمان مسلمان است که به دانش تاریخ امام خمینی(س) و دانش تاریخ [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 25-45]
 • اما همواره در آثار مختلف خود امام خمینی(س) و دانش تاریخ [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 25-45]
 • اندیشه سیاسی نظام سیاسی در دیدگاه امام خمینی(س) و علامه نائینی (بررسی مقایسه‌ای مؤلفه‌های شکلی و محتوایی نظام سیاسی دوران غیبت) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 125-150]
 • انقلاب انقلاب‌ چین‌ و مقایسة‌ تطبیقی آن‌ با انقلاب اسلامی‌ ایران‌ [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 41-63]
 • انقلاب بررسی نقش ائتلاف طبقات اجتماعی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 75-96]
 • انقلاب اسلامی جنسیت و انقلاب: نگاهی متفاوت به مشارکت زنان در انقلاب اسلامی ایران [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 99-123]
 • انقلاب اسلامی بررسی نقش ائتلاف طبقات اجتماعی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 75-96]
 • انقلاب اسلامی رویکردی تاریخی به نقش و جایگاه طبقه متوسط سنّتی در وقوع انقلاب اسلامی ایران [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 71-89]
 • انقلاب اسلامی ایران انقلاب‌ چین‌ و مقایسة‌ تطبیقی آن‌ با انقلاب اسلامی‌ ایران‌ [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 41-63]
 • انقلاب اسلامی ایران جایگاه دین در عرصة علوم انسانی در ایران بعد از انقلاب: گفتمانها و راهبردها [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 119-133]
 • انقلاب چین انقلاب‌ چین‌ و مقایسة‌ تطبیقی آن‌ با انقلاب اسلامی‌ ایران‌ [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 41-63]
 • انقلاب سفید بررسی نقش ائتلاف طبقات اجتماعی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 75-96]
 • اهم خطابات قانونیه [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 47-73]
 • اوامر خطابات قانونیه [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 47-73]
 • ایدئولوژی انقلاب انقلاب‌ چین‌ و مقایسة‌ تطبیقی آن‌ با انقلاب اسلامی‌ ایران‌ [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 41-63]
 • ایدئولوژی انقلابی رویکردی تاریخی به نقش و جایگاه طبقه متوسط سنّتی در وقوع انقلاب اسلامی ایران [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 71-89]
 • ایرانِ پس از انقلاب اسلامی تکثرگرایی روندی و وفاق ملّی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 47-70]

ب

پ

 • پدرخوانده بررسی وضعیت فرزندخواندگی بعد از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 21-46]

ت

ج

 • جرم بررسی جرم آدم‌ربایی در فقه و حقوق موضوعه با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 91-110]
 • جعل امام خمینی(س) و مسألة جعل [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 139-156]
 • جنبش دانشجویی بررسی تأثیر فرهنگ مبارزاتی امام خمینی(س) بر جنبش دانشجویی ایران (1357-1342) [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 97-117]
 • جنود عقل و جهل فطرت در قرآن و احادیث با رویکردی به نظر امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 151-176]
 • جنین بررسی نسب کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 21-40]
 • جهل بررسی قاعدة تسبیب با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 79-103]

ح

 • حسبه قاعدة حسبه از منظر امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 153-169]
 • حقوق حقوق متقابل مردم و حکومت اسلامی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی(ع) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 1-26]
 • حکم تفاوت مطلق و عام از دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 27-46]
 • حکومت حقوق متقابل مردم و حکومت اسلامی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی(ع) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 1-26]

خ

 • خطابات قانونیه خطابات قانونیه [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 47-73]
 • خطاب مشافهین فهم شریعت به استناد ظاهر کتاب و سنّت با توجه به نظر امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 135-152]
 • خیر فطرت در قرآن و احادیث با رویکردی به نظر امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 151-176]

د

ر

 • رژیم پهلوی بررسی تأثیر فرهنگ مبارزاتی امام خمینی(س) بر جنبش دانشجویی ایران (1357-1342) [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 97-117]
 • رضای معاملی مفهوم اکراه اقتصادی و جایگاه آن در فقه امامیه با مطالعه در اندیشه فقهی امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 1-19]
 • رویه‌های طرد و برجسته‌سازی تحلیلی بر گفتمان سیاسی امام خمینی(س) در انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 105-126]

ز

 • زنان جنسیت و انقلاب: نگاهی متفاوت به مشارکت زنان در انقلاب اسلامی ایران [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 99-123]
 • زوجه نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 1-23]

س

 • سرقت بررسی جرم آدم‌ربایی در فقه و حقوق موضوعه با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 91-110]
 • سرمایة اجتماعی بازیابی نظریة «سرمایة نمادین» در اندیشه و کلام حضرت امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 1-19]
 • سرمایة اقتصادی بازیابی نظریة «سرمایة نمادین» در اندیشه و کلام حضرت امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 1-19]
 • سرمایة فرهنگی بازیابی نظریة «سرمایة نمادین» در اندیشه و کلام حضرت امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 1-19]
 • سرمایة نمادین بازیابی نظریة «سرمایة نمادین» در اندیشه و کلام حضرت امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 1-19]
 • سرمایه بازیابی نظریة «سرمایة نمادین» در اندیشه و کلام حضرت امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 1-19]
 • سنّت و مدرنیته انقلاب اسلامی ایران، سنّت و تجدد [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 127-152]

ش

 • شر فطرت در قرآن و احادیث با رویکردی به نظر امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 151-176]

ص

 • صادر نخست صادر نخستین از دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 111-138]
 • صدور صادر نخستین از دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 111-138]

ض

 • ضد خطابات قانونیه [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 47-73]
 • ضمان بررسی قاعدة تسبیب با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 79-103]

ط

 • طبقه اجتماعی بررسی نقش ائتلاف طبقات اجتماعی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 75-96]
 • طبقه متوسط بررسی نقش ائتلاف طبقات اجتماعی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 75-96]
 • طفل تازه متولد شده بررسی جرم آدم‌ربایی در فقه و حقوق موضوعه با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 91-110]

ع

 • عام تفاوت مطلق و عام از دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 27-46]
 • عاملان سیاسی تحلیلی بر گفتمان سیاسی امام خمینی(س) در انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 105-126]
 • عدالت حقوق متقابل مردم و حکومت اسلامی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی(ع) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 1-26]
 • عقد تحول آرای فقیهان امامی در باب روشها و ابزار انشای عقد همراه با تحلیل دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 47-73]
 • عقد ازدواج نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 1-23]
 • عقد تشریفاتی عقد قرض، عقدی عینی یا رضایی؟ با رویکرد به آرای حضرت امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 65-78]
 • عقد رضایی عقد قرض، عقدی عینی یا رضایی؟ با رویکرد به آرای حضرت امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 65-78]
 • عقد عینی عقد قرض، عقدی عینی یا رضایی؟ با رویکرد به آرای حضرت امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 65-78]
 • عقد قرض عقد قرض، عقدی عینی یا رضایی؟ با رویکرد به آرای حضرت امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 65-78]
 • عقلانیت بنیادی انقلاب اسلامی ایران، سنّت و تجدد [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 127-152]
 • عقلانیت دینی انقلاب اسلامی ایران، سنّت و تجدد [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 127-152]
 • عقلانیت صوری انقلاب اسلامی ایران، سنّت و تجدد [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 127-152]
 • عقل اول صادر نخستین از دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 111-138]
 • علامه نائینی نظام سیاسی در دیدگاه امام خمینی(س) و علامه نائینی (بررسی مقایسه‌ای مؤلفه‌های شکلی و محتوایی نظام سیاسی دوران غیبت) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 125-150]
 • علم جایگاه دین در عرصة علوم انسانی در ایران بعد از انقلاب: گفتمانها و راهبردها [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 119-133]
 • علوم انسانی جایگاه دین در عرصة علوم انسانی در ایران بعد از انقلاب: گفتمانها و راهبردها [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 119-133]

غ

 • غرور بررسی قاعدة تسبیب با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 79-103]

ف

 • فرزندخواندگی بررسی وضعیت فرزندخواندگی بعد از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 21-46]
 • فرزندخوانده بررسی وضعیت فرزندخواندگی بعد از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 21-46]
 • فرهنگ سیاسی انقلاب‌ چین‌ و مقایسة‌ تطبیقی آن‌ با انقلاب اسلامی‌ ایران‌ [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 41-63]
 • فطرت فطرت در قرآن و احادیث با رویکردی به نظر امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 151-176]

ق

 • قاعده الواحد صادر نخستین از دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 111-138]
 • قاعده فقهی قاعدة حسبه از منظر امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 153-169]
 • قبض عقد قرض، عقدی عینی یا رضایی؟ با رویکرد به آرای حضرت امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 65-78]

ک

گ

 • گامت بررسی نسب کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 21-40]
 • گفتمان تحلیلی بر گفتمان سیاسی امام خمینی(س) در انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 105-126]
 • گفتمان سنّتی جنسیت و انقلاب: نگاهی متفاوت به مشارکت زنان در انقلاب اسلامی ایران [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 99-123]
 • گفتمان مدرنیزاسیون جنسیت و انقلاب: نگاهی متفاوت به مشارکت زنان در انقلاب اسلامی ایران [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 99-123]

م

 • مادرخوانده بررسی وضعیت فرزندخواندگی بعد از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 21-46]
 • مبدأ اول صادر نخستین از دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 111-138]
 • مبرز تحول آرای فقیهان امامی در باب روشها و ابزار انشای عقد همراه با تحلیل دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 47-73]
 • متافیزیک جایگاه دین در عرصة علوم انسانی در ایران بعد از انقلاب: گفتمانها و راهبردها [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 119-133]
 • مجعولیت ماهیت امام خمینی(س) و مسألة جعل [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 139-156]
 • محتسب قاعدة حسبه از منظر امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 153-169]
 • محتسب‌علیه قاعدة حسبه از منظر امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 153-169]
 • محتسب فیه قاعدة حسبه از منظر امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 153-169]
 • مخفی کردن بررسی جرم آدم‌ربایی در فقه و حقوق موضوعه با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 91-110]
 • مردم حقوق متقابل مردم و حکومت اسلامی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی(ع) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 1-26]
 • مطلق تفاوت مطلق و عام از دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 27-46]
 • معاطات تحول آرای فقیهان امامی در باب روشها و ابزار انشای عقد همراه با تحلیل دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 47-73]
 • معنی حرفی امام خمینی(س) و مسألة جعل [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 139-156]
 • مفهوم عینی بی‌طرفی استقلال و بی‌طرفی مقام قضایی با تکیه بر آرا و اندیشه‌های امام خمینی(س [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 76-98]
 • مقام بیان تفاوت مطلق و عام از دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 27-46]
 • مقایسه تطبیقی انقلاب‌ چین‌ و مقایسة‌ تطبیقی آن‌ با انقلاب اسلامی‌ ایران‌ [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 41-63]
 • مقدمات حکمت تفاوت مطلق و عام از دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 27-46]
 • مهم خطابات قانونیه [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 47-73]

ن

 • نسب بررسی نسب کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 21-40]
 • نشوز نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 1-23]
 • نظام سیاسی نظام سیاسی در دیدگاه امام خمینی(س) و علامه نائینی (بررسی مقایسه‌ای مؤلفه‌های شکلی و محتوایی نظام سیاسی دوران غیبت) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 125-150]
 • نفقه نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 1-23]
 • نقش هژمونیک رویکردی تاریخی به نقش و جایگاه طبقه متوسط سنّتی در وقوع انقلاب اسلامی ایران [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 71-89]
 • نواهی خطابات قانونیه [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 47-73]
 • نیروهای اجتماعی رویکردی تاریخی به نقش و جایگاه طبقه متوسط سنّتی در وقوع انقلاب اسلامی ایران [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 71-89]

و

 • وجود عام امام خمینی(س) و مسألة جعل [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 139-156]
 • وجود منبسط صادر نخستین از دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 111-138]
 • وحدت شخصی وجود امام خمینی(س) و مسألة جعل [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 139-156]
 • وفاق اجتماعی و سیاسی تکثرگرایی روندی و وفاق ملّی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 47-70]
 • ولایت قاعدة حسبه از منظر امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 153-169]
 • ولایت فقیه نظام سیاسی در دیدگاه امام خمینی(س) و علامه نائینی (بررسی مقایسه‌ای مؤلفه‌های شکلی و محتوایی نظام سیاسی دوران غیبت) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 125-150]

ه