دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شرط «رضایت اکثریت» در تشکیل حکومت و استمرار آن از دیدگاه امام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/matin.2023.375499.2120

علیرضا قاسمی؛ عباس عمادی


واکاوی قلمرو حق حبس در تعهدات با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/matin.2023.378750.2126

حامد خوبیاری؛ سید محمد صادق طباطبایی؛ سید محسن آتشی پور


تحلیل تقابل آنتاگونیستی سازمان مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/matin.2023.379702.2132

رضا نظرپور؛ علی اشرف نظری


بررسی تطبیقی تحلیل محتوای آثار گفتمان مذهبی و چپ در فرایند انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.22034/matin.2023.413690.2198

محمد رحیمیان؛ عباس کشاورز شکری


رمزگشایی عنصر فطرت در روایات نمادین امام خمینی(س)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.22034/matin.2023.350134.2073

مهدیه سیدنورانی؛ حسن مهدی پور


محرومیت زن از زندگی مشترک در دوران عده به مثابه سازوکار مقابله با نقض وفاداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.22034/matin.2023.398558.2168

سعید نظری توکلی؛ منیره افشین پور


مبانی کلامی اخلاق در منظومۀ نظری امام خمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.22034/matin.2023.411856.2192

فرانک بهمنی


کارآمدی و ثبات سیاسی در ایران دهه نود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/matin.2023.397765.2190

طاهره کنعانی؛ علی محمدی ضیاء


بررسی شناخت نفس و کارکردهای آن در رویکرد امام خمینی( ره) (مطالعه ای کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/matin.2023.408837.2184

ناهید زینی حسنوند


واکاوی فقهی تأثیر قصد در تحقق عنوان إعانه بر جرم؛ با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

10.22034/matin.2024.420518.2209

محمد نوذری فردوسیه؛ عبدالله امیدی فرد؛ مجید نظریان لنجی


بازشناسی مفهوم استقلال فرهنگی در اندیشه امام خمینی (رویکرد هویت محور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

10.22034/matin.2023.305965.1943

محمدصادق بهشتی