داوران

1.آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی

استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه خوارزمیEmail:: mosavi@ri-khomeini.com

2. آیت الله عباسعلی روحانی

استاد گروه فقه و اندیشه های امام خمینی پژوهشکده امام خمینی (س)و انقلاب اسلامی Email:abbasali-roohani@hotmail.com

3. دکترغلامحسین دینانی

استاد گروه فلسفه دانشگاه تهرانEmail:ghdinani@ut.ac.ir

4.دکترفاطمه طباطبایی

دانشیار گروه عرفان پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی  Email:tabatabaie-fatemeh@yahoo.com

5.دکترنجفقلی حبیبی

دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهرانE-mail:nhabibi@ut.ac.ir

6.دکترعلی محمد حاضری

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرسE-mail:hazeri_a@modares.ac.ir

 7.دکتر سید مصطفی محقق داماد

استاد گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتیE-mail:M_Mohaghegh@sbu.ac.ir

 8.دکتر محمد رضا طالبان

دانشیار گروه جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامیEmail:mrtaleban@ri-khomeini.com

9.دکترعلیرضا شجاعی زند

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرسE-mail:shojaeez@modares.ac.ir

10.دکترمحمد سالار کسرایی

دانشیار  گروه جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی اEmail:Mohammadsalar.kasraie@gmail.com

11.دکتر یحیی فوزی

استاد گروه اندیشه سیاسی دانشگاه بین المللی قزوینE-mail:yahyafozi@yahoo.com

12.دکنر سید صدرالدین موسوی جشنی

ادانشیار  گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامیE-mail:sadrmoosavi@gmail.com

13.دکتر منصور انصاری

استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامیE-mail:m.ansari@gmail.com

14.دکتر محمود یوسف ثانی

دانشیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفهE-mail:yosefsani@irip.ir

15. دکتر محسن بهشتی سرشت

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین E-mail:beheshtiseresht@ikiu.ac.ir 

16دکتر حسن حضرتی

دانشیارگروه تاریخ دانشگاه تهران E-mail:hazrati@ut.ac,ir  

17.دکتر ابراهیم یاقوتی

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی  E-mail:yaghouti2010@yahoo.com

18.دکترعطیه زندیه

استادیار گروه فلسفه، دانشگاه مطهری  E-mail:zandieh2007@yahoo.com

19.دکتر رامین پورسعید

استادیارگروه فقه و حقوق اسلامی، واحد البرز، دانشگاه آزاد اسلامی  E- mail: r.poursaeid@yahoo. com

20. دکتر سید صادق موسوی 

دانشیار گروه فقه و حقوق  خصوصی، دانشگاه مطهری      E-mail:mousavi4535@gmail.com 

21. دکتر سید ابوالقاسم نقیبی

دانشیار گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری  E-mail: da.naghibi@yahoo.com    

22.امیر عظیمی دولت آبادی

استادیار گروه جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی E-mail:aazimii@yahoo.com

23. عباس خورشید نام

استادیار گروه جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی E-mail:abbas_khorshidnam@yahoo.com

24.محمد محمودی کیا

استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی E-mail:mmahmoodikia@gmail.com

25.گیتی پورزکی

استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامیE-mail:gitipoorzaki@yahoo.com

26.احمد قلی زاده

استادیار دانشگاه قم و رئیس پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی E--mail:ahmad.gholizadeh@yahoo.com

27.زهره خانی

استادیار گروه فقه و اندیشه های امام خمینی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی E-mail:zohrehkhani606@yahoo.com

28 زهرا وطنی

استادیار گروه فقه و اندیشه های امام خمینی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی  E-mail:zh_vatani@hotmail.com

29. زینب محمد زاده

استادیار گروه فقه و اندیشه های امام خمینی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی E-mail:zmohammadzade63@gmail.com

30. سید محمود سادات

استادیار گروه تاریخ پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی E-mail:m.sadat@yahoo.com

31.حسن مهدی پور

استادیار گروه عرفان اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی E-mahl:logos_57@hotmail.com

32.محمد رودگر

استادیار گروه عرفان اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی E-mail:roodgar@gmail.com

33.غلامرضا حسین پور

استادیار گروه عرفان اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامیE-mail:reza_hossein_pour@yahoo.com

 34.مهدی مهریزی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران E-mail:toosi217@gmail.com