نمایه نویسندگان

آ

 • آتشی پور، سید محسن واکاوی قلمرو حق حبس در تعهدات با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آدابی، حمید‌رضا بررسی مبانی فقهی ـ حقوقی بیع اعضای بدن انسان با رویکردی به نظر امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 69، 1394، صفحه 1-20]
 • آذرنگ، ندا بررسی رابطه طرد اجتماعی ذهنی با مشارکت سیاسی جوانان نسل سوم انقلاب اسلامی ایران [دوره 20، شماره 78، 1397، صفحه 81-103]
 • آذرنیا، مرضیه نقش پیش فرض در فقه و حقوق کیفری با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 80، 1397، صفحه 37-52]
 • آزیز، سید محسن تأثیر اختلاف مبانی در استصحاب بر اختلاف فتاوی فقیهان در پاره‌ای از احکام خیار غبن و عیب با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 73-90]
 • آقا پیروز، علی بررسی فقهی مدیریت زنان در آیینة وحی با رویکرد فقهی امام خمینی(س) [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 41-75]
 • آقا حسینی، علیرضا گفتمان امام خمینی(س) و شالوده شکنی گفتمان غرب‌گرا [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 117-139]
 • آقا مهدوی، اصغر تحلیلی بر تغییر نظام حاکم بر موضوع احکام از دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 93-118]
 • آقایی، مجید واکاوی انسان‌شناسی جنایی از منظر بزه‌دیده شناسی اولیه درکیفر قصاص با تکیه‌بر اندیشه‌های امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 1-27]
 • آل بویه، علی طلق بودن عوضین در بیع با رویکردی بر نظر امام خمینی (س ) [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 1-18]
 • آهنگران، محمد رسول توسل به زور به منظور دفاع از خود در اسلام با نگاهی به دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 109-138]
 • آیت اللهی، حمید رضا تبیین فاعلیت نفس درسلسله مراتب عقل براساس نظریه ملاصدرا و امام خمینی (س) [دوره 20، شماره 81، 1397، صفحه 55-75]
 • آیتی، سید محمدرضا مسئولیت کیفری ناشی از ترک درمان منتهی به مرگ با نگاهی بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 131-151]
 • آیتی، سید محمدرضا صلاحیت کارگزاران: شرایط، مرجع، دیدگاه‌ها و ادله با نگاهی به آرای امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 57-85]

ا

 • ابن تراب، مریم ناکارآمدی ماده۱۱۲۸ قانون مدنی در مورد تدلیس با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 1-22]
 • ابن تراب، مریم جایگاه کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در حقوق اسلامی با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 16، شماره 63، 1393، صفحه 1-19]
 • ابوالقاسمی، محمد جواد گستره اجتماعی اسلام و ارائه مدلی برای امکانپذیری و انطباق آن با نیازهای زمان؛ مبتنی بر دیدگاههای امام خمینی(س) و جوادی آملی [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 1-24]
 • احمدزاده، ابوالفضل بررسی جرم آدم‌ربایی در فقه و حقوق موضوعه با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 91-110]
 • احمدزاده، ابوالفضل تعریف محاربه و ترور از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 1-18]
 • احمدلو، مونا جایگاه عرف در حقوق با رویکردی بر ‌اندیشه‌های امام خمینی(س) [دوره 14، شماره 56، 1391، صفحه 139-163]
 • احمدی، رضا بررسی مفهوم ارث و مبانی تاریخی آن در نظام حقوقی اسلام با ذکر آرای امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 74، 1396، صفحه 1-24]
 • احمدی، رضا مفهوم «کالای معیوب» در تحقق خیار عیب در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 1-24]
 • اخضریان، محمد رضا اخلاق انتخاباتی در اندیشة امام خمینی(ره) [دوره 13، شماره 53، 1390، صفحه 1-24]
 • اخوان کاظمی، مسعود ایده های نجات بخش بشریت در انقلاب های بزرگ:مطالعة موردی انقلاب های بزرگ فرانسه، روسیه و ایران [دوره 20، شماره 81، 1397، صفحه 1-25]
 • اردلانی، شمس الحاجیه اندیشه‌های قرآنی انعکاس یافته در شعر امام خمینی(ره) با رویکرد بینامتنیت‌ضمنی [دوره 24، شماره 97، 1401، صفحه 55-83]
 • ارژنگ، اردوان چالشِ ثبات و جهان شمولی احکام با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (س) [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 1-28]
 • ارسطا، محمد جواد ادله عقلایی لزوم مشورت در حکومت اسلامی با رویکردی بر سیرة امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 73، 1395، صفحه 1-14]
 • ارشد ریاحی، علی بررسی حقیقت ظلومیت و جهولیت از منظر ابن عربی، ملاصدرا و امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 69، 1394، صفحه 21-38]
 • اسحاق نیا، سید رضا نقد اندیشۀ قیصری و تبیین دیدگاه امام خمینی (ره) دربارۀ ملاک تقسیم اسماء به ذاتی، صفاتی و افعالی در عرفان [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 1-15]
 • اسحاقی، محمد بررسی تطبیقی مرور زمان در فقه و حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظرات امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 79، 1397، صفحه 47-70]
 • اسدی، مجید انسان‌شناسی در اندیشه امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 129-143]
 • اسدی نژاد، سید محمد تعلیق در انعقاد قرارداد و انفساخ آن با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (س) [دوره 25، شماره 99، 1402]
 • اسفندیار، محمودرضا وحدت و کثرت وجود در اندیشه ابن عربی و امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 69، 1394، صفحه 39-52]
 • اسفندیار، محمودرضا بررسی دیدگاه ملاصدرا دربارة آفات ظاهرگرایی دینی با نگاهی اجمالی به آرای امام خمینی(ره) [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 1-12]
 • اسکندریان، حسن ثبت اختراعات بر مبنای ژن‌های انسانی با واکاوی مجدد دیدگاه امام خمینی(س) در حوزه اختراع [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 1-22]
 • اسکندریان، حسن توجیه پذیری خاتمه حیات رویان خارج از رحم در پرتو تزاحم با واکاوی نظر حضرت امام خمینی (س) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسماعیلی، محسن بررسی خیار غبن و رابطة آن با قاعدة لاضرر با رویکردی بر اندیشة امام خمینی (س) [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 23-42]
 • اسماعیلی، محمد جواد نقش اندیشه علامه طباطبایی در تکوین مفهوم «جمهوری اسلامی» [دوره 20، شماره 81، 1397، صفحه 27-53]
 • اسماعیلی، محمدجواد بازشناسی نقش علامه طباطبایی در تکوین دال «استقلال» در گفتمان انقلاب اسلامی 1357 ایران [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 1-30]
 • اسماعیلی، معصومه مبانی نظری معاد جسمانی ملاصدرا از دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 41-54]
 • اسمعیل تبار، احمد رابطه دولت و اموال غیرخصوصی در فقه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 151-170]
 • اشرفی، اکبر نقش مرجعیت در رهبری سیاسی امام خمینی(س) [دوره 5، شماره 21، 1382، صفحه 1-29]
 • اشرفی امین، یونس عوامل و زمینه‌های مهجوریت قرآن در بعد سیاسی و اجتماعی در اندیشة امام خمینی(س [دوره 12، شماره 49، 1389، صفحه 56-72]
 • اصغری، شهرام بررسی فقهی ـ حقوقی مالکیت فکری با رویکردی به نظر امام خمینی(س [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 1-16]
 • اصغری آقمشهدی، فخرالدین بررسی فقهی ـ حقوقی مالکیت فکری با رویکردی به نظر امام خمینی(س [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 1-16]
 • اصلانی، حمید رضا ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی از منظر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 1-20]
 • افتخاری، اصغر قدرت و مصلحت: درآمدی بر فلسفه دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی (س) [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 101-124]
 • افتخاری، سید عطاء اله قرآن در اندیشة قرآنی امام خمینی(س) [دوره 16، شماره 62، 1393، صفحه 1-19]
 • افخمی، الهه قانون حاکم بر وصیت در تعارض داخلی قوانین با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 53-77]
 • افراسیاب پور، علی اکبر بررسی «صبر» از دیدگاه امام خمینی [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 1-17]
 • افضلی، رسول تحلیل ژئوپلیتیکی رفتار کنشگران سیاسی در روابط ایران و ترکیه بعد از انقلاب اسلامی با رویکرد برساخت‌گرایانه [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 1-23]
 • افضلی، علی ارزیابی کیفی ترجمه عربی اشعار امام خمینی (ره(بر اساس نظریه آندره لوفِور (موردمطالعه: دیوان الإمام الخمینی از محمد علاءالدین منصور) [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 1-30]
 • افضلی، فرحناز خطابات قانونیه [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 47-73]
 • افضلی قادی، فرحناز تاثیر تئوری مقتضیات زمان و مکان بر احکام ذمّه با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 16، شماره 62، 1393، صفحه 21-49]
 • افضلی قادی، فرحناز واکاوی خلل در نیت نماز و نسبت آن با قاعده لاتعاد با رویکردی بر نظرات امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 31-56]
 • اکبرزاده، جعفر فرهنگ اعتراف به اشتباه و یادگیری از آن باتأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره) [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 124-142]
 • اکبری دستک، فیض اله پیوند قرآن و انقلاب اسلامی در اندیشه و سیره امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 43-72]
 • اکبری دستک، فیض اله جامعیت قرآن از دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 1-22]
 • امام، سید محمد رضا بررسی دیدگاه امام خمینی(س) پیرامون منشأ حجّیّت قطع [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 1-17]
 • امام، سید محمد رضا پویایی فقه از رهگذر مقاصد شریعت با نظری بر آرای امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 31-52]
 • امام جمعه زاده، سید جواد جایگاه انقلاب اسلامی در نظریه‌های منتقد سیاست مدرن [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 1-27]
 • امیر، علی اصغر اجتهاد سیستمی؛ خلأ موجود در استنباط احکام مالکیت در فقه امامیه با مروری بر روش اجتهادی امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 125-156]
 • امینی، اعظم حق حبس و مبنای آن در عقود معاوضی با تکیه بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 19-45]
 • انصاری، حمید «قبح نقض غرض» باتأکید بر نظر امام خمینی(س) در بحث حیله‌های فرار از ربا [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 1-25]
 • انصاری، حمید مبانی فقهی دیدگاه امام خمینی در اعتبار ملاک مصلحت در فقه سیاسی اسلام و ضرورت تدوین فقه المصلحة [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 1-36]
 • انصاری، علی سوء استفاده از اضطرار با رویکردی بر اندیشه فقهی امام خمینی(ره) [دوره 13، شماره 53، 1390، صفحه 26-50]
 • انصاری، علی مفهوم اکراه اقتصادی و جایگاه آن در فقه امامیه با مطالعه در اندیشه فقهی امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 1-19]
 • انصاری، منصور برندسازی ایده‌ها: «صلحِ پایدار» به مثابه یکی از اصول گفتمانی انقلاب اسلامی [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 19-40]
 • انصاری، منصور بازیابی نظریة «سرمایة نمادین» در اندیشه و کلام حضرت امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 1-19]
 • انصاری، منصور اسلام سیاسی: زمینه‌ها و پیشگامان [دوره 9، 34-35، 1386، صفحه 1-28]
 • انصاری، منصور دموکراسی در اندیشة سیاسی امام خمینی(س) [دوره 8، 32-31، 1385، صفحه 1-22]
 • انصاری، منصور تأملاتی درباره اسلام و اندیشه مدرن [دوره 2، شماره 2، 1378، صفحه 239-256]
 • انصاری، منصور نسبت اخلاق و سیاست در گفتمان‌های اندیشه‌ای معاصر ایران [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 1-25]
 • ایران نژاد، ابراهیم مقدمه‌ای ‌برتبیین عدالت اجتماعی در اندیشه امام خمینی(س) [دوره 12، شماره 49، 1389، صفحه 15-38]
 • ایران نژاد، ابراهیم انقلاب‌ چین‌ و مقایسة‌ تطبیقی آن‌ با انقلاب اسلامی‌ ایران‌ [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 41-63]
 • ایزدی، هجرت جایگاه انقلاب اسلامی در نظریه‌های منتقد سیاست مدرن [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 1-27]
 • ایزدی فرد، علی اکبر امکان وقوع ایقاعات به نحو فضولی با رویکردی بر نظر امام خمینی‌ (س) [دوره 17، شماره 66، 1394، صفحه 1-26]
 • ایماندار، حمید واکاوی سوءبرداشت‌های فقیهان معاصر از انگاره امام خمینی(س) در مسئله غنا [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 59-74]
 • ایمانی، علی رویکرد فلسفی‌ در اندیشة‌ سیاست‌ خارجی‌ امام‌ خمینی‌(س) [دوره 7، شماره 26، 1384، صفحه 131-156]
 • ایمانی، علی اکبر ایمانی هجرت از منظر امام خمینی(س) [دوره 10، شماره 41، 1387، صفحه 1-21]

ب

 • باقری، احمد مشروعیت ملکیت موقت ( با محوریت نظرامام خمینی(س)) [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 27-48]
 • باقری، شهلا مقایسة نظام ارزشهای دینی منعکس‌شده در مطبوعات: قبل و بعد از انقلاب اسلامی [دوره 7، 29-28، 1384، صفحه 1-39]
 • باقری، شهلا به سوی یک رویکرد فرهنگی از انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 27، 1384، صفحه 1-18]
 • باقری چیزه، علی اصول ثابت و متغیر «حکمرانی علوی» در مدل اجرایی امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 1-19]
 • بالائی، فائزه تبیین مدلهای مختلف بیانِ مقامات و منازل عرفانی بر اساس دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 105-128]
 • باهنر، ناصر فلسفه و هنجارهای کارکردی رسانه‌های جمعی در اندیشه امام خمینی(س [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 1-26]
 • بختیاری، قربانعلی ماهیت حقوقی دفاع مشروع و مستندات فقهی آن با رویکردی به آرای امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 21-52]
 • بخشی، رقیه بررسی صدق موضوعی قمار بر شرط‌بندی‌های اینترنتی با تأکید بر اندیشه‌های امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 119-150]
 • براتعلی پور، مهدی تکثرگرایی روندی و وفاق ملّی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 47-70]
 • بشیری، اکبر بررسی فقهی و حقوقی مبانی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و مصر با رویکردی بر اندیشه امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 31-53]
 • بصیرت منش، حمید حوزة نجف و نهضت روحانیون ایران در نیمه دوم سال 1341 [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 35-54]
 • بصیرت منش، حمید بازخوانی نقش آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی در تحصن مشروطه خواهان در سفارت انگلیس (بررسی دیدگاه امام خمینی) [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 1-25]
 • بلالی، محمد هادی تقویت ارکان نظام مردم‌سالاری دینی با تکیه بر نظریه خطابات قانونی امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 83-109]
 • بنی هاشمی، مریم بررسی فقهی سرقت رایانه‌ای (اینترنتی) با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 29-40]
 • بهجت*، فاطمه فضایل عقلانی و اخلاقی انسان متعالی از منظر امام خمینی ره [دوره 25، شماره 99، 1402]
 • بهرامی نزاد، علی حجیت مرسلات محمد بن ابی عمیر با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 80، 1397، صفحه 1-16]
 • بهرامی نژاد، علی حجیّت شهرت فتوایی قدما با رویکردی به آرای امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 69، 1394، صفحه 73-96]
 • بهرامی نژاد، علی تمسک به دانسته‌های عرفی بشر در توسعه و فهم عناوین فقهی در مکتب فریقین با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 73، 1395، صفحه 35-59]
 • بهشتی، محمد محدودیتها و ناتواناییهای عقلانی عقل از دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 82، 1398، صفحه 41-61]
 • بهشتی سرشت، محسن رویکردی تاریخی به نقش و جایگاه طبقه متوسط سنّتی در وقوع انقلاب اسلامی ایران [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 71-89]
 • بهشتی سرشت، محسن تفکر دینی و ماهیت جنبش ضد رژی با تکیه بر نظرگاه امام خمینی(س) [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 61-80]
 • بهشتی سرشت، محسن نقش شخصیت در تاریخ با رهیافتی به جایگاه تاریخی امام خمینی(س) [دوره 8، 32-31، 1385، صفحه 43-58]
 • بهشتی سرشت، محسن زمینه‌های تاریخی تکوین اندیشه سیاسی امام خمینی(س) [دوره 8، شماره 30، 1385، صفحه 41-69]
 • بهشتی سرشت، محسن امام خمینی و سازمان مجاهدین خلق: نقدی بر خاطرات لطف الله میثمی [دوره 7، 29-28، 1384، صفحه 57-82]
 • بهشتی سرشت، محسن خوانش انقلابی کتاب های ممنوعه و شیوه ها و برنامه های مطالعاتی گفتمان اسلامی ـ شیعی 1357-1342 [دوره 20، شماره 80، 1397، صفحه 17-36]
 • بهمنی، اکبر طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت‌نامه سیاسی - الهی امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 1-27]
 • بوذری، سپیده بررسی فقهی و حقوقی نکاح معاطاتی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 121-134]
 • بیات، اسدالله عقل و خرد و ابعاد آن از زاویة نگاه امام علی(ع) [دوره 6، 24-23، 1383، صفحه 25-54]
 • بیادار، هنگامه بررسی حقیقت ظلومیت و جهولیت از منظر ابن عربی، ملاصدرا و امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 69، 1394، صفحه 21-38]
 • بیگدلو، رضا واکنش نیروهای مذهبی به جشن تاج‌گذاری پهلوی دوم (با تأکید بر مواضع امام‌خمینی(س) [دوره 21، شماره 85، 1398، صفحه 73-97]

پ

 • پرنیان جوی، عادل بررسی نظریه تملیک یکجانبه در فقه و حقوق ایران با رویکردی برآرای امام خمینی(س) [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 67-91]
 • پروانه، فرهاد توسعة فرهنگی و بررسی ویژگیها، ابعاد و اهداف آن از دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 78، 1397، صفحه 127-145]
 • پروین، جلیل قرآن‌ و حدیث‌: منبع‌ و منشاء الهام‌ فلسفة‌ اسلامی‌ [دوره 5، شماره 18، 1382، صفحه 17-34]
 • پلنگی، منیره مبانی نظری معاد جسمانی ملاصدرا از دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 41-54]
 • پهلوانی، فریبا توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 66، 1394، صفحه 71-91]
 • پورآریان، فواد تکاپوهای دولت جمشید آموزگار برای جلوگیری از انقلاب اسلامی ایران [دوره 13، شماره 53، 1390، صفحه 75-90]
 • پورآریان، فواد ماهیت جشن‌های دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 19-40]
 • پورآریان، فواد اقدامات دولت شاهپور بختیار برای مهار انقلاب اسلامی ایران [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 51-67]
 • پورآرین، فواد نتایج متضاد زمینه‌های نارضایتی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 41، 1387، صفحه 39-44]
 • پورزکی، گیتی جهانی شدن و دولت در انقلاب اسلامی ایران (ماهیت و کارکرد) [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 53-76]
 • پورسعید، رامین آثار فقهی نظریة «تأویل» با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 66، 1394، صفحه 53-69]
 • پورسعید، رامین نقش پیش فرض در فقه و حقوق کیفری با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 80، 1397، صفحه 37-52]
 • پورصدقی، رضا اعتبارسنجی اراده در تحقق دلالت با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(ره)در ماهیت دلالت [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 57-79]
 • پور منوچهری، سید علی بررسی إجزاء در علم اصول با نگاهی به نظریات امام خمینی(س) و سید حسن بجنوردی [دوره 21، شماره 82، 1398، صفحه 21-39]

ت

 • تاجیک، محمدرضا غیریت و هویت شکل گیری گفتمان انقلابی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1377، صفحه 83-105]
 • ترکاشوند، سینا تبیین نگرش آیه ای به عالم از دیدگاه امام خمینی و استنتاج دلالت های تربیتی آن [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 129-153]
 • ترکاشوند، علی اصغر وحدت و کثرت وجود در اندیشه ابن عربی و امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 69، 1394، صفحه 39-52]
 • تقی پور، بهرام انتقال مالکیت در قرارداد مشارکت در تولید و قاعده نفی سبیل با تکیه بر آرای امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 105-124]
 • تقی پور، بهرام تجزیه‌پذیری بیع اقساطی با رویکرد تحلیل اقتصادی در حقوق ایران و فقه امامیه با نگاهی به اندیشه‌ امام خمینی (س) [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 81-108]
 • تقی پور درزی نقیبی، محمدحسین امکان وقوع ایقاعات به نحو فضولی با رویکردی بر نظر امام خمینی‌ (س) [دوره 17، شماره 66، 1394، صفحه 1-26]
 • تقی زاده، ابراهیم توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 66، 1394، صفحه 71-91]
 • تقی زاده، شیما بررسی تحلیلی- انتقادی بیع فضولی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 1-12]
 • توتونچیان، مهری شادی و نشاط از دیدگاه فقه با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 16، شماره 62، 1393، صفحه 97-123]
 • توجهی، عبدالعلی دکترین«حق داشتن» در برابر«حق بودن» با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 89، 1399، صفحه 25-54]
 • توجهی، عبدالعی فعالیت‌های اجتماعی زن و تزاحم آن با حقوق زوج با تأکید بر اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 39-61]
 • تورانی، اعلی تبیین و بررسی بداء از نظر ملاصدرا و امام خمینی(س [دوره 16، شماره 65، 1393، صفحه 67-86]
 • تورانی، اعلی بررسی رابطه قضا و قدر با اختیار از دیدگاه ملاصدرا و امام خمینی(س) [دوره 14، شماره 56، 1391، صفحه 37-49]
 • تیموری، خیرالله موضوعیت نداشتن اجناس ششگانه دیات [دوره 2، شماره 2، 1378، صفحه 65-80]
 • تیموری، خیرالله تنقیح ملاک تعیین میزان دیه (1) [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 125-146]

ث

 • ثمنی، زینب قاعده قرعه به عنوان رویه قضایی با رویکردی بر آرای امام خمینی(س [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 45-66]
 • ثمنی، محمد تدوین الگوی توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه‌ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 1-29]

ج

 • جاور، حسین اعتبارسنجی اراده در تحقق دلالت با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(ره)در ماهیت دلالت [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 57-79]
 • جاوید، محمدجواد اصول ثابت و متغیر «حکمرانی علوی» در مدل اجرایی امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 1-19]
 • جبارزارع، مرضیه بررسی نسب کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 21-40]
 • جعفر پور، جمشید بیع استصناع [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 171-186]
 • جعفرپور، جمشید بررسی جرم آدم‌ربایی در فقه و حقوق موضوعه با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 91-110]
 • جعفرپور، جمشید عقد رهن و حقوق و تکالیف راهن و مرتهن در فقه و قوانین موضوعه با نظر به آرای امام خمینی(س) [دوره 9، شماره 37، 1386، صفحه 25-39]
 • جعفرپور، جمشید بررسی اختیارات ولی قهری و وصی درفقه و حقوق ایران با نگاهی به آرای امام خمینی(س) [دوره 9، 34-35، 1386، صفحه 59-71]
 • جعفرپور، جمشید بررسی اضطرار در حقوق کیفری ایران با توجه به دیدگاه امام خمینی [دوره 8، شماره 33، 1385، صفحه 41-62]
 • جعفرپور، جمشید حقوق کودکان نامشروع در کنوانسیون حقوق کودک و قوانین اسلامی با رویکردی به دیدگاه فقهی امام خمینی(س) [دوره 7، 29-28، 1384، صفحه 83-100]
 • جعفرزاده، علی تبیین و نقد انگاره «عدم کارآیی مدیریت فقهی در قبال مدیریت علمی» با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 16، شماره 63، 1393، صفحه 51-73]
 • جعفری، پریسا جستاری در ولایت وصی بر تزویج صغار با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 80، 1397، صفحه 95-108]
 • جعفریان، رسول حوزة نجف و نهضت روحانیون ایران در نیمه دوم سال 1341 [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 35-54]
 • جعفری بهزادکلائی، محسن دامنه ثبوت و سقوط حق امتناع زوجه و نسبت آن با رأی وحدت رویه 718 با رویکردی به دیدگاه امام‌ خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 135-150]
 • جعفری نژاد، مسعود نقش ساده‌زیستی کارگزاران حکومتی در سلامت نظام جمهوری اسلامی ایران با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 85، 1398، صفحه 57-71]
 • جعفری هرندی، محمد جایگاه امام خمینی(س) در میان فقهای حکمران [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 1-15]
 • جمال‌زاده، علیمه‌ مالکیت مقید به زمان با تکیه بر آرای‌ امام خمینی(س) [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 103-115]
 • جمالی آشتیانی، حسین گفتمان های اشتغال زنان (مقایسه دیدگاه امام خمینی (ره)با دیگر گفتمانهای رایج) [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 75-106]
 • جمشیدی، محمد حسین چیستی و ماهیت «وحدت و همبستگی» در اندیشة سیاسی امام خمینی(س) [دوره 7، شماره 27، 1384، صفحه 51-72]
 • جمشیدی، محمد حسین غرب و مبانی فکری آن در اندیشة امام خمینی [دوره 6، شماره 25، 1383، صفحه 15-42]
 • جمشیدی، محمد حسین بررسی و نقد کتاب «بنیاد فلسفة سیاسی در غرب» اثر شادروان دکتر حمید عنایت با مقدمه و به اهتمام حمید مصدق (بخش اول) [دوره 5، شماره 19، 1382، صفحه 23-45]
 • جمشیدی، محمدحسین مقدمه‌ای ‌برتبیین عدالت اجتماعی در اندیشه امام خمینی(س) [دوره 12، شماره 49، 1389، صفحه 15-38]
 • جمشیدی اوانکی، احمدرضا مشکلات اجرایی جعاله و جعالة ثانویه در بانکداری ایران و تحلیل حقوقی دستور‌العمل اجرایی آن با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 75-96]
 • جهان تیغی، مجتبی مقایسه تطبیقی بازگشت پذیری وقف در حقوق ایران و کامن لا با رویکردی بر اندیشه فقهی امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 27-55]
 • جوادی، محمد حسن اصول حاکم بر دادرسی های خانواده در فقه و حقوق با رویکردی به آرای امام خمینی (س) [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 101-132]
 • جوان، عبدالله بررسی دیدگاه امام خمینی(س) پیرامون منشأ حجّیّت قطع [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 1-17]

چ

 • چترچی، نوشین مسئولیت پرداخت دیه از بیت المال برمبنای قاعده فقهی «الخراج بالضمان» با توجه به دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 23-34]
 • چگینی، صفورا کنکاشی در اخلاق عرفانی امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 113-136]

ح

 • حائری، محمد حسن حق حبس و مبنای آن در عقود معاوضی با تکیه بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 19-45]
 • حائری، محمدحسن پژوهشی پیرامون ولایت وصی در امر نکاح صغیر و صغیره با رویکردی بر آرای امام خمینی(ره) [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 81-105]
 • حاتمی، حسین تفکر دینی و ماهیت جنبش ضد رژی با تکیه بر نظرگاه امام خمینی(س) [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 61-80]
 • حاجیان فروشانی، زهره پویایی فقه از رهگذر مقاصد شریعت با نظری بر آرای امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 31-52]
 • حاجیان فروشانی، زهره امکان سنجی مفهوم گیری از گزاره های شرطی با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 39-66]
 • حاجی علی، فریبا مبانی فقهی ـ حقوقی، اصول وسیاست‌های حمایت از زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست با رویکردی بر اندیشه‌های امام خمینی(س) [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 15-39]
 • حاجی علی، فریبا قاعده قرعه به عنوان رویه قضایی با رویکردی بر آرای امام خمینی(س [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 45-66]
 • حاجی یوسفی، امیرمحمد مبانی عملگرایانه اندیشه موعودگرایی در گفتمان سیاست خارجی امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 45-73]
 • حاضری، علی محمد انقلاب‌ چین‌ و مقایسة‌ تطبیقی آن‌ با انقلاب اسلامی‌ ایران‌ [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 41-63]
 • حاضری، علی محمد بررسی و تحلیل واکنش جریانهای مذهبی به اقدامات دوره رضاشاه بعد از شهریور1320 تا 1340 [دوره 9، شماره 37، 1386، صفحه 41-66]
 • حاضری، علی محمد فرایند بالندگی ایدئولوژی انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1377، صفحه 107-157]
 • حاضری، علی محمد هویت تاریخی و انسان شناسی انقلاب: عامل مغفول تبیین های انقلاب اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 187-210]
 • حاضری، محمدهادی مراجعه به قاضی جـور با توجه به فتوای امام خمینی(س) در تحریرالوسیله [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 17-38]
 • حجت‌زاده، سید عبدالحسین بنیادهای فرهنگی و هویتی انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 26، 1384، صفحه 19-44]
 • حجت‌زاده، عبدالحسین دموکراسی در اندیشة سیاسی امام خمینی(س) [دوره 6، 24-23، 1383، صفحه 55-87]
 • حجتی، محمدباقر بررسی و تحلیل نظریة روح معنا از دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 40-66]
 • حسن پور، داود نقد و بررسی «اشتراط ضمان در اجاره» در پرتو دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 97-110]
 • حسن پور، داود عدم مخالفت با کتاب و سنت ضامن صحت شرط و نفوذ آن در پرتو دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 80، 1397، صفحه 53-68]
 • حسن پور، داود بررسی فقهی ساخت مجسمه و ربات با رویکردی به نظر امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 85، 1398، صفحه 1-13]
 • حسن زاده، اسماعیل دیدگاهها و موضع‌گیریهای سازمان چریکهای فدایی خلق در قبال انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 26، 1384، صفحه 45-70]
 • حسن زاده، اسماعیل تحلیلی بر دیدگاهها و اندیشه‌های حزب ملل اسلامی [دوره 5، شماره 21، 1382، صفحه 61-97]
 • حسن زاده، اسماعیل تحلیلی بر واقعه 19 دی 1356 قم [دوره 1، شماره 1، 1377، صفحه 159-188]
 • حسین‌پور، غلامرضا تجلی کلام شیعی در تعلیقات امام خمینی بر مقدمه قیصری [دوره 25، شماره 99، 1402]
 • حسین زاده، لیلی بررسی اضطرار در حقوق کیفری ایران با توجه به دیدگاه امام خمینی [دوره 8، شماره 33، 1385، صفحه 41-62]
 • حسین هاشمی، سیدحامد «قبح نقض غرض» باتأکید بر نظر امام خمینی(س) در بحث حیله‌های فرار از ربا [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 1-25]
 • حسینی، سیدمحمد بررسی آرای امام خمینی(س) و خویی پیرامون حدود اختیارات ولی فقیه [دوره 16، شماره 65، 1393، صفحه 87-104]
 • حسینی، سیده شهناز نشوز زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 27-46]
 • حسینی، سیده شهناز نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 1-23]
 • حسینی، سیده شهناز تأملاتی چند در آیة 34 سورة نساء [دوره 6، 24-23، 1383، صفحه 89-103]
 • حسینی، میر هادی بررسی تأثیر عملکرد ستادهای مبارزه با گرانفروشی در تسریع فرآیند سقوط پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی [دوره 22، شماره 89، 1399، صفحه 105-130]
 • حسینی آهق، مریم سنّ مسئولیّت کیفری اطفال از دیدگاه امام خمینی(س) و قانون مجازات اسلامی(مطالعۀ تطبیقی با قوانین کشورهای اسلامی) [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 47-65]
 • حسینی آهق، مریم تصرفات مالی ممیّز با رویکردی تطبیقی به نظرات امام خمینی(س) [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 1-14]
 • حسینی زاده، سید محمد علی تحلیل دور ه های زمانی گفتمان انقلاب اسلامی با تکیه بر رهبری امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 77، 1396، صفحه 21-43]
 • حسینی زاده، مائده سادات امام خمینی و رویکردهای سه‌گانه به مسائل پیرامون مرگ [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 27-54]
 • حسینی کاشانی، سید محمد مصطفی اختیارات ولی فقیه در تغییر دادن مجازات حدی در حکومت اسلامی با تأکید بر نظر امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 25-44]
 • حسینی نیک، سید عباس ماهیت ملک و مالکیّت در اموال فکری با رویکردی به نظر امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 23-48]
 • حسینی نیک، سید عباس بررسی فقهی و حقوقی حق تألیف با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) [دوره 10، شماره 41، 1387، صفحه 21-38]
 • حضرتی، حسن امام خمینی(س) و دانش تاریخ [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 25-45]
 • حضرتی، حسن گامی دیگر به سوی انقلاب اسلامی تاملی در کاپیتولاسیون دوم (1343 ش) [دوره 1، شماره 1، 1377، صفحه 189-208]
 • حق محمدی، زهرا فعالیت‌های اجتماعی زن و تزاحم آن با حقوق زوج با تأکید بر اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 39-61]
 • حق محمدی فرد، زهرا مسئولیت مدنی و کیفری پزشک با تکیه بر آرای امام خمینی(س) [دوره 9، 34-35، 1386، صفحه 29-58]
 • حقیقت، صبا تحلیل حقوقی ریسک در نظام قراردادها با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 97-122]
 • حقیقت، صبا بررسی شرط در ایقاعات با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 77-89]
 • حکمت نیا، محمود پایه‏های نظری اخلاق کارگزاران [دوره 5، شماره 18، 1382، صفحه 35-62]
 • حلال خور، مهرداد تعامل اخلاق و سیاست در اندیشة امام خمینی (س) [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 103-121]
 • حمدی، حسین ماهیت شناسی قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 17-38]
 • حمیدی، سید جعفر اندیشه‌های قرآنی انعکاس یافته در شعر امام خمینی(ره) با رویکرد بینامتنیت‌ضمنی [دوره 24، شماره 97، 1401، صفحه 55-83]
 • حمیدی، محمد رضا بررسیِ امکان و وقوع منع متابعت از قطع با رویکرد به آرای امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 66، 1394، صفحه 133-159]
 • حمیدی، محمد رضا امکان سنجی مفهوم گیری از گزاره های شرطی با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 39-66]
 • حمیدی، محمد رضا وجوبِ پذیرش مصالحۀ مالی با اولیای دم از سوی محکوم به قصاص نفس با رویکردی به آرای امام خمینی(ره) [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 55-80]
 • حمیدی سوها، زهرا تعمقی نوین در ماهیت حقی طلاق با نظر به آرای امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 89-114]
 • حنیفی، میثم معنایابی استعارۀ «بت» در اشعار عرفانی حافظ و امام خمینی (س) [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 155-182]
 • حیدری، حمید آزادی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (س) [دوره 2، شماره 2، 1378، صفحه 117-152]
 • حیدری، عباسعلی ابعاد و صور تلازم حق و تکلیف در اسلام با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 82، 1398، صفحه 105-129]

خ

 • خادمی، مهرنوش مطالعه تطبیقی جایگاه حکمران در اندیشه شهاب‌الدین سهروردی و امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 97، 1401، صفحه 103-129]
 • خانی، زهره سنّ مسئولیّت کیفری اطفال از دیدگاه امام خمینی(س) و قانون مجازات اسلامی(مطالعۀ تطبیقی با قوانین کشورهای اسلامی) [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 47-65]
 • خانی، زهره قاعدۀ تسامح در رو ش شناسی تفکر نقدی امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 78، 1397، صفحه 15-31]
 • خانی، زهره واکاوی ضرورت تشکیل نهاد زکات در حکومت اسلامی با رویکردی بر اندیشه امام خمینی(س) [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 25-51]
 • خانی آرانی، الهه ایده ولایت فقیه در عصر غیبت در اندیشه سیاسی امام خمینی(س) [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 105-130]
 • خداپرست، ارسطو تکاپوهای دولت جمشید آموزگار برای جلوگیری از انقلاب اسلامی ایران [دوره 13، شماره 53، 1390، صفحه 75-90]
 • خدایی، میلاد تعارض استصحاب سببی و مسببی و کاربرد آن در حقوق موضوعه با رویکردی به نظر امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 81-99]
 • خرمشاد، محمد باقر فوکو و انقلاب اسلامی ایران: معنویت گرایی در سیاست [دوره 1، شماره 1، 1377، صفحه 209-224]
 • خزائی، احمدرضا اهم اصول حاکم بر سازمان های اداری و متناسب سازی آن در حکومت اسلامی با تکیه بر نظر امام خمینی(ره) [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 53-80]
 • خزعلی، محسن خرید و فروش پول، تنزیل سفته و استفاده از حیله‌های شرعی با تأکید بر دیدگاههای امام خمینی و شهید مطهری [دوره 6، 24-23، 1383، صفحه 105-132]
 • خسروی، قدرت اله تحلیل و بررسی اجتماع اسباب از دیدگاه فقه و حقوق کیفری با تأکید بر نظر امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 85، 1398، صفحه 15-36]
 • خشروزاده، جعفر جعفر میشل فوکو و انقلاب اسلامی رهیافتی پسامدرنیستی از منظر تحلیل گفتمان [دوره 8، 32-31، 1385، صفحه 59-89]
 • خلجی، حسن رضا نگرشی نو بر مبانی فقهی حکم کالبد شکافی بر اساس آرای امام خمینی(س) [دوره 16، شماره 65، 1393، صفحه 105-126]
 • خلیلی، محسن بایستگی پدیداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1377، صفحه 225-266]
 • خلیلی، محسن مقایسه مسأله تفسیر در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 211-238]
 • خمینی، سید حسن بررسی مسألة حقیقت وجوب با نگاهی به آرای امام خمینی(س) [دوره 16، شماره 64، 1393، صفحه 19-62]
 • خمینی، سید حسن تحقیقی در ماده امر با رویکردی بر نظریات امام خمینی(س) [دوره 16، شماره 63، 1393، صفحه 75-103]
 • خمینی، سید حسن بحثی درباره مطهریّت دباغی با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س) [دوره 16، شماره 62، 1393، صفحه 51-71]
 • خمینی، سید حسن حقیقت استعمال با رویکردی بر آرا و ‌اندیشه‌های شهید صدر و امام خمینی(س) [دوره 15، شماره 61، 1392، صفحه 25-57]
 • خمینی، سید حسن واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(1) [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 33-88]
 • خمینی، سید حسن بررسی حقیقت شرعیه با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 14، شماره 57، 1391، صفحه 19-60]
 • خمینی، سید حسن حقیقتِ مجاز [دوره 14، شماره 56، 1391، صفحه 51-88]
 • خمینی، سید حسن بررسی تفاوت مسائل اصولی و قواعد فقهی [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 25-43]
 • خمینی، سید حسن اعتبارات عقلایی از دیدگاه اصولیون شیعه [دوره 13، شماره 53، 1390، صفحه 92-116]
 • خمینی، سید حسن واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(2) [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 55-96]
 • خمینی، سید حسن تطبیق تاریخ قمری بر تاریخ شمسی و تأثیر آن در فهم مطالبی جدید از روایات با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 63-80]
 • خمینی، سید حسن منجزیت علم اجمالی در منظر امام خمینی(س) [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 55-81]
 • خمینی، سید حسن حدیث رفع [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 13-60]
 • خمینی، سید حسن تفاوت مطلق و عام از دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 27-46]
 • خمینی، سید حسن خطابات قانونیه [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 47-73]
 • خمینی، سید حسن نظری بر نقدهای شهید خمینی بر مقدمات پاسخ ابداعی امام خمینی(س) به مسأله ضد [دوره 8، شماره 33، 1385، صفحه 63-76]
 • خمینی، سید حسن شبهة عبائیه و آرای اصولی حضرت امام خمینی(س) [دوره 7، شماره 26، 1384، صفحه 71-94]
 • خمینی، سید حسن کلمة‌ توحید از منظر اصولیین و امام خمینی(س) [دوره 6، شماره 25، 1383، صفحه 43-53]
 • خمینی، سید حسن تحلیل و نقد شبهة ابن کمونه از منظر تقریرات شرح منظومه امام خمینی(س) [دوره 6، شماره 22، 1383، صفحه 69-91]
 • خمینی، سید حسن نگاهی دیگر به شرح منظومه از منظر تقریرات فلسفة امام خمینی [دوره 5، شماره 20، 1382، صفحه 43-90]
 • خمینی، سید حسن وجوب ستر عورت از اجنبی و حرمت نظر [دوره 5، شماره 18، 1382، صفحه 63-74]
 • خمینی، سید حسن تنظیم خانواده یا تحدید نسل (قسمت دوم) [دوره 4، شماره 17، 1381، صفحه 31-56]
 • خمینی، سید حسن مقایسه دیدگاه حسن لاهیجی در مصباح الدرایه و امام خمینی (ره) در تقریرات فلسفه درباره ربط حادث به قدیم [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 169-173]
 • خمینی، سید حسن اصل شرطیت قدرت در تکالیف و تأثیر آن بر اندیشه سیاسی امام خمینی (س) [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 239-246]
 • خوئینی، عفور شبیه‌سازی انسان با نگاهی به دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 9، شماره 37، 1386، صفحه 71-96]
 • خوئینی، غفور تأملی در نظریة مصلحت سلوکیه با رویکردی به آرای امام خمینی(س) [دوره 9، 34-35، 1386، صفحه 73-88]
 • خوئینی، غفور نقش امام خمینی در احیای هویت فرهنگی سیاسی مسلمانان [دوره 8، شماره 30، 1385، صفحه 71-82]
 • خوئینی، غفور ملاک معناداری حروف از دیدگاه زبان شناسی و اصولی با رویکردی به آرای امام خمینی(س) [دوره 7، 29-28، 1384، صفحه 101-119]
 • خوئینی، غفور انقلاب اسلامی و آزادی اندیشه و عقیده [دوره 6، شماره 25، 1383، صفحه 55-63]
 • خوبیاری، حامد بررسی جایگاه احکام تکلیفی در قانون مدنی و فقه معاملات در پرتو آرای امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 97، 1401، صفحه 1-29]
 • خوبیاری، حامد واکاوی قلمرو حق حبس در تعهدات با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • خیریه، زینب نفقه زوجه غایب مفقودالاثر در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 111-126]
 • خیریه، زینب مبانی فقهی و قانونی طلاق زوجه غایب مفقودالاثر به علت انقضای چهار سال از تاریخ غیبت یا عسروحرج با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) [دوره 14، شماره 56، 1391، صفحه 119-137]

د

 • دادمهر، علی بررسی فقهی و حقوقی مبانی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و مصر با رویکردی بر اندیشه امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 31-53]
 • دانش پور، افتخار بررسی تطبیقی شرط عدم تمکین درنکاح دائم برمبنای فقه اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 73، 1395، صفحه 61-86]
 • دانش پور، افتخار اصول حاکم بر مصرف در جهت رشد و توسعه پایدار بر مبنای اندیشه امام خمینی (س) [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 73-94]
 • دانش پور، افتخار بررسی تطبیقی غنا و خوانندگی در فقه اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 77، 1396، صفحه 45-64]
 • دانشپور، افتخار بررسی فقهی ـ حقوقی جایگاه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران و نحوة نظارت آن بر قوانین و مقررات [دوره 13، شماره 53، 1390، صفحه 52-73]
 • دانشپور، افتخار تفاوت مطلق و عام از دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 27-46]
 • دانشپور، افتخار بررسی فقهی حدود دارالاسلام و دارالکفر با رویکردی بر اندیشة امام خمینی(س) [دوره 8، 32-31، 1385، صفحه 87-105]
 • داودی، رشید بررسی حقیقت شرعیه با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 14، شماره 57، 1391، صفحه 19-60]
 • داودی، رشید تطبیق تاریخ قمری بر تاریخ شمسی و تأثیر آن در فهم مطالبی جدید از روایات با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 63-80]
 • داورزنی، حسین عقد قرض، عقدی عینی یا رضایی؟ با رویکرد به آرای حضرت امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 65-78]
 • داورزنی، محسن پزشک خانواده، تحقق عدالت در سلامت با رویکردی به آرای امام خمینی (س) [دوره 17، شماره 66، 1394، صفحه 27-52]
 • داوری مقدم، سعیده بررسی وجوه تفاوت و تشابه سبک زندگی رهبران انقلابی (امام خمینی، ماندلا و گاندی) [دوره 20، شماره 79، 1397، صفحه 93-124]
 • دبیران، حکیمه فطرت و اخلاق از منظر امام خمینی(س) [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 45-60]
 • درزی، راحله تبیین فاعلیت نفس درسلسله مراتب عقل براساس نظریه ملاصدرا و امام خمینی (س) [دوره 20، شماره 81، 1397، صفحه 55-75]
 • درودی، مسعود نظام سیاسی در دیدگاه امام خمینی(س) و علامه نائینی (بررسی مقایسه‌ای مؤلفه‌های شکلی و محتوایی نظام سیاسی دوران غیبت) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 125-150]
 • درویشی، فرهاد بررسی نقش ائتلاف طبقات اجتماعی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 75-96]
 • دل آشوب، هادی ماهیت جشن‌های دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 19-40]
 • دهقان نیری، حمید رضا واکاوی ضرورت تشکیل نهاد زکات در حکومت اسلامی با رویکردی بر اندیشه امام خمینی(س) [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 25-51]
 • دهقانی، آسیه ماهیت حقوقی قبول یا رد ترکه با رویکردی بر نظر امام خمینی (س) [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 126-143]

ذ

 • ذوالفقاری کیان، مهلا گستره صدور حکم حکومتی: مقارنه میان آرای امام خمینی(ره) و شهید صدر [دوره 24، شماره 97، 1401، صفحه 31-54]

ر

 • راغبی، محمد علی بررسی فقهی حقوقی پیامد‌های نظریۀ خطابات قانونیه در معاملات [دوره 21، شماره 85، 1398، صفحه 37-55]
 • رجائی نژاد، محمد ر از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی (نقش انقلاب سفید در پیدایش انقلاب اسلامی ایران، با تأکید بر جایگاه امام خمینی(س)) [دوره 16، شماره 64، 1393، صفحه 63-86]
 • رجایی، غلامعلی حریم خصوصی شهروندان در اندیشه امام خمینی(س) با تأکید بر فرمان هشت ماده‌ای [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 81-101]
 • رجبی، اکبر بررسی تطبیقی مرور زمان در فقه و حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظرات امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 79، 1397، صفحه 47-70]
 • رجبی، حدیث تحلیل وجود شناختی کیفیت تأثیر دعا در هستی با رویکرد تطبیقی بر نظریات امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 67-89]
 • رجبی، محمدرضا «انسان» خاستگاه معرفتی مدارای عرفانی با تأکید بر اندیشه‌های امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 55-75]
 • رحمانی، قدرت الله امام خمینی و مراتب ظهور اراده قوه موسس در ازاله مشروعیت از رژیم سلطنتی درایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحمتی، حسینعلی کرامت زن در اسلام و غرب مورد ‌پژوهی تطبیقی امام خمینی و فمینیسم [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 71-95]
 • رحیمی روشن، حسن بررسی تحول مفهوم مصلحت در فقه سیاسی معاصر شیعه با تأکید بر امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 57-82]
 • رحیمی عماد، رسیدرضا رحیمی عماد علل شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران و نظریه حکمرانی خوب: مطالعه موردی حکومت پهلوی دوم در سال‌های 1332 تا 1357 [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 159-184]
 • رستمی، سجاد ایده های نجات بخش بشریت در انقلاب های بزرگ:مطالعة موردی انقلاب های بزرگ فرانسه، روسیه و ایران [دوره 20، شماره 81، 1397، صفحه 1-25]
 • رسولی، امیر ابراهیم اخلاق انتخاباتی در اندیشة امام خمینی(ره) [دوره 13، شماره 53، 1390، صفحه 1-24]
 • رسولی، ساجده بنای عقلا و جایگاه آن در آثار فقهی سید حسن بجنوردی و امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 29-48]
 • رسولی پور، رسول نقد دیدگاه فمنیستی سیمون دوبووار درباره ازدواج و مادری با رویکرد به اندیشه‌های امام خمینی(س) [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 89-109]
 • رشیدی، بهروز نقش ساده‌زیستی کارگزاران حکومتی در سلامت نظام جمهوری اسلامی ایران با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 85، 1398، صفحه 57-71]
 • رضائیان کوچی، محمدرضا امکان سنجی حمایت تقنینی از بزه دیدگان تراجنسی در جرائم ناشی از نفرت با رویکردی بر دیدگاه های امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 107-135]
 • رضائی پناه، امیر مبانی عملگرایانه اندیشه موعودگرایی در گفتمان سیاست خارجی امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 45-73]
 • رضایی، امین وجوبِ پذیرش مصالحۀ مالی با اولیای دم از سوی محکوم به قصاص نفس با رویکردی به آرای امام خمینی(ره) [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 55-80]
 • رضایی، مجید بازخوانی قاعده نفی سبیل با رویکردی به اندیشه‌های امام خمینی(س) [دوره 14، شماره 57، 1391، صفحه 61-86]
 • رضایی، محمد مشکلات اجرایی جعاله و جعالة ثانویه در بانکداری ایران و تحلیل حقوقی دستور‌العمل اجرایی آن با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 75-96]
 • رضوان طلب، محمدرضا بررسی فقهی کودکان سه والدی بر اساس نظرات امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 91-122]
 • رضوانی مفرد، احمد بررسی قاعدة «الجواز الشرعی ینافی الضمان» با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 75-87]
 • رضوی، سید علی تأثیر اختلاف مبانی در استصحاب بر اختلاف فتاوی فقیهان در پاره‌ای از احکام خیار غبن و عیب با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 73-90]
 • رضوی نیا، مریم اتانازی در فقه و حقوق اسلامی با محوریت آرای امام خمینی(س) [دوره 16، شماره 63، 1393، صفحه 21-50]
 • رضی، پوریا بررسی جایگاه احکام تکلیفی در قانون مدنی و فقه معاملات در پرتو آرای امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 97، 1401، صفحه 1-29]
 • رفیع، حسین تعامل اخلاق و سیاست در اندیشة امام خمینی (س) [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 103-121]
 • رفیعا، مریم اشتراکات فلسفی ملاصدرا و امام خمینی(س)در اثبات اثر پذیری نفس از باور دینی [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 67-89]
 • رفیعا، مریم مقایسه دیدگاه امام خمینی(س) در باب خلود با سایر آرای مخالف و موافق [دوره 16، شماره 62، 1393، صفحه 73-96]
 • رموی، غلامعلی رموی بررسی تأثیر عملکرد ستادهای مبارزه با گرانفروشی در تسریع فرآیند سقوط پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی [دوره 22، شماره 89، 1399، صفحه 105-130]
 • رنجبر، رضا بنای عقلا و جایگاه آن در آثار فقهی سید حسن بجنوردی و امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 29-48]
 • رهبر، عباسعلی بررسی پنج شاخص اخلاقی در اندیشه و عمل امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 91-117]
 • رهبر، مهدی بررسی قاعدة تسبیب با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 79-103]
 • رهبری، مهدی سینما و وقوع انقلاب اسلامی در ایران [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 83-107]
 • روحانی، آیة الله عباسعلی بررسی فقهی مدیریت زنان در آیینة وحی با رویکرد فقهی امام خمینی(س) [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 41-75]
 • روحانی، سمیه شاخصه‌های عدالت قضایی از منظر امیر المؤمنین علی(ع) با رویکردی برآرای امام خمینی(س) [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 19-43]
 • روحانی، عباسعلی الخَلَل فِی الغُسل با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 111-128]
 • روحانی، عباسعلی قاعدۀ تسامح در رو ش شناسی تفکر نقدی امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 78، 1397، صفحه 15-31]
 • روحانی، عباسعلی قانون حاکم بر وصیت در تعارض داخلی قوانین با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 53-77]
 • روحانی، عباسعلی امام خمینی (س) و حدیث مرسل [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 49-74]
 • روحانی، محمدرضا فلسفه و هنجارهای کارکردی رسانه‌های جمعی در اندیشه امام خمینی(س [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 1-26]
 • رودگر، محمد مبانی نظری امام خمینی در عشق عرفانی و مقایسة آن با مبانی بنیانگذار عرفان عاشقانه، احمد غزالی [دوره 20، شماره 79، 1397، صفحه 71-92]
 • رودگر، محمد تجلّی حق در دعا از منظر محیی‌الدین ابن‌عربی و امام خمینی(ره) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 77-104]
 • روشن، محمد تأملی انتقادی ـ تحلیلی بر مبانی نظری عقد تعلیقی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 14، شماره 57، 1391، صفحه 87-101]
 • روشن، محمد مقایسه تطبیقی بازگشت پذیری وقف در حقوق ایران و کامن لا با رویکردی بر اندیشه فقهی امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 27-55]
 • روشنایی، علی گفتمان های اشتغال زنان (مقایسه دیدگاه امام خمینی (ره)با دیگر گفتمانهای رایج) [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 75-106]
 • ریاحی، علی ارشد حقیقت استعاذه از دیدگاه ابن عربی، ملاصدرا و امام خمینی(س) [دوره 16، شماره 65، 1393، صفحه 23-44]

ز

 • زارع، مرضیه پژوهشی پیرامون ولایت وصی در امر نکاح صغیر و صغیره با رویکردی بر آرای امام خمینی(ره) [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 81-105]
 • زارعی، راضیه راضیه جایگاه رشد در تحقق مسئولیت کیفری با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 16، شماره 64، 1393، صفحه 1-18]
 • زحمتکش، حسین اسماء و صفات الهی در عرفان اسلامی با رویکردی به آرای امام خمینی(س) [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 141-160]
 • زحمتکش، منوچهر بررسی تطبیقی طبقات ارث در فقه شیعه، اهل سنت و حقوق فرانسه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 79-99]
 • زرگر، علیرضا واکاوی تأثیر گفتمان سیاست اسلامی امام خمینی (س) بر روشنگری امت اسلامی [دوره 20، شماره 78، 1397، صفحه 33-52]
 • زرگوش نسب، عبدالجبار واکاوی شروط ابتدایی وتبانی بارویکردی به نظر امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 69، 1394، صفحه 97-116]
 • زرگوش نسب، عبدالجبار بررسی تطبیقی قدرت بر تسلیم ثمن و مثمن از نظر امام خمینی (س) و شیخ انصاری [دوره 19، شماره 74، 1396، صفحه 25-45]
 • زکی، نیّر مرتبه احدیت، نقطة عطف عرفان امام خمینی (س) و ابن عربی [دوره 15، شماره 61، 1392، صفحه 59-73]
 • زندیه، عطیه مربیان باطنی و خارجی سعادت انسان در اندیشه امام خمینی(س) [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 67-89]
 • زندیه، عطیه وجوه عقل و کارکردهای نظری و عملی آن در اندیشـة امـام خمینی(س) [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 97-119]
 • زندیه، عطیه از جسمانیت تا روحانیت: مقایسه آرای ملاصدرا و امام خمینی(س) در حدوث نفس [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 67-92]
 • زندیه، عطیه صادر نخستین از دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 111-138]
 • زندیه، عطیه تجرد و فوق تجرد ( نفس ناطقه از منظر امام خمینی(س) و ملاصدرا) [دوره 9، شماره 37، 1386، صفحه 93-118]
 • زندیه، عطیه مواضع سکوت در آرای ویتگنشتاین در مقایسه با فرهنگ اسلامی (با تأکید بر آرای امام خمینی) [دوره 8، 32-31، 1385، صفحه 107-135]
 • زندیه، عطیه وجود متعالی [دوره 6، 24-23، 1383، صفحه 133-148]
 • زندیه، عطیه نظریه حقیقت افلاطون [دوره 5، شماره 20، 1382، صفحه 91-122]
 • زندیه، عطیه فلسفه، عقل الهام یافته [دوره 4، شماره 17، 1381، صفحه 57-96]
 • زهیری، علیرضا دولت اخلاقی در آرای سیاسی امام خمینی(س) [دوره 5، شماره 21، 1382، صفحه 99-128]

س

 • سادات، سیدمحمود واکنش نیروهای مذهبی به جشن تاج‌گذاری پهلوی دوم (با تأکید بر مواضع امام‌خمینی(س) [دوره 21، شماره 85، 1398، صفحه 73-97]
 • سادات، سیدمحمود عوامل جذب زنان به سازمان مجاهدین خلق ایران (1357-1360) [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 107-127]
 • ساطع، نفیسه اشتراکات فلسفی ملاصدرا و امام خمینی(س)در اثبات اثر پذیری نفس از باور دینی [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 67-89]
 • ساطع، نفیسه مقایسه دیدگاه امام خمینی(س) در باب خلود با سایر آرای مخالف و موافق [دوره 16، شماره 62، 1393، صفحه 73-96]
 • ساعی، سید محمد هادی ماهیت شناسی قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 17-38]
 • سبحانی، اسرافیل صلاحیت کارگزاران: شرایط، مرجع، دیدگاه‌ها و ادله با نگاهی به آرای امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 57-85]
 • سبحانی، نبی بررسی قاعدة «الجواز الشرعی ینافی الضمان» با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 75-87]
 • سربازیان، مجید توجیه پذیری خاتمه حیات رویان خارج از رحم در پرتو تزاحم با واکاوی نظر حضرت امام خمینی (س) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرمدی، عباس تحلیل حقوقی ریسک در نظام قراردادها با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 97-122]
 • سعادت، صالح اعتبار و ماهیّت حدیث «علی الید» با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 105-126]
 • سعادت، صالح بررسی فقهی و حقوقی حجاب شرعی با رویکردی بر آرای امام خمینی(س [دوره 12، شماره 49، 1389، صفحه 100-124]
 • سعادت، صالح بررسی قاعدة تسبیب با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 79-103]
 • سعادت، صالح مسئولیت مدنی برهم زدن نامزدی بر مبنای قاعده غرور با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 82، 1398، صفحه 63-82]
 • سعیدی، حسن ساحتها و اسرار نبوت و ولایت از منظر امام خمینی(س) [دوره 5، شماره 18، 1382، صفحه 75-94]
 • سعیدی، یاسمن بررسی قاعده احسان در سقوط مسئولیت مدنی و کیفری در فقه و حقوق با رویکردی بر اندیشه امام خمینی(ره) [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 81-99]
 • سقا، فرشته نماد اخلاق اجتماعی نهج البلاغه و صحیفه امام با رویکرد بینامتنی [دوره 16، شماره 65، 1393، صفحه 127-150]
 • سکوتی نسیمی، رضا بررسی فقهی و حقوقی مبانی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و مصر با رویکردی بر اندیشه امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 31-53]
 • سلطان احمدی، جلال بازخوانی حقوقی - فقهی ضرب زن در متون دینی و آرای امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 78، 1397، صفحه 53-79]
 • سلطانی، عباسعلی تقویت ارکان نظام مردم‌سالاری دینی با تکیه بر نظریه خطابات قانونی امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 83-109]
 • سلطانیان، صدیقه گفتمان فرهنگی دو انقلاب و تأثیرات آنها در عرصه بین الملل (انقلاب اسلامی ایران و انقلاب فرانسه) [دوره 12، شماره 49، 1389، صفحه 125-151]
 • سلطانیان، مریم تأثیر توبه برسقوط مسئولیت کیفری «حدود» با رویکردی بر دیدگاه حضرت امام خمینی [دوره 9، شماره 37، 1386، صفحه 1-24]
 • سلیمانی، بهمن تجزیه‌پذیری بیع اقساطی با رویکرد تحلیل اقتصادی در حقوق ایران و فقه امامیه با نگاهی به اندیشه‌ امام خمینی (س) [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 81-108]
 • سلیمانی، غلامعلی بنیان‌های انسان‌شناختی سیاست خارجی امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 87-117]
 • سلیمانیان، مهسا بررسی فقهی ـ حقوقی حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 30، 1385، صفحه 83-120]
 • سماواتی، عباس چالشهای تعیین فتوای معیار در قانونگذاری با توجه به آرای امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 39-61]
 • سماواتی، عباس امکان سنجی نهاد قانون‌‌گذاری عرفی در منظومه فقاهتی شیعه با تأکید بر اندیشه امام خمینی(ره) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 123-152]
 • سمیعی زفرقندی، زهرا تحلیل ماهیت و انواع قرارداد بیمه عمر با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 13-38]
 • سمیعی زفرقندی، زهرا دکترین«حق داشتن» در برابر«حق بودن» با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 89، 1399، صفحه 25-54]
 • سهرابی، حمیدرضا بررسی و تحلیل «انقلاب اسلامی» بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 111-137]
 • سهرابی، مرجان شبیه‌سازی انسان با نگاهی به دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 9، شماره 37، 1386، صفحه 71-96]
 • سوادی، عصمت پاسداری از مصالح جامعه و مردم با اقرار با رویکردی به آرای امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 73، 1395، صفحه 87-107]
 • سوادی، عصمت مدیریت فرهنگی و توسعه از دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 23-42]
 • سوگلی زاده، ترلان بررسی تحول مفهوم مصلحت در فقه سیاسی معاصر شیعه با تأکید بر امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 57-82]
 • سیدحسینی، سعید نوآوری‌های امام خمینی(س) در قاعدة لاضرر و شباهت آن با سوء استفاده از حق در مسئولیت مدنی [دوره 19، شماره 74، 1396، صفحه 47-56]
 • سیدحسینی، سعید تحلیل فقهی ضمانت اجرای وکالت بدون فسخ و تطبیق آن با آرای امام خمینی(س) [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 1-20]
 • سید مرتضی حسینی، راحله انتقال مالکیت در قرارداد مشارکت در تولید و قاعده نفی سبیل با تکیه بر آرای امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 105-124]
 • سیدموسوی، سیدعلی رهبری و نظرات مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 73-97]
 • سیدین زاده، میرقاسم برندسازی ایده‌ها: «صلحِ پایدار» به مثابه یکی از اصول گفتمانی انقلاب اسلامی [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 19-40]

ش

 • شاپوری، مریم بررسی محاربه و افساد فی الارض با محوریت آرای امام خمینی(س) [دوره 16، شماره 65، 1393، صفحه 1-22]
 • شاکری، سیدرضا کارکردهای ارتباطی زبان در رهبری سیاسی امام خمینی(س) و ابعاد انسانی و معنوی آن [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 23-39]
 • شاکری گلپایگانی، طوبی اصل مصلحت در نظام قانونگذاری اسلامی و تطبیق آن در حقوق خانواده با رویکردی به اندیشه های امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 69، 1394، صفحه 117-127]
 • شاکری گلپایگانی، طوبی تعمقی نوین در ماهیت حقی طلاق با نظر به آرای امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 89-114]
 • شاملو، باقر پارادایم امام خمینی (ره) در تحقق حقوق سیاسی-اجتماعی زنان [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 139-159]
 • شاهرودی، عبدالوهاب کوزه و باده (تأویل در مثنوی) [دوره 5، شماره 18، 1382، صفحه 95-110]
 • شجاعی‌زند، علی‌رضا «رهبری دینی» در نهضت و در نظام [دوره 21، شماره 85، 1398، صفحه 99-125]
 • شجاعی زند، علیرضا احیا و اصلاح مقایسة رویکرد دینی شیخ، میرزا و امام(س) [دوره 14، شماره 56، 1391، صفحه 89-118]
 • شجاعی زند، علیرضا خاتمة انقلاب [دوره 12، شماره 49، 1389، صفحه 39-55]
 • شجاعی زند، علیرضا امتناع دمکراسی در جوامع پسا انقلابی [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 69-89]
 • شجاعی زند، علیرضا بازخوانی «نقش دین در توسعه» با نظر به اغراض تشکیل حکومت اسلامی [دوره 10، شماره 41، 1387، صفحه 45-68]
 • شجاعی زند، علیرضا قابلیتهای تحلیل گفتمان در بررسی پدیده‌های فرهنگی ـ اندیشه‌ای (با تأکید بر گفتمان هژمونیک شده در انقلاب اسلامی) [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 63-89]
 • شریعتمداری، حمیدرضا مقایسه دیدگاه حسن لاهیجی در مصباح الدرایه و امام خمینی (ره) در تقریرات فلسفه درباره ربط حادث به قدیم [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 169-173]
 • شریعتی، الهام نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 43-67]
 • شریعتی، الهام حجیت استصحاب کلی از دیدگاه امام خمینی(س) و میرزا حسن بجنوردی [دوره 14، شماره 56، 1391، صفحه 1-21]
 • شریعتی، مرضیه توحید شهودی از منظر امام خمینی(س) [دوره 14، شماره 57، 1391، صفحه 103-124]
 • شریعتی، مرضیه تبیین نظریه سطوح معنایی آیات قرآن از منظر امام خمینی(س) [دوره 10، شماره 41، 1387، صفحه 95-109]
 • شریف‌فخر، فاطمه طریق معرفت (دیدگاه عارفانة امام خمینی(س) دربارة معرفت صحیح و واقعی) [دوره 17، شماره 66، 1394، صفحه 93-111]
 • شریفی، مهدی اختیارات ولی فقیه در تغییر دادن مجازات حدی در حکومت اسلامی با تأکید بر نظر امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 25-44]
 • شعبانی، لاله تبیین و بررسی بداء از نظر ملاصدرا و امام خمینی(س [دوره 16، شماره 65، 1393، صفحه 67-86]
 • شعبانی، لاله بررسی رابطه قضا و قدر با اختیار از دیدگاه ملاصدرا و امام خمینی(س) [دوره 14، شماره 56، 1391، صفحه 37-49]
 • شفیعی، عباس مردم‌داری در رهبری امام خمینی(س) [دوره 8، 32-31، 1385، صفحه 137-157]
 • شفیعی، محمود انقلاب اسلامی ایران و شیعیان لبنان (چشم‌اندازی تاریخی ـ مقایسه‌ای) [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 19-46]
 • شفیعی اردستانی، رضا تحلیل دور ه های زمانی گفتمان انقلاب اسلامی با تکیه بر رهبری امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 77، 1396، صفحه 21-43]
 • شفیعی فینی، حسین تأثیر جرم‏‌انگاری بر وضعیت معاملات ارز غیرمجاز با رویکردی به آرای امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 21-47]
 • شفیعی فینی، حسین مقایسه تطبیقی بازگشت پذیری وقف در حقوق ایران و کامن لا با رویکردی بر اندیشه فقهی امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 27-55]
 • شهرآئینی، سید مصطفی دگرگونی معنای دین تحت رهبری امام خمینی [دوره 5، شماره 19، 1382، صفحه 47-60]
 • شهیدی، سید مرتضی تأثیر جرم‏‌انگاری بر وضعیت معاملات ارز غیرمجاز با رویکردی به آرای امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 21-47]
 • شی الاسلامی، علی تبیین عوالم سبعه درآثار عرفانی امام خمینی(س) [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 41-60]
 • شیخ الملوک، حسین ادله عقلایی لزوم مشورت در حکومت اسلامی با رویکردی بر سیرة امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 73، 1395، صفحه 1-14]
 • شیخ محمودی، مهدی بررسی قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد للعقد در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 41-57]
 • شیخی، مجیدرضا بررسی آرای فقها در مورد منافات اخذ اجرت با قصد قربت با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(ره) [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 85-103]
 • شیخی نصرآبادی، مجیدرضا چهار دیدگاه مبنایی در ماهیت شناسی اعمال نیابتی از منظر امام خمینی [دوره 16، شماره 62، 1393، صفحه 153-171]
 • شیرخانی، علی از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی (نقش انقلاب سفید در پیدایش انقلاب اسلامی ایران، با تأکید بر جایگاه امام خمینی(س)) [دوره 16، شماره 64، 1393، صفحه 63-86]
 • شیرخانی، علی فروش ابزار جنگی به دشمنان دین در فقه حکومتی امام خمینی (س) [دوره 20، شماره 79، 1397، صفحه 27-46]
 • شیرزاد کبریا، بهارک تدوین الگوی توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه‌ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 1-29]
 • شیروانی، علی تجربة دینی از دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 5، شماره 18، 1382، صفحه 111-157]
 • شیواپور، حامد بررسی و تحلیل نظریة روح معنا از دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 40-66]

ص

 • صابری، اسماء رویکردی تاریخی به نقش و جایگاه طبقه متوسط سنّتی در وقوع انقلاب اسلامی ایران [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 71-89]
 • صادق زاده دربان، فیروزه بررسی مفهوم فقر در آرای عرفانی امام خمینی(س) [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 91-102]
 • صادقی، حبیب اصول حاکم بر دادرسی های خانواده در فقه و حقوق با رویکردی به آرای امام خمینی (س) [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 101-132]
 • صادقی، سید محمود بررسی مسألة حقیقت وجوب با نگاهی به آرای امام خمینی(س) [دوره 16، شماره 64، 1393، صفحه 19-62]
 • صادقی، سید محمود حقیقت استعمال با رویکردی بر آرا و ‌اندیشه‌های شهید صدر و امام خمینی(س) [دوره 15، شماره 61، 1392، صفحه 25-57]
 • صادقی، مرضیه گام های مؤثر در صراط مستقیم انسانیت با تکیه بر آرای امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 63-80]
 • صادقی، مسعود تاریخ و علوم اجتماعی [دوره 4، شماره 17، 1381، صفحه 97-122]
 • صادقی، مسعود طمأنینه در نگاه عرفانی امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 89، 1399، صفحه 131-154]
 • صادقی علی‌آبادی، مسعود امام خمینی و رویکردهای سه‌گانه به مسائل پیرامون مرگ [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 27-54]
 • صادقی مزده، بهمن نسبت میان آموزه‌های شیعی و تعالیم ابن عربی در تعیین مصداق خاتم الاولیاء (با محوریت دیدگاه سید حیدر آملی و امام خمینی(س)) [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 69-90]
 • صالحی، اکبر تبیین نگرش آیه ای به عالم از دیدگاه امام خمینی و استنتاج دلالت های تربیتی آن [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 129-153]
 • صالحی، نصرالله مشارکت مردمی در انقلاب مشروطه ایران [دوره 5، شماره 20، 1382، صفحه 123-136]
 • صالحی امیری، سید رضا جهانی شدن و سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 41، 1387، صفحه 69-94]
 • صالحی‌نژاد، فاطمه بررسی مبانی فقهی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان با رویکردی به نظر امام خمینی(س) [دوره 15، شماره 61، 1392، صفحه 75-97]
 • صباغی ندوشن، مریم شرط مالیت عوضین درصحت معاملات با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 16، شماره 65، 1393، صفحه 45-66]
 • صدوقی، امین بررسی فقهی حقوقی پیامد‌های نظریۀ خطابات قانونیه در معاملات [دوره 21، شماره 85، 1398، صفحه 37-55]
 • صفایی، راحله حقوق متقابل مردم و حکومت اسلامی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی(ع) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 1-26]
 • صفایی، سیدحسین قاعده فقهی «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» و کاربرد آن در مهر با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 16، شماره 64، 1393، صفحه 88-109]
 • صفایی، سیدحسین نفقه زوجه غایب مفقودالاثر در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 111-126]
 • صفایی، سیدحسین مبانی فقهی و قانونی طلاق زوجه غایب مفقودالاثر به علت انقضای چهار سال از تاریخ غیبت یا عسروحرج با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) [دوره 14، شماره 56، 1391، صفحه 119-137]
 • صفایی معافی، سید حسین تعلیق در انعقاد قرارداد و انفساخ آن با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (س) [دوره 25، شماره 99، 1402]
 • صفیان، مهدی طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت‌نامه سیاسی - الهی امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 1-27]
 • صمدیار، حسین مشروعیت سیاسی در حاکمیت مبتنی بر دلیل عقل با رویکردی به مبانی فکری امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 89، 1399، صفحه 55-83]
 • صومعه سرایی، بتول مهرگان بررسی حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین براساس مصلحت خانواده با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 1-20]

ط

 • طالبان، محمدرضا بررسی تبیین‌های پیش‌بینی‌ناپذیری انقلاب اسلامی ایران [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 127-156]
 • طالبان، محمدرضا تأملی بر تکنیک «ردیابی فرآیند» در مطالعات انقلاب اسلامی ایران [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 91-117]
 • طالبان، محمدرضا دلالتِ‌ ابطالی انقلاب ایران برای نظریة انقلاب اسکاکپول [دوره 8، شماره 33، 1385، صفحه 77-102]
 • طالبان، محمدرضا بررسی رابطه طرد اجتماعی ذهنی با مشارکت سیاسی جوانان نسل سوم انقلاب اسلامی ایران [دوره 20، شماره 78، 1397، صفحه 81-103]
 • طالب تاش، عبدالمجید نزول وحی قرآن بر پیامبر اسلام از منظر امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 91-110]
 • طاهرخانی، فاطمه بازیابی نظریة «سرمایة نمادین» در اندیشه و کلام حضرت امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 1-19]
 • طاهری، سید مهدی انقلاب اسلامی ایران و شیعیان لبنان (چشم‌اندازی تاریخی ـ مقایسه‌ای) [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 19-46]
 • طباطبایی، سید محمد صادق واکاوی قلمرو حق حبس در تعهدات با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • طباطبایی، سیدمحمدصادق بررسی نظریه تملیک یکجانبه در فقه و حقوق ایران با رویکردی برآرای امام خمینی(س) [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 67-91]
 • طباطبایی، فاطمه نقش مدارا در تعالی انسان و جامعه (سلوک فردی و اجتماعی) با رویکردی به اندیشة عرفانی و رفتار سیاسی امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 73، 1395، صفحه 109-125]
 • طباطبایی، فاطمه توحید شهودی از منظر امام خمینی(س) [دوره 14، شماره 57، 1391، صفحه 103-124]
 • طباطبایی، فاطمه بینش حکمی امام خمینی(س) [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 109-134]
 • طباطبایی، فاطمه بررسی مفهوم فقر در آرای عرفانی امام خمینی(س) [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 91-102]
 • طباطبایی، فاطمه تبیین نظریه سطوح معنایی آیات قرآن از منظر امام خمینی(س) [دوره 10، شماره 41، 1387، صفحه 95-109]
 • طباطبایی، فاطمه نوگرایی و نوآوری در اندیشة‌ امام خمینی(س) [دوره 7، شماره 27، 1384، صفحه 73-84]
 • طباطبایی، فاطمه علم‌،حجاب‌ نورانی (روایتی از امام خمینی) [دوره 6، شماره 25، 1383، صفحه 65-88]
 • طباطبایی، فاطمه مرگ، قیامت و امور آخرتی در آثار عرفانی امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 82، 1398، صفحه 83-103]
 • طباطبایی، فاطمه «نور» و «نار» جایگاه عقل و عشق برای نیل به غایت انسانی در اندیشه عرفانی امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 115-130]
 • طباطبایی، فاطمه مبحث فطرت از دیدگاه امام خمینی (س) [دوره 2، شماره 2، 1378، صفحه 153-172]

ع

 • عابدی، احمد شناخت‌شناسی از منظر امام خمینی(س) [دوره 10، شماره 41، 1387، صفحه 111-126]
 • عابدی سرآسیا، علیرضا قاعده تسلیط و نقش آن در تصحیح قراردادهای نوپیدا (با نگاهی به اندیشه‌های امام خمینی (س)) [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 129-154]
 • عابدینی، فاطمه حقیقت استعاذه از دیدگاه ابن عربی، ملاصدرا و امام خمینی(س) [دوره 16، شماره 65، 1393، صفحه 23-44]
 • عاروان، کامران خوانش انقلابی کتاب های ممنوعه و شیوه ها و برنامه های مطالعاتی گفتمان اسلامی ـ شیعی 1357-1342 [دوره 20، شماره 80، 1397، صفحه 17-36]
 • عباسی، وحید بررسی ماهیت حکم شرعی با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 81، 1397، صفحه 75-98]
 • عباسی سرمدی، مهدی تبیین جایگاه مقتضیات زمان و مکان در فرآیند اجتهاد (مطالعه‌ای در آرای فقهای امامیه با رویکردی خاص بر اندیشه امام خمینی(س)) [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 97-122]
 • عباسی سرمدی، مهدی بررسی فقهی چگونگی ید امین پس از عدول از تقصیر با رویکردی بر آراء و اندیشه‌های امام خمینی(س [دوره 16، شماره 63، 1393، صفحه 105-120]
 • عبدالوهابی، معصومه گفتمان های اشتغال زنان (مقایسه دیدگاه امام خمینی (ره)با دیگر گفتمانهای رایج) [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 75-106]
 • عبدی، عباس درآمدی بر شکل گیری انقلاب اسلامی [دوره 8، شماره 33، 1385، صفحه 103-130]
 • عرب احمدی، فاطمه آزادی مقاومت در اندیشه فقه سیاسی انقلاب اسلامی ایران با رویکرد بر نظر امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 151-171]
 • عرب احمدی، فاطمه اهم اصول حاکم بر سازمان های اداری و متناسب سازی آن در حکومت اسلامی با تکیه بر نظر امام خمینی(ره) [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 53-80]
 • عربیان، اصغر تحلیل مبانی اعتبار بینه و محذور حاصل از قول سببیت با نگاهی به نظرات امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 74، 1396، صفحه 59-79]
 • عربیان، اصغر بررسی عدم حصر مصادیق فقهی حرج زوجه در طلاق حرجی با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 82، 1398، صفحه 1-19]
 • عربیان، اصغر مشروعیت سیاسی در حاکمیت مبتنی بر دلیل عقل با رویکردی به مبانی فکری امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 89، 1399، صفحه 55-83]
 • عروج نیا، پروانه بینش حکمی امام خمینی(س) [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 109-134]
 • عزیزان، شیوا ضمانت اجراهای نقض حقوق شهروندی متهم؛ در مرحلة تحت نظر با تکیه‌بر دیدگاه‌های امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 161-180]
 • عسکری، سجاد تأثیر جرم‏‌انگاری بر وضعیت معاملات ارز غیرمجاز با رویکردی به آرای امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 21-47]
 • عطایی، عبدالله بررسی عوامل مؤثر در همگرایی مردم با نظام در اندیشة امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 80، 1397، صفحه 69-93]
 • عظیمیان، عسل پارادایم امام خمینی (ره) در تحقق حقوق سیاسی-اجتماعی زنان [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 139-159]
 • عظیمی دولت آبادی، امیر جهانی شدن و سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 41، 1387، صفحه 69-94]
 • عظیمی دولت آبادی، امیر بررسی وجوه تفاوت و تشابه سبک زندگی رهبران انقلابی (امام خمینی، ماندلا و گاندی) [دوره 20، شماره 79، 1397، صفحه 93-124]
 • علایی‌نوین، فروزان علایی‌نوین فروزان علایی‌نوین فروزان بررسی وضعیت فرزندخواندگی بعد از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 21-46]
 • علم، محمدرضا بررسی تأثیر فرهنگ مبارزاتی امام خمینی(س) بر جنبش دانشجویی ایران (1357-1342) [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 97-117]
 • علوی، سید محمود تمایز قواعد فقه و اصول در نگاه امام خمینی(س) و دیگران [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 117-134]
 • علی احمدی، امید گفتمان های اشتغال زنان (مقایسه دیدگاه امام خمینی (ره)با دیگر گفتمانهای رایج) [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 75-106]
 • علی اکبری بابوکانی، احسان واکاوی سوءبرداشت‌های فقیهان معاصر از انگاره امام خمینی(س) در مسئله غنا [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 59-74]
 • علی پور، ابراهیم فضایل عقلانی و اخلاقی انسان متعالی از منظر امام خمینی ره [دوره 25، شماره 99، 1402]
 • علی پور، فاطمه تبیین امام خمینی(س) از تکامل نفس گنهکاران بر مبنای حکمت متعالیه [دوره 22، شماره 89، 1399، صفحه 85-103]
 • علیدادی، احمد بررسی تطبیقی غنا و خوانندگی در فقه اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 77، 1396، صفحه 45-64]
 • علی زاده، فاطمه چالشِ ثبات و جهان شمولی احکام با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (س) [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 1-28]
 • علیزاده، بیوک نقش ابتلا به شداید در تقویت روحانی انسان با تأکید بر آرای امام خمینی (در شرح چهل حدیث و شرح حدیث جنود عقل و جهل) [دوره 13، شماره 53، 1390، صفحه 117-139]
 • علیزاده، بیوک مبانی نظریة اتحاد عاقل و معقول [دوره 4، شماره 17، 1381، صفحه 123-148]
 • علیزاده، نگار الخَلَل فِی الغُسل با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 111-128]
 • علیزاده، نگار بررسی حقوقی مسألة شبیه سازی انسان با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 17-39]
 • علیزاده، نگار اصل عدم تذکیه با رویکردی بر آرای امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 29-55]
 • علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل مسئولیت مدنی برهم زدن نامزدی بر مبنای قاعده غرور با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 82، 1398، صفحه 63-82]
 • علی عباسی، رضا بررسی تداخل دیات در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س) بررسی تداخل دیات در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 111-136]
 • علی محمدی، سجاد بررسی عوامل مؤثر در همگرایی مردم با نظام در اندیشة امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 80، 1397، صفحه 69-93]
 • علی محمدی، طاهر بررسی ابتکارات فقهی سید مصطفی خمینی در باب بیع با رویکردی بر دیدگاه‌های امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 123-147]
 • علی محمدی، طاهر بررسی مشروعیت حیله‌های شرعی در ربای معاملی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 16، شماره 64، 1393، صفحه 111-130]
 • علی محمدی، طاهر جستاری در ولایت وصی بر تزویج صغار با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 80، 1397، صفحه 95-108]
 • عمادی، عباس شرط «رضایت اکثریت» در تشکیل حکومت و استمرار آن از دیدگاه امام خمینی(ره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عمارتی، زهرا بررسی خیار شرط در عقد ازدواج از دیدگاه فقهی ـ حقوقی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 14، شماره 57، 1391، صفحه 1-18]
 • عمرانزاده، عالیه خسارت تأخیر تأدیه اسکناس در فقه و حقوق با رویکردی به مبانی امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 73، 1395، صفحه 15-34]
 • عیسی‌نیا، رضا امام و ادبیات پایداری [دوره 8، شماره 30، 1385، صفحه 121-143]
 • عینی، محسن بررسی تداخل دیات در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س) بررسی تداخل دیات در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 111-136]
 • عیوضی، حمید بنای عقلا و جایگاه آن در آثار فقهی سید حسن بجنوردی و امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 29-48]
 • عیوضی، محمدرحیم رهبری و سرمایه اجتماعی با رویکرد به رهبری امام خمینی(س) [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 61-83]

غ

 • غروی، سعیده ولایت تکوینی انسان سالک در قرآن با تأکید بر آرای امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 66، 1394، صفحه 113-131]
 • غفوری فر، محمد بررسی تأثیر قرآن کریم در غزلیات امام خمینی (س)با رویکرد بینامتنیت [دوره 20، شماره 79، 1397، صفحه 125-140]
 • غلامی علم، ناصر تفاوت تبیین حکومت در اندیشه سیاسی امام خمینی(س) و ابوالاعلی مودودی [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 61-76]
 • غیاثی ثانی، اعظم جایگاه مروت در عدالتِ شاهد با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 85، 1398، صفحه 126-136]

ف

 • فارسیان، محمدرضا بررسی إجزاء در علم اصول با نگاهی به نظریات امام خمینی(س) و سید حسن بجنوردی [دوره 21، شماره 82، 1398، صفحه 21-39]
 • فاضل، سید ابوتراب ریشه یابی مهمترین چالش‌های انقلاب اسلامی ایران در دهه سوم [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 247-278]
 • فاضلی، محمد فرهنگ و انقلاب: دیدگاه‌های مایکل فیشر دربارة انقلاب اسلامی ایران [دوره 9، 34-35، 1386، صفحه 151-174]
 • فتاحی، سید احمد تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر حرکتهای اسلامی درآسیای مرکزی [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 119-144]
 • فتاحی، مریم عوامل جذب زنان به سازمان مجاهدین خلق ایران (1357-1360) [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 107-127]
 • فتاحی زاده، فتحیه نماد اخلاق اجتماعی نهج البلاغه و صحیفه امام با رویکرد بینامتنی [دوره 16، شماره 65، 1393، صفحه 127-150]
 • فتحی، یوسف رهبری و سرمایه اجتماعی با رویکرد به رهبری امام خمینی(س) [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 61-83]
 • فتحی، یوسف بررسی مؤلفه‌های جمهوریت در اندیشه سیاسی امام‌ خمینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فخرالاسلام، ابوالفضل ابعاد و صور تلازم حق و تکلیف در اسلام با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 82، 1398، صفحه 105-129]
 • فخلعی، محمد تقی بررسی آرای فقها در مورد منافات اخذ اجرت با قصد قربت با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(ره) [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 85-103]
 • فخلعی، محمّد تقی تحول آرای فقیهان امامی در باب روشها و ابزار انشای عقد همراه با تحلیل دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 47-73]
 • فراتی، عبدالوهاب تعامل عرفان و سیاست در اندیشة امام خمینی(س) [دوره 6، شماره 22، 1383، صفحه 93-107]
 • فرزانه، حسین «معانی عامه» از دیدگاه امام خمینی(س) و مصطفی خمینی [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 101-120]
 • فرزندی‌ اردکانی، عباسعلی مبانی نظری صدور انقلاب از منظر امام خمینی(س) (چرایی، اهمیت و ضرورت صدور انقلاب) [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 97-117]
 • فرقانی، محمد مهدی جامعه مطلوب و جامعه مدنی در گفتمان امام خمینی(س) [دوره 16، شماره 63، 1393، صفحه 143-169]
 • فرهادیان، عبدالرضا بررسی تطبیقی خطابات شرعی از دیدگاه مشهور و امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 74، 1396، صفحه 81-100]
 • فرهود، نغمه ضرورت بازنگری در ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392 بر اساس دیدگاههای امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 79، 1397، صفحه 141-163]
 • فصیح رامندی، منصوره بررسی نسبت میان حقوق فرهنگی و آزادی بیان با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 153-167]
 • فقهی‌زاده، عبدالهادی عوامل و زمینه‌های مهجوریت قرآن در بعد سیاسی و اجتماعی در اندیشة امام خمینی(س [دوره 12، شماره 49، 1389، صفحه 56-72]
 • فقهی نجف آبادی، اکرم مرگ، قیامت و امور آخرتی در آثار عرفانی امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 82، 1398، صفحه 83-103]
 • فقیه اسفندیاری، مصطفی «معانی عامه» از دیدگاه امام خمینی(س) و مصطفی خمینی [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 101-120]
 • فقیهی، علی حدود اطاعت از امام(ع) و فقیه با رویکردی به آرای امام خمینی(س) [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 91-115]
 • فقیهی، علی جواز جهاد ابتدایی با اذن فقیه جامع الشرایط با رویکردی به آرای امام خمینی(س) [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 135-157]
 • فکری، محمد حریم خصوصی شهروندان در اندیشه امام خمینی(س) با تأکید بر فرمان هشت ماده‌ای [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 81-101]
 • فهرستی، زهرا شادی و نشاط از دیدگاه فقه با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 16، شماره 62، 1393، صفحه 97-123]
 • فهرستی، زهرا بررسی وضعیت دیة اقلیتهای دینی در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و مبانی فقهی [دوره 7، شماره 26، 1384، صفحه 115-130]
 • فهرستی، زهرا گامی‌ عملی‌ در تکوین‌ اقتصاد اسلامی‌ [دوره 6، 24-23، 1383، صفحه 181-205]
 • فوزی، یحیی بررسی تطبیقی نظریة عدالت اجتماعی دراسلام و غرب (بررسی موردی مقایسه نظریة عدالت در اندیشه‌های امام خمینی و جان راولز) [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 94-117]
 • فوزی، یحیی جایگاه دین در عرصة علوم انسانی در ایران بعد از انقلاب: گفتمانها و راهبردها [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 119-133]
 • فوزی، یحیی زنان و حکومت دینی در ایران: بررسی پیامدهای گفتمان انقلاب اسلامی در مورد جایگاه سیاسی ـ اجتماعی زنان در ایران [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 47-61]
 • فوزی، یحیی پیامدهای بحث در مورد حد و حدود اختیار دولت بعد از انقلاب بر اندیشه ‌سیاسی شیعه [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 81-96]
 • فوزی، یحیی جهانی شدن و ارزشهای جهانی اسلام با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 119-128]
 • فوزی، یحیی استراتژی و عملکرد‌ سازمان‌ مجاهدین‌ خلق‌ در برخورد با جمهوری‌ اسلامی‌ [دوره 9، 34-35، 1386، صفحه 89-112]
 • فوزی، یحیی مبانی‌ اندیشه‌ای‌ گروههای‌ سیاسی‌ اسلامگرا در ایران قبل از انقلاب اسلامی‌ (قسمت دوم) [دوره 7، شماره 27، 1384، صفحه 85-100]
 • فوزی، یحیی عوامل‌ ارادی‌ مؤثر بر رخداد انقلاب‌ اسلامی‌ در ایران‌ [دوره 6، شماره 25، 1383، صفحه 89-115]
 • فوزی، یحیی مبانی‌ اندیشه‌ای‌ گروههای‌ سیاسی‌ اسلامگرا در ایران‌ قبل‌ از انقلاب‌ (قسمت اول) [دوره 6، 24-23، 1383، صفحه 149-179]
 • فوزی، یحیی هویت‌ جمعی‌ از دیدگاه‌ امام‌ خمینی‌ [دوره 5، شماره 19، 1382، صفحه 61-96]
 • فوزی، یحیی نقش ساده‌زیستی کارگزاران حکومتی در سلامت نظام جمهوری اسلامی ایران با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 85، 1398، صفحه 57-71]
 • فوزی، یحیی بررسی چگونگی اشاعه اندیشه امام خمینی در اندونزی و پیامدهای آن [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 81-103]
 • فوزی، یحیی مذهب و توسعه در ایران: بررسی سه دیدگاه پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 2، شماره 2، 1378، صفحه 205-219]
 • فوزی، یحیی الگوی تأسیسی تلفیقی «جمهوری اسلامی» و چالش‌های نظری [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 279-300]
 • فوزی‌، یحیی‌ بررسی‌ تواناییهای‌ گفتمان‌ اصلاح‌طلبانة‌ شیعی‌ در ایران‌ [دوره 4، شماره 17، 1381، صفحه 149-192]
 • فیروز آبادی، نرجس مسئولیت کیفری کودک با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 49-62]
 • فیض، داود بررسی و تبیین الگوی رسالت جمهوری اسلامی ایران در اندیشه‌های استراتژیک حضرت امام خمینی(س) [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 104-126]

ق

 • قاسمی، احمد استقلال و بی‌طرفی مقام قضایی با تکیه بر آرا و اندیشه‌های امام خمینی(س [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 76-98]
 • قاسمی، سارا بررسی تحلیلی رابطه حسن و عشق در اندیشه عرفانی امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 77، 1396، صفحه 137-163]
 • قاسمی، علیرضا شرط «رضایت اکثریت» در تشکیل حکومت و استمرار آن از دیدگاه امام خمینی(ره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسمی بیورزنی، قاسم توسل به زور به منظور دفاع از خود در اسلام با نگاهی به دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 109-138]
 • قبولی درافشان، سید محمد تقی قواعد و شرایط ارث حق در فقه امامیه و حقوق ایران با تکیه برآرای امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 81، 1397، صفحه 143-162]
 • قبولی درافشان، سید محمد هادی بررسی صدق موضوعی قمار بر شرط‌بندی‌های اینترنتی با تأکید بر اندیشه‌های امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 119-150]
 • قجری، حسینعلی تحلیلی بر گفتمان سیاسی امام خمینی(س) در انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 105-126]
 • قجری، حسینعلی قابلیتهای تحلیل گفتمان در بررسی پدیده‌های فرهنگی ـ اندیشه‌ای (با تأکید بر گفتمان هژمونیک شده در انقلاب اسلامی) [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 63-89]
 • قجری، حسینعلی تحلیلی بر تبیین‌های اجتماعی انقلاب اسلامی ایران [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 63-80]
 • قربانعلی دولابی، مجید گستره صدور حکم حکومتی: مقارنه میان آرای امام خمینی(ره) و شهید صدر [دوره 24، شماره 97، 1401، صفحه 31-54]
 • قربانی شیخ‌نشین، ارسلان بررسی مفهوم رهایی‌بخشی از نظر امام خمینی(س) و نظریة انتقادی روابط بین‌الملل [دوره 19، شماره 74، 1396، صفحه 101-127]
 • قره‌بیگی، مصیب واکاوی گفتمان ژئوپلیتیکی انقلاب اسلامی ایران از نظرگاه نظریة سازه‌انگاری [دوره 16، شماره 64، 1393، صفحه 131-149]
 • قریشی، سید مهدی اصول حاکم بر دادرسی های خانواده در فقه و حقوق با رویکردی به آرای امام خمینی (س) [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 101-132]
 • قریشی، فردین مطالعه تطبیقی انقلاب های ایران [دوره 1، شماره 1، 1377، صفحه 291-318]
 • قریشی، فردین چرایی انقلابی شدن ایران(ترجمه) [دوره 2، شماره 2، 1378، صفحه 221-238]
 • قصرچمی، خلیل بهرامی نقش و جایگاه عرفان در اندیشه سیاسی امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 49-72]
 • قمریان، ناهید مطالعه تطبیقی جایگاه حکمران در اندیشه شهاب‌الدین سهروردی و امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 97، 1401، صفحه 103-129]
 • قهاری، ابوالفضل جایگاه وقف در اموال اشخاص حقوقی با تأکید بر آرای امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 77، 1396، صفحه 1-20]
 • قورچی بیگی، مجید امکان سنجی حمایت تقنینی از بزه دیدگان تراجنسی در جرائم ناشی از نفرت با رویکردی بر دیدگاه های امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 107-135]
 • قیصری، دکتر نورالله ایده ولایت فقیه در عصر غیبت در اندیشه سیاسی امام خمینی(س) [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 105-130]
 • قیصری، نورالله تفاوت تبیین حکومت در اندیشه سیاسی امام خمینی(س) و ابوالاعلی مودودی [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 61-76]
 • قیصری، نورالله گفتمان سیاسی حضرت امام خمینی و گفتمانهای رقیب [دوره 8، شماره 30، 1385، صفحه 145-182]
 • قیصری، نورالله تأملی بر بنیانهای نظری عدالت در اندیشة سیاسی امام خمینی(س) [دوره 7، شماره 27، 1384، صفحه 101-115]
 • قیوم زاده خرانقی، محمود ابعاد و صور تلازم حق و تکلیف در اسلام با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 82، 1398، صفحه 105-129]

ک

 • کاظمی افشار، هاجر معاملة اعضای بدن در حقوق ایران با رویکردی به نظرات فقهی امام خمینی(س) [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 37-59]
 • کاظمی نجف آبادی، عباس ثبت اختراعات بر مبنای ژن‌های انسانی با واکاوی مجدد دیدگاه امام خمینی(س) در حوزه اختراع [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 1-22]
 • کبیرتکمیلی نژاد، عاطفه جایگاه عدالت و اخلاق در فقه و حقوق اسلامی با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 1-18]
 • کدیور، جمیله بررسی گفتمان امام خمینى(س) در مورد زنان [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 61-76]
 • کرمی، سعید تأملی انتقادی ـ تحلیلی بر مبانی نظری عقد تعلیقی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 14، شماره 57، 1391، صفحه 87-101]
 • کریمی فیروزجایی، علی تحلیل گفتمان عدالت اجتماعی از دیدگاه امام خمینی(س) براساس رویکرد جامعه شناختی ـ معنایی ون لیوون [دوره 19، شماره 74، 1396، صفحه 129-150]
 • کریمی فیروزجایی، علی بررسی دیدگاه های امام خمینی(س) در خصوص دانشگاه از منظر تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف [دوره 20، شماره 78، 1397، صفحه 105-126]
 • کسرایی، محمد سالار نظریه های انقلاب کوشش برای تطبیق با انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1377، صفحه 319-358]
 • کسرایی، محمد سالار نسل پنجم نظریه های انقلاب؟ [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 139-180]
 • کسرایی، محمدسالار انقلاب و جنگ ایران و عراق [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 93-114]
 • کسرایی، محمدسالار جنسیت و انقلاب: نگاهی متفاوت به مشارکت زنان در انقلاب اسلامی ایران [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 99-123]
 • کسرایی، محمدسالار گونه شناسی جریانهای فکری (دینی) از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 37، 1386، صفحه 124-148]
 • کسرایی، محمدسالار از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 22، 1383، صفحه 109-141]
 • کشاورز شکری، عباس تبیین انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه تدا اسکاچپول [دوره 5، شماره 19، 1382، صفحه 97-119]
 • کشاورز شکری، عباس نظریه تدا اسکاچپول و انقلاب اسلامی ایران (قسمت اول) [دوره 4، شماره 17، 1381، صفحه 193-222]
 • کشاورز شکری، عباس بررسی چگونگی اشاعه اندیشه امام خمینی در اندونزی و پیامدهای آن [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 81-103]
 • کشاورز شکری، عباس بازگشت به اسلام از مدرنیسم به نظم اخلاقی [دوره 1، شماره 1، 1377، صفحه 359-381]
 • کشاورز شکری، عباس دنیاگرایی، صنعتی شدن و جمهوری اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1378، صفحه 99-116]
 • کشاورزی ولدانی، مرتضی تأملی بر ضرورت تطابق ایجاب و قبول در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی با رویکردی بر نظریه امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 75-98]
 • کشاورزی ولدانی، مرتضی بازخوانی مواضع تشهیر در فقه امامیه (با تحلیل آرای امام خمینی (س)) [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 151-183]
 • کوخایی زاده، کریم مالکیت معدن از منظر فقهای امامیه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 145-160]
 • کیانی شاهوندی، بیژن بررسی پنج شاخص اخلاقی در اندیشه و عمل امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 91-117]

گ

 • گراوند، مجتبی توسعة فرهنگی و بررسی ویژگیها، ابعاد و اهداف آن از دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 78، 1397، صفحه 127-145]
 • گلریز، امین بررسی مبانی فقهی ـ حقوقی بیع اعضای بدن انسان با رویکردی به نظر امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 69، 1394، صفحه 1-20]
 • گلی شیردار، محمدحسن رابطه دولت و اموال غیرخصوصی در فقه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 151-170]

ل

 • لامع، زهرا قاعده فقهی «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» و کاربرد آن در مهر با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 16، شماره 64، 1393، صفحه 88-109]
 • لامع، زهرا کاربرد قاعده نفی عسروحرج در موضوع مهر با رویکردی برنظر امام خمینی(س) [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 137-163]
 • لشگری یونسی، اعظم انتقال اوراق منفعت در بازارهای مالی: نقدها و ارائه راهکارهایی نوین با ذکر آرای فقهی امام خمینی (س) [دوره 20، شماره 81، 1397، صفحه 115-141]
 • لک زایی، نجف تحلیل انقلاب اسلامی ایران در چهارچوب حکمت متعالیه [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 131-155]
 • لکزایی، رضا تحلیل انقلاب اسلامی ایران در چهارچوب حکمت متعالیه [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 131-155]
 • لکزایی، رضا شناخت‌شناسی از منظر امام خمینی(س) [دوره 10، شماره 41، 1387، صفحه 111-126]
 • لیلاز، سعید بررسی تأثیر عملکرد ستادهای مبارزه با گرانفروشی در تسریع فرآیند سقوط پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی [دوره 22، شماره 89، 1399، صفحه 105-130]

م

 • مؤمنی، خسرو عقد قرض، عقدی عینی یا رضایی؟ با رویکرد به آرای حضرت امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 65-78]
 • مبلغ، سید مرتضی منازل و مقامات سالکان در نظریة سلوکی امام خمینی(س) [دوره 16، شماره 63، 1393، صفحه 121-141]
 • مبلغ، سید مرتضی امام خمینی(س) و مسأله عماء [دوره 14، شماره 57، 1391، صفحه 125-151]
 • مبلغ، سید مرتضی امام خمینی(س) و مسألة جعل [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 139-156]
 • مبلغ، سید مرتضی ویژگیهای نظریۀ سلوکی امام خمینی(س) [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 135-155]
 • مبیّن، حجت مفهوم اکراه اقتصادی و جایگاه آن در فقه امامیه با مطالعه در اندیشه فقهی امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 1-19]
 • متقی، افشین واکاوی گفتمان ژئوپلیتیکی انقلاب اسلامی ایران از نظرگاه نظریة سازه‌انگاری [دوره 16، شماره 64، 1393، صفحه 131-149]
 • متقی، افشین تحلیل ژئوپلیتیکی رفتار کنشگران سیاسی در روابط ایران و ترکیه بعد از انقلاب اسلامی با رویکرد برساخت‌گرایانه [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 1-23]
 • متقی، سیدمحمدرضا جمهوریت و الزامات شکلی و محتوایی آن در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 99، 1402]
 • مجاهدی، محمد مهدی تأملی در نسبت عرفان و سیاست [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 301-318]
 • مجتهد سلیمانی، ابوالحسن تحلیل و بررسی اجتماع اسباب از دیدگاه فقه و حقوق کیفری با تأکید بر نظر امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 85، 1398، صفحه 15-36]
 • محبی، محسن توسل به زور به منظور دفاع از خود در اسلام با نگاهی به دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 109-138]
 • محسنی، طاهره ولایت تکوینی انسان سالک در قرآن با تأکید بر آرای امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 66، 1394، صفحه 113-131]
 • محسنی، طاهره بررسی تأثیر قرآن کریم در غزلیات امام خمینی (س)با رویکرد بینامتنیت [دوره 20، شماره 79، 1397، صفحه 125-140]
 • محسنی مشتقین، علی مفصل بندی اعتماد سیاسی در اندیشه امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 77، 1396، صفحه 65-92]
 • محقق داماد، سید مصطفی ماهیت حقوقی قبول یا رد ترکه با رویکردی بر نظر امام خمینی (س) [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 126-143]
 • محمد تقی زاده، مهدیه اصل مصلحت در نظام قانونگذاری اسلامی و تطبیق آن در حقوق خانواده با رویکردی به اندیشه های امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 69، 1394، صفحه 117-127]
 • محمد تقی زاده، مهدیه مبانی فقهی ـ حقوقی، اصول وسیاست‌های حمایت از زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست با رویکردی بر اندیشه‌های امام خمینی(س) [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 15-39]
 • محمدخانی، معصومه بررسی وضعیت حقوقی کودک متولد شده از رحم جایگزین با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 47-74]
 • محمدزاده، سعید سینما و وقوع انقلاب اسلامی در ایران [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 83-107]
 • محمد علی‌پور، فریده علل شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران و نظریه حکمرانی خوب: مطالعه موردی حکومت پهلوی دوم در سال‌های 1332 تا 1357 [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 159-184]
 • محمدعلی میرزایی، طاهره تأثیر زمان و مکان بر نشوز زوجه و ضمانت اجرایی آن با تکیه بر آرای امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 79، 1397، صفحه 1-26]
 • محمدعلی میرزایی، طاهره نسبت مفهومی تبادر و انصراف و تأثیر آن در فهم گزاره های فقهی با نگاهی بر آرای امام خمینی(ره) [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 1-24]
 • محمدی، عبدالقادر مبانی نظری حق‌آزادی زنان از دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 119-143]
 • محمدی، مریم عقد رهن و حقوق و تکالیف راهن و مرتهن در فقه و قوانین موضوعه با نظر به آرای امام خمینی(س) [دوره 9، شماره 37، 1386، صفحه 25-39]
 • محمدیان، عباس انسان کامل از منظر امام خمینی(س) [دوره 7، شماره 27، 1384، صفحه 117-140]
 • محمدیان، علی بازخوانی مواضع تشهیر در فقه امامیه (با تحلیل آرای امام خمینی (س)) [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 151-183]
 • محمدی پویا، فرامرز تبیین نگرش آیه ای به عالم از دیدگاه امام خمینی و استنتاج دلالت های تربیتی آن [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 129-153]
 • محمدی رفیع، حبیبه اهل بدعت یا دین سازان دین سوز [دوره 6، 24-23، 1383، صفحه 207-224]
 • محمودی، امیرحسین تدوین الگوی توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه‌ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 1-29]
 • محمودی، زینب بررسی آرای امام خمینی(س) و خویی پیرامون حدود اختیارات ولی فقیه [دوره 16، شماره 65، 1393، صفحه 87-104]
 • محمودی، مسلم معنایابی استعارۀ «بت» در اشعار عرفانی حافظ و امام خمینی (س) [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 155-182]
 • محمودی‌کیا، محمد بررسی مفهوم رهایی‌بخشی از نظر امام خمینی(س) و نظریة انتقادی روابط بین‌الملل [دوره 19، شماره 74، 1396، صفحه 101-127]
 • محمودی کیا، محمد تحلیل لایه‌ای ماهیت چالش‌های سیاست خارجی ایران در نظم نوین سیاسی خاورمیانه (2022-2010) [دوره 25، شماره 99، 1402]
 • مختاری، محمدحسین شناسایی و تبیین الگوی تمدن نوین اسلامی بر اساس وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی (ره)) [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 137-167]
 • مدنی، اکرم ارزیابی کیفی ترجمه عربی اشعار امام خمینی (ره(بر اساس نظریه آندره لوفِور (موردمطالعه: دیوان الإمام الخمینی از محمد علاءالدین منصور) [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 1-30]
 • مرادی، خدیجه تعارض استصحاب سببی و مسببی و کاربرد آن در حقوق موضوعه با رویکردی به نظر امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 81-99]
 • مرادی، خدیچه مالکیت مقید به زمان با تکیه بر آرای‌ امام خمینی(س) [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 103-115]
 • مرادی، روح اله بررسی تطبیقی نظریة عدالت اجتماعی دراسلام و غرب (بررسی موردی مقایسه نظریة عدالت در اندیشه‌های امام خمینی و جان راولز) [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 94-117]
 • مرتاضی.، احمد. تعیین حدود شرعی کاربری بانک های اسپرم بر مبنای اندیشه های فقهی امام خمینی (س) [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 133-164]
 • مرتضوی، فاطمه سادات بررسی تطبیقی دیدگاههای آخوند خراسانی و امام خمینی (س) در مسئله طلب و اراده [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 157-176]
 • مرتضوی، فاطمه سادات بازپژوهی مقبوله عمربن حنظله و تاثیر آن بر استنباط فقهی با تکیه بر آراء امام خمینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرشدی زاد، علی انقلاب در شبه پیرامون: نمونه ایران(ترجمه) [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 147-170]
 • مروی، ابوالفضل جامعه مطلوب و جامعه مدنی در گفتمان امام خمینی(س) [دوره 16، شماره 63، 1393، صفحه 143-169]
 • مروی، فهیمه بررسی تطبیقی شرط عدم تمکین درنکاح دائم برمبنای فقه اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 73، 1395، صفحه 61-86]
 • مسعودی خمینی، عبدالهادی سفر شغلی از دیدگاه امام خمینی [دوره 7، 29-28، 1384، صفحه 121-142]
 • مشایخ، میلاد تبیین جایگاه مقتضیات زمان و مکان در فرآیند اجتهاد (مطالعه‌ای در آرای فقهای امامیه با رویکردی خاص بر اندیشه امام خمینی(س)) [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 97-122]
 • مشایخ، میلاد بررسی فقهی چگونگی ید امین پس از عدول از تقصیر با رویکردی بر آراء و اندیشه‌های امام خمینی(س [دوره 16، شماره 63، 1393، صفحه 105-120]
 • مصطفوی، نفیسه نظریه ادوار و اکوار از فیزیک تا متافیزیک با رویکردی بر اندیشه‌های ابن عربی و امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 145-158]
 • مصطفوی، نفیسه مرتبه احدیت، نقطة عطف عرفان امام خمینی (س) و ابن عربی [دوره 15، شماره 61، 1392، صفحه 59-73]
 • مصطفوی، نفیسه تبیین عوالم سبعه درآثار عرفانی امام خمینی(س) [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 41-60]
 • مصطفوی، نفیسه بازشناسی مبانی زیبایی شناختی در آثار امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 81، 1397، صفحه 99-113]
 • مصلایی‌پور، عباس عرفان امام خمینی(س) و جلوه‌های آن در تفسیر عرفانی از ‌‌قرآن کریم [دوره 16، شماره 62، 1393، صفحه 125-151]
 • مضانی، ملیحه ر بررسی نقش ائتلاف طبقات اجتماعی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 75-96]
 • مطهری خواه، ذبیح بررسی فقهی حکم پولشویی از دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 89-111]
 • مظاهری، محمدمهدی امام خمینی(س) و گفتمان انقلاب اسلامی [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 117-129]
 • مظاهری، معصومه بررسی مبانی فقهی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان با رویکردی به نظر امام خمینی(س) [دوره 15، شماره 61، 1392، صفحه 75-97]
 • مظاهری، معصومه انتقال اوراق منفعت در بازارهای مالی: نقدها و ارائه راهکارهایی نوین با ذکر آرای فقهی امام خمینی (س) [دوره 20، شماره 81، 1397، صفحه 115-141]
 • مظهرقراملکی، علی پویایی فقه از رهگذر مقاصد شریعت با نظری بر آرای امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 31-52]
 • معمار، رحمت الله بررسی تطبیقی نظریه‌های «لیبرال‌دموکراسی» و «مردم‌سالاری دینی» از منظر امام خمینی(س) [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 97-122]
 • معمار، رحمت اله آسیب‌شناسی مشارکت سیاسی در خاستگاه‌های انقلاب اسلامی [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 118-141]
 • معین گلباغ، محمد مطالعه تطبیقی رویکرد امام خمینی(س) و مهاتما گاندی به عدم خشونت [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 101-127]
 • معینی پور، مسعود مؤلفه‌ها و شاخصه‌های توسعة سیاسی از دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 12، شماره 49، 1389، صفحه 73-98]
 • مفتخری، حسین بررسی تأثیر عملکرد ستادهای مبارزه با گرانفروشی در تسریع فرآیند سقوط پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی [دوره 22، شماره 89، 1399، صفحه 105-130]
 • مقتدایی، فائزه ذمّه از دیدگاه فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س) [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 1-31]
 • مقدادیان، عادل طمأنینه در نگاه عرفانی امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 89، 1399، صفحه 131-154]
 • مقدادیان، عادل معنایابی استعارۀ «بت» در اشعار عرفانی حافظ و امام خمینی (س) [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 155-182]
 • مقدم فر، عطیه بررسی عدم حصر مصادیق فقهی حرج زوجه در طلاق حرجی با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 82، 1398، صفحه 1-19]
 • مقدم فر، محدثه بررسی قاعده الخراج بالضمان با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 78، 1397، صفحه 1-14]
 • ملائی، مهدی روش شناسی ارتباطات تعاملی و تعارضی گزاره‌های اخلاقی و حقوقی بر اساس سیرة عملی و نظری امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 137-163]
 • ملائی، مهدی خوانش فقهی حقوقی قانونگرایی و اجرای متقلبانه قوانین با رویکردی به دیدگاههای امام خمینی (ره) [دوره 25، شماره 99، 1402]
 • ملا یوسفی، مجید کنکاشی در اخلاق عرفانی امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 113-136]
 • ملایی، الهه طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت‌نامه سیاسی - الهی امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 1-27]
 • ملایی، علیرضا بررسی تحلیلی رویداد 17 شهریور 1357 [دوره 1، شماره 1، 1377، صفحه 267-290]
 • ملایی توانی، علیرضا پرسشها و مسائل مهم در حوزة روش شناسی تاریخ نگاری انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 123-141]
 • ملایی توانی، علیرضا تعامل دین و دموکراسی در اندیشة سیاسی آیت الله طالقانی [دوره 5، شماره 21، 1382، صفحه 129-173]
 • ملک زاده، فهیمه نقش اشتغال زنان در توسعة جامعه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 149-173]
 • ملک زاده، فهیمه سرقفلی حق کسب و پیشه(با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س)) [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 137-152]
 • ملک زاده، فهیمه جایگاه عرف در حقوق با رویکردی بر ‌اندیشه‌های امام خمینی(س) [دوره 14، شماره 56، 1391، صفحه 139-163]
 • ملک زاده، فهیمه اوراق مضاربه مطابق با فتاوای امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 80، 1397، صفحه 109-129]
 • ملکشاه، آرزو بازخوانی حقوقی - فقهی ضرب زن در متون دینی و آرای امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 78، 1397، صفحه 53-79]
 • ملکشاه، آرزو انتقال مالکیت در قرارداد مشارکت در تولید و قاعده نفی سبیل با تکیه بر آرای امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 105-124]
 • ملکی، آیلار نقش ابتلا به شداید در تقویت روحانی انسان با تأکید بر آرای امام خمینی (در شرح چهل حدیث و شرح حدیث جنود عقل و جهل) [دوره 13، شماره 53، 1390، صفحه 117-139]
 • ملکی، آیلار بررسی دیدگاه عرفانی امام خمینی (ره) در باب خودسازی: اصول، ضرورت و موانع آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملکی، محمد(جلال الدین) مقایسه دیدگاه حسن لاهیجی در مصباح الدرایه و امام خمینی (ره) در تقریرات فلسفه درباره ربط حادث به قدیم [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 169-173]
 • ملکی، مرضیه بررسی فقهی و حقوقی نکاح معاطاتی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 121-134]
 • ملکی، مرضیه بررسی فقهی کودکان سه والدی بر اساس نظرات امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 91-122]
 • ملکی، منصوره فطرت از منظر امام خمینی(س) [دوره 9، شماره 37، 1386، صفحه 145-163]
 • ملیحی، سید مصطفی بررسی تطبیقی ماهیت اراده و آثار آن در نظام حقوقی ایران، فرانسه و آلمان با تکیه بر آرای امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 1-20]
 • منتظرقائم، مهدی دیات متناسب و نامتناسب با تأکید بر نظر امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 82، 1398، صفحه 131-155]
 • منصورنژاد، محمد بررسی تطبیقی نفس انسان از دیدگاه امام خمینی و غزالی [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 77-92]
 • منصورنژاد، محمد بررسی تطبیقی عقل و عقلا از دیدگاه امام خمینی و غزالی [دوره 9، 34-35، 1386، صفحه 113-137]
 • منصورنژاد، محمد بررسی تطبیقی ذومراتب بودن آدمیان از دیدگاه امام خمینی و غزالی [دوره 6، شماره 25، 1383، صفحه 117-140]
 • منصوری، علی نظر بررسی و تحلیل واکنش جریانهای مذهبی به اقدامات دوره رضاشاه بعد از شهریور1320 تا 1340 [دوره 9، شماره 37، 1386، صفحه 41-66]
 • مهدوی، ناهید نقد دیدگاه فمنیستی سیمون دوبووار درباره ازدواج و مادری با رویکرد به اندیشه‌های امام خمینی(س) [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 89-109]
 • مهدوی پور، اعظم بررسی تطبیقی مرور زمان در فقه و حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظرات امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 79، 1397، صفحه 47-70]
 • مهدیان کرانی، افسانه نقش زمان و مکان در تعمیم مصادیق احتکار با رویکردی به آرای امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 69، 1394، صفحه 53-72]
 • مهدی‌پور، آسیه گفتمان امام خمینی(س) و شالوده شکنی گفتمان غرب‌گرا [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 117-139]
 • مهدی پور، حسن نسبت «فضیلت گرایی» و «غایت انگاری» در اندیشه اخلاقی امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 99-118]
 • مهدی زاده، مرجانه فطرت در قرآن و احادیث با رویکردی به نظر امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 151-176]
 • مهرآئین، مصطفی فرهنگ و انقلاب: دیدگاه‌های مایکل فیشر دربارة انقلاب اسلامی ایران [دوره 9، 34-35، 1386، صفحه 151-174]
 • مهرآئین، مصطفی ریشه‌ها و نتایج انقلاب اسلامی ایران: دیدگاههای نیکی کدی [دوره 8، شماره 33، 1385، صفحه 149-173]
 • مهرا، نسرین سیاست‌گذاری ارکان مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان با نگرشی بر نظرات امام خمینی(س) و دیگر فقها [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 91-129]
 • مهرابی راد، لیلا بازخوانی مواضع تشهیر در فقه امامیه (با تحلیل آرای امام خمینی (س)) [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 151-183]
 • مهرپور، حسین بررسی تفاوت دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی و مبانی فقهی آن [دوره 2، شماره 2، 1378، صفحه 35-64]
 • مهریار، محمد دامنه ثبوت و سقوط حق امتناع زوجه و نسبت آن با رأی وحدت رویه 718 با رویکردی به دیدگاه امام‌ خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 135-150]
 • مهریار، محمد تفاوت مبنایی قاعدۀ احسان و ائتمان و آثار آن با تکیه‌بر دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 181-206]
 • مهریزی ثانی، محمد حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی(س) [دوره 15، شماره 61، 1392، صفحه 1-24]
 • موحدیان، حسن تأثیر انقلاب عاشورا بر انقلاب اسلامی ایران [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 131-148]
 • موسوی، سیدحسین اندیشه‌های قرآنی انعکاس یافته در شعر امام خمینی(ره) با رویکرد بینامتنیت‌ضمنی [دوره 24، شماره 97، 1401، صفحه 55-83]
 • موسوی، سید رحیم انقلاب و جنگ ایران و عراق [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 93-114]
 • موسوی، سید صادق روش شناسی ارتباطات تعاملی و تعارضی گزاره‌های اخلاقی و حقوقی بر اساس سیرة عملی و نظری امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 137-163]
 • موسوی، سید صادق تحلیل فقهی ضمانت اجرای وکالت بدون فسخ و تطبیق آن با آرای امام خمینی(س) [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 1-20]
 • موسوی، سید صادق بررسی عنصراصلی عقد از دیدگاه امام خمینی(س) و آثار مترتب بر آن [دوره 9، 34-35، 1386، صفحه 139-150]
 • موسوی، سید صادق تأثیر اختلاف مبانی در استصحاب بر اختلاف فتاوی فقیهان در پاره‌ای از احکام خیار غبن و عیب با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 73-90]
 • موسوی، سید صادق بررسی تطبیقی طبقات ارث در فقه شیعه، اهل سنت و حقوق فرانسه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 79-99]
 • موسوی، سید صادق اجتهاد سیستمی؛ خلأ موجود در استنباط احکام مالکیت در فقه امامیه با مروری بر روش اجتهادی امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 125-156]
 • موسوی، سید صدرالدین نظام سیاسی در دیدگاه امام خمینی(س) و علامه نائینی (بررسی مقایسه‌ای مؤلفه‌های شکلی و محتوایی نظام سیاسی دوران غیبت) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 125-150]
 • موسوی، سید صدرالدین تحلیلی نظری از انقلاب 1979 ـ 1977 ایران [دوره 5، شماره 19، 1382، صفحه 119-157]
 • موسوی، سید عبدالواحد عرف و بناهای عقلایی در مکتب فقهی امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 77، 1396، صفحه 93-110]
 • موسوی، سید فر ج الله انصاف و عدالت در سیستم قانون گذاری ایران و رویکردهای قضایی امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 77، 1396، صفحه 111-135]
 • موسوی، فرانک سیاست گذاری تحقق دانشگاه اسلامی با تأمل بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 73، 1395، صفحه 127-143]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد نقش زمان و مکان در تعمیم مصادیق احتکار با رویکردی به آرای امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 69، 1394، صفحه 53-72]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد بررسی تطبیقی ماهیت اراده و آثار آن در نظام حقوقی ایران، فرانسه و آلمان با تکیه بر آرای امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 68، 1394، صفحه 1-20]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد ماهیت ملک و مالکیّت در اموال فکری با رویکردی به نظر امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 23-48]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد پزشک خانواده، تحقق عدالت در سلامت با رویکردی به آرای امام خمینی (س) [دوره 17، شماره 66، 1394، صفحه 27-52]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد شرط مالیت عوضین درصحت معاملات با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 16، شماره 65، 1393، صفحه 45-66]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد جایگاه رشد در تحقق مسئولیت کیفری با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 16، شماره 64، 1393، صفحه 1-18]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد اتانازی در فقه و حقوق اسلامی با محوریت آرای امام خمینی(س) [دوره 16، شماره 63، 1393، صفحه 21-50]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد تاثیر تئوری مقتضیات زمان و مکان بر احکام ذمّه با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 16، شماره 62، 1393، صفحه 21-49]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی(س) [دوره 15، شماره 61، 1392، صفحه 1-24]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد ذمّه از دیدگاه فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س) [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 1-31]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد بررسی خیار شرط در عقد ازدواج از دیدگاه فقهی ـ حقوقی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 14، شماره 57، 1391، صفحه 1-18]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد حجیت استصحاب کلی از دیدگاه امام خمینی(س) و میرزا حسن بجنوردی [دوره 14، شماره 56، 1391، صفحه 1-21]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد مفهوم «کالای معیوب» در تحقق خیار عیب در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 1-24]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد تصرفات مالی ممیّز با رویکردی تطبیقی به نظرات امام خمینی(س) [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 1-14]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد شاخصه‌های عدالت قضایی از منظر امیر المؤمنین علی(ع) با رویکردی برآرای امام خمینی(س) [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 19-43]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد بررسی فقهی ـ حقوقی جایگاه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران و نحوة نظارت آن بر قوانین و مقررات [دوره 13، شماره 53، 1390، صفحه 52-73]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد تحلیل ماهیت و انواع قرارداد بیمه عمر با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 13-38]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد بررسی فقهی سرقت رایانه‌ای (اینترنتی) با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 29-40]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد جایگاه عدالت و اخلاق در فقه و حقوق اسلامی با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 1-18]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد مسئولیت پرداخت دیه از بیت المال برمبنای قاعده فقهی «الخراج بالضمان» با توجه به دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 23-34]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد بررسی حقوقی مسألة شبیه سازی انسان با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 17-39]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد بررسی تحلیلی- انتقادی بیع فضولی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 1-12]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد تفکیک تکوینیات از تشریعیات در فقه و اصول با تکیه بر آرای امام خمینی(س) [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 27-50]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد بررسی نسب کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 21-40]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد حقوق متقابل مردم و حکومت اسلامی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی(ع) [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 1-26]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد بررسی فقهی و حقوقی حق تألیف با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) [دوره 10، شماره 41، 1387، صفحه 21-38]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد معاملة اعضای بدن در حقوق ایران با رویکردی به نظرات فقهی امام خمینی(س) [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 37-59]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد بررسی فقهی حقوقی در خصوص تغییر جنسیت با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی(س) [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 21-35]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد مسئولیت مدنی و کیفری پزشک با تکیه بر آرای امام خمینی(س) [دوره 9، 34-35، 1386، صفحه 29-58]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد قاعدة حرمت اعانه بر اثم و عدوان با رویکردی بر نظریات امام خمینی(س) [دوره 8، شماره 33، 1385، صفحه 1-39]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد ولایت مادر در فقه و حقوق با نگرشی به اندیشة امام خمینی(س) [دوره 8، شماره 33، 1385، صفحه 131-147]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات حضرت امام خمینی(س) [دوره 8، 32-31، 1385، صفحه 23-42]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد بررسی فقهی حدود دارالاسلام و دارالکفر با رویکردی بر اندیشة امام خمینی(س) [دوره 8، 32-31، 1385، صفحه 87-105]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد ارث زن از شوهر با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی(س) [دوره 8، شماره 30، 1385، صفحه 1-40]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد بررسی فقهی ـ حقوقی حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 30، 1385، صفحه 83-120]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین با رویکردی بر نظریات حضرت امام خمینی(س) [دوره 7، 29-28، 1384، صفحه 1-141]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد قاعدة فراغ و تجاوز از منظر امام خمینی(س) [دوره 7، شماره 27، 1384، صفحه 19-50]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد نقش زکات در نظام حکومت انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 26، 1384، صفحه 1-18]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد بررسی طلوع فجر در شبهای مهتابی با رویکردی به آرای حضرت امام خمینی(س) [دوره 6، شماره 25، 1383، صفحه 1-13]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد خیر و شر [دوره 6، 24-23، 1383، صفحه 1-23]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد أنفال و فیء اراضی موات [دوره 6، شماره 22، 1383، صفحه 21-67]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسلامی و قوانین ایران برای بهره‌مندی از حقوق مربوطه [دوره 5، شماره 21، 1382، صفحه 27-60]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد بررسی فقهی و حقوقی إقاله [دوره 5، شماره 20، 1382، صفحه 23-42]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه [دوره 5، شماره 19، 1382، صفحه 3-22]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد معاونت در جرم [دوره 5، شماره 18، 1382، صفحه 3-16]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد غناء [دوره 4، شماره 17، 1381، صفحه 5-30]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد بررسی قاعده الخراج بالضمان با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 78، 1397، صفحه 1-14]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد بلوغ [دوره 2، شماره 2، 1378، صفحه 81-98]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد نقش اوراق بهادار در شریعت اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 319-334]
 • موسوی بجنوردی، سیدمحمد نشوز زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 27-46]
 • موسوی بجنوردی، سیدمحمد بررسی اصل اولیه بازداشت موقت در فقه و اسناد بین المللی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 41-62]
 • موسوی بجنوردی، سیدمحمد بررسی وضعیت حقوقی کودک متولد شده از رحم جایگزین با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 47-74]
 • موسوی بجنوردی، سیدمحمد خسارت تأخیر تأدیه اسکناس در فقه و حقوق با رویکردی به مبانی امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 73، 1395، صفحه 15-34]
 • موسوی بجنوردی، سیدمحمد بررسی مفهوم ارث و مبانی تاریخی آن در نظام حقوقی اسلام با ذکر آرای امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 74، 1396، صفحه 1-24]
 • موسوی بجنوردی، سیدمحمد رهبری و نظرات مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 73-97]
 • موسوی بجنوردی، سیدمحمد بررسی حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین براساس مصلحت خانواده با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 1-20]
 • موسوی بجنوردی، سیدمحمد نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 1-23]
 • موسوی بجنوردی، سیدمحمد بررسی وضعیت فرزندخواندگی بعد از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 21-46]
 • موسوی بجنوردی، سیدمحمد جایگاه وقف در اموال اشخاص حقوقی با تأکید بر آرای امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 77، 1396، صفحه 1-20]
 • موسوی بجنوردی، سیدمحمد مسئولیت کیفری کودک با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 49-62]
 • موسوی بجنوردی، سیدمحمد تعریف محاربه و ترور از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 1-18]
 • موسوی بجنوردی، سیدمحمد تأثیر توبه برسقوط مسئولیت کیفری «حدود» با رویکردی بر دیدگاه حضرت امام خمینی [دوره 9، شماره 37، 1386، صفحه 1-24]
 • موسوی بجنوردی، سیدمحمد تأثیر زمان و مکان بر نشوز زوجه و ضمانت اجرایی آن با تکیه بر آرای امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 79، 1397، صفحه 1-26]
 • موسوی بجنوردی، سیدمحمد بررسی عدم حصر مصادیق فقهی حرج زوجه در طلاق حرجی با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 82، 1398، صفحه 1-19]
 • موسوی بجنوردی، سیدمحمد تولد فقهی جدید در پرتو وسعت قاعده لا ضرر (کاوشی در نظریات شیخ انصاری و امام خمینی (س)) [دوره 22، شماره 89، 1399، صفحه 1-23]
 • موسوی بجنوردی، سیدمحمد اصل عدم تذکیه با رویکردی بر آرای امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 29-55]
 • موسوی بجنوردی، سید مصطفی حجیّت شهرت فتوایی قدما با رویکردی به آرای امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 69، 1394، صفحه 73-96]
 • موسوی بجنوردی، سید مصطفی تمسک به دانسته‌های عرفی بشر در توسعه و فهم عناوین فقهی در مکتب فریقین با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 73، 1395، صفحه 35-59]
 • موسوی بجنوردی، سید مصطفی بررسی پیوند عضو با استفاده از سلول‌های بنیادی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 14، شماره 56، 1391، صفحه 23-36]
 • موسوی بجنوردی، سید مصطفی حجیت مرسلات محمد بن ابی عمیر با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 80، 1397، صفحه 1-16]
 • موسوی بجنوردی، سید مصطفی چالشهای تعیین فتوای معیار در قانونگذاری با توجه به آرای امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 39-61]
 • موسوی بجنوردی، سیدمصطفی امکان سنجی نهاد قانون‌‌گذاری عرفی در منظومه فقاهتی شیعه با تأکید بر اندیشه امام خمینی(ره) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 123-152]
 • موسوی بجنوردی، فاطمه مقایسه دیدگاه حسن لاهیجی در مصباح الدرایه و امام خمینی (ره) در تقریرات فلسفه درباره ربط حادث به قدیم [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 169-173]
 • موسوی بجنوردی، فاطمه قاعده «الذاتی لایعلل» از دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 97، 1401، صفحه 85-101]
 • موسوی پور، حمیدرضا مثبتات استفاضه (با رویکردی بر نظریه حضرت امام خمینی ره( [دوره 25، شماره 99، 1402]
 • موسوی جشنی، سید صدرالدین مطالعه تطبیقی رویکرد امام خمینی(س) و مهاتما گاندی به عدم خشونت [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 101-127]
 • موسوی جشنی، سید صدرالدین رویکرد فلسفی‌ در اندیشة‌ سیاست‌ خارجی‌ امام‌ خمینی‌(س) [دوره 7، شماره 26، 1384، صفحه 131-156]
 • موسوی جشنی، سید صدرالدین دکترین کندی از نظریه تا عمل: بررسی پیامدها برای آمریکای لاتین و ایران [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 49-72]
 • موسوی جشنی، سید صدرالدین بررسی چگونگی اشاعه اندیشه امام خمینی در اندونزی و پیامدهای آن [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 81-103]
 • موسوی جشنی، سید صدرالدین مطالعه تطبیقی جایگاه حکمران در اندیشه شهاب‌الدین سهروردی و امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 97، 1401، صفحه 103-129]
 • موسوی خو، سید محمد بررسی و تحلیل «انقلاب اسلامی» بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 111-137]
 • موسوی داودی، سید مهدی طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت‌نامه سیاسی - الهی امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 1-27]
 • مولوی، سمیه بررسی خیار غبن و رابطة آن با قاعدة لاضرر با رویکردی بر اندیشة امام خمینی (س) [دوره 19، شماره 75، 1396، صفحه 23-42]
 • میربلوکی، سید محمد علی عرفان امام خمینی(س) و جلوه‌های آن در تفسیر عرفانی از ‌‌قرآن کریم [دوره 16، شماره 62، 1393، صفحه 125-151]
 • میر خلیلی، سید احمد مبانی نظری حق‌آزادی زنان از دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 119-143]
 • میرزایی، طاهره تجلّی حق در دعا از منظر محیی‌الدین ابن‌عربی و امام خمینی(ره) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 77-104]
 • میرسندسی، سید محمد رابطة ایدئولوژی و دین و تأثیر آن بر تنوع دینداری با تأکید بر ایران پس از انقلاب [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 129-158]
 • میرشمسی، صدیقه فهم شریعت به استناد ظاهر کتاب و سنّت با توجه به نظر امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 135-152]
 • میرشمسی، صدیقه آشنایی با علم هرمنوتیک و مکاتب مختلف آن با نگاهی به اندیشه‌های امام خمینی(س) [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 143-163]
 • میرهاشمی، زهراسادات اجرت در فسخ اجاره ( بررسی نظرات علمای فقه از سیدمحمد کاظم طباطبایی تا امام خمینی(س)) [دوره 15، شماره 61، 1392، صفحه 99-109]
 • میرهاشمی، زهراسادات قاعده غرور و تدلیس در پرتو وحدت قواعد مسئولیت (برگرفته از نظر امام خمینی(س) در کتاب البیع) [دوره 14، شماره 57، 1391، صفحه 153-163]
 • میری، محمد تفسیر عرفانی حدیث آفرینش انسان بر صورت الهی در اندیشه امام خمینی(س) [دوره 15، شماره 61، 1392، صفحه 111-130]

ن

 • ناصح، علی احمد انسان‌شناسی در اندیشه امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 129-143]
 • ناصری مقدم، حسین تحلیل فقهی ـ حقوقی عیوب مجوز فسخ نکاح با رویکردی بر نظر امام خمینی(س [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 61-84]
 • ناصری مقدم، حسین تأملی بر ضرورت تطابق ایجاب و قبول در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی با رویکردی بر نظریه امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 83، 1398، صفحه 75-98]
 • ناظمی اشنی، محمد حسین موضوع شناسی حریم املاک بر پایه مبانی فقهی و حقوقی با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 131-150]
 • ناکینی پسند، منوچهر مسئولیت کیفری ناشی از ترک درمان منتهی به مرگ با نگاهی بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 131-151]
 • نامداری موسی آبادی، مظاهر تحلیل فقهی ـ حقوقی عیوب مجوز فسخ نکاح با رویکردی بر نظر امام خمینی(س [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 61-84]
 • نامداری موسی آبادی، مظاهر تفکیک تکوینیات از تشریعیات در فقه و اصول با تکیه بر آرای امام خمینی(س) [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 27-50]
 • نامداری موسی آبادی، مظاهر قواعد و شرایط ارث حق در فقه امامیه و حقوق ایران با تکیه برآرای امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 81، 1397، صفحه 143-162]
 • نایب زاده، اشرف تولد فقهی جدید در پرتو وسعت قاعده لا ضرر (کاوشی در نظریات شیخ انصاری و امام خمینی (س)) [دوره 22، شماره 89، 1399، صفحه 1-23]
 • نجیب زاده، فاطمه پژوهشی پیرامون ولایت وصی در امر نکاح صغیر و صغیره با رویکردی بر آرای امام خمینی(ره) [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 81-105]
 • نصرآبادی، ابوالفضل مبانی فقهی و حقوقی حق اختراع با رویکردی به دیدگاه‌ امام خمینی(ره) [دوره 24، شماره 97، 1401، صفحه 131-156]
 • نصر اصفهانی، علی فرهنگ اعتراف به اشتباه و یادگیری از آن باتأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره) [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 124-142]
 • نصر اصفهانی، علی انتقاد سازنده با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 127-140]
 • نظرپور، حمزه بررسی ابتکارات فقهی سید مصطفی خمینی در باب بیع با رویکردی بر دیدگاه‌های امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 72، 1395، صفحه 123-147]
 • نظرپور، رضا تحلیل تقابل آنتاگونیستی سازمان مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی؛ با تاکید بر نظریه کارل اشمیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظری، علی اشرف تحلیل تقابل آنتاگونیستی سازمان مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی؛ با تاکید بر نظریه کارل اشمیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظری، محمد علی بررسی چگونگی اشاعه اندیشه امام خمینی در اندونزی و پیامدهای آن [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 81-103]
 • نظری توکلی، سعید مبانی مشروعیت قصاص تمام افراد شرکت کننده در قتل یک نفر: مطالعه تطبیقی فقه مذاهب اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 16، شماره 64، 1393، صفحه 153-178]
 • نظری توکلی، سعید اصل عدم تذکیه با رویکردی بر آرای امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 29-55]
 • نظری توکلی، سعید نسبت مفهومی تبادر و انصراف و تأثیر آن در فهم گزاره های فقهی با نگاهی بر آرای امام خمینی(ره) [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 1-24]
 • نظری توکلی، سعید بازپژوهی مقبوله عمربن حنظله و تاثیر آن بر استنباط فقهی با تکیه بر آراء امام خمینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نعیمی، طاهره سادات انصاف و عدالت در سیستم قانون گذاری ایران و رویکردهای قضایی امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 77، 1396، صفحه 111-135]
 • نعیمی، فرحناز تحلیل گفتمان عدالت اجتماعی از دیدگاه امام خمینی(س) براساس رویکرد جامعه شناختی ـ معنایی ون لیوون [دوره 19، شماره 74، 1396، صفحه 129-150]
 • نقیبی، دکتر سید ابوالقاسم قاعدة حسبه از منظر امام خمینی(س) [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 153-169]
 • نقیبی، سید ابوالقاسم چهار دیدگاه مبنایی در ماهیت شناسی اعمال نیابتی از منظر امام خمینی [دوره 16، شماره 62، 1393، صفحه 153-171]
 • نقیبی، سید ابوالقاسم مطالعة تطبیقی نظریه خلافت راشده سنهوری با نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی(س) [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 85-104]
 • نقیبی، سید ابوالقاسم نظریه اعتباری بودن احکام شرعی با رویکردی به نظریه امام خمینی(ره) [دوره 9، شماره 36، 1386، صفحه 159-171]
 • نقیبی، سید ابوالقاسم بررسی ماهیت حکم شرعی با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 81، 1397، صفحه 75-98]
 • نقیبی، سید ابوالقاسم مشروعیت سیاسی در حاکمیت مبتنی بر دلیل عقل با رویکردی به مبانی فکری امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 89، 1399، صفحه 55-83]
 • نقیبی، سید ابوالقاسم توسل به زور به منظور دفاع از خود در اسلام با نگاهی به دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 109-138]
 • نمازی‌فر، حسین بررسی وقف پول با رویکردی بر آرای امام خمینی [دوره 15، شماره 61، 1392، صفحه 131-150]
 • نمازی‌فر، حسین اعتبار و ماهیّت حدیث «علی الید» با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 105-126]
 • نمازی فر، حسین بررسی فقهی و حقوقی حجاب شرعی با رویکردی بر آرای امام خمینی(س [دوره 12، شماره 49، 1389، صفحه 100-124]
 • نوبهار، رحیم جمهوریت و الزامات شکلی و محتوایی آن در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 99، 1402]
 • نورانی مکرم دوست، امیر انقلاب اسلامی ایران، سنّت و تجدد [دوره 11، شماره 45، 1388، صفحه 127-152]
 • نوربخش، یونس گفتمان فرهنگی دو انقلاب و تأثیرات آنها در عرصه بین الملل (انقلاب اسلامی ایران و انقلاب فرانسه) [دوره 12، شماره 49، 1389، صفحه 125-151]
 • نورمفیدی، سید مجتبی بلوغ دختران [دوره 5، شماره 20، 1382، صفحه 137-186]
 • نوروزی، بهروز سیاست‌گذاری ارکان مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان با نگرشی بر نظرات امام خمینی(س) و دیگر فقها [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 91-129]
 • نوروزی، قدرت الله قلمرو انطباق نظام حقوقی ایران با حقوق بین‌الملل بشر با نگاهی به آرای امام خمینی(س) [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 185-208]
 • نیازی، قدرت الله مالکیت معدن از منظر فقهای امامیه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 76، 1396، صفحه 145-160]
 • نیک پی، امیر دیدگاه: ایدئولوژی، دین و انقلاب ایران [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 347-362]
 • نیکخواه قمصری، نرگس جنسیت و انقلاب: نگاهی متفاوت به مشارکت زنان در انقلاب اسلامی ایران [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 99-123]
 • نیک عمل، زهره مبانی مشروعیت قصاص تمام افراد شرکت کننده در قتل یک نفر: مطالعه تطبیقی فقه مذاهب اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 16، شماره 64، 1393، صفحه 153-178]

و

 • واثقی، محسن دامنه ثبوت و سقوط حق امتناع زوجه و نسبت آن با رأی وحدت رویه 718 با رویکردی به دیدگاه امام‌ خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 135-150]
 • واثقی، محسن تفاوت مبنایی قاعدۀ احسان و ائتمان و آثار آن با تکیه‌بر دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 181-206]
 • ورعی، سید جواد مراجعه به قاضی جـور با توجه به فتوای امام خمینی(س) در تحریرالوسیله [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 17-38]
 • ورکیانی، محمد ابراهیمی بررسی محاربه و افساد فی الارض با محوریت آرای امام خمینی(س) [دوره 16، شماره 65، 1393، صفحه 1-22]
 • وطنی، امیر نقد و بررسی مواد 946 و 947 قانون مدنی در مورد محرومیت زوجه از بعض مواریث [دوره 5، شماره 20، 1382، صفحه 187-214]
 • وطنی، امیر ضرورت بازنگری در ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392 بر اساس دیدگاههای امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 79، 1397، صفحه 141-163]
 • وطنی، زهرا امام خمینی (س) و حدیث مرسل [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 49-74]
 • وفائی، عبدالوحید رابطه دولت و اموال غیرخصوصی در فقه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 151-170]
 • وکیلی، هادی مراحل سیر و سلوک عرفانی از منظر امام خمینی(س) [دوره 10، شماره 41، 1387، صفحه 127-143]
 • وکیلی، هادی الهیات فازی: روایت دیدگاه عرفانی امام خمینی(س) در مسألة تنزیه وتشبیه [دوره 6، شماره 22، 1383، صفحه 143-169]
 • ولایی، عیسی حد و تعزیر و موارد جایگزینی هر یک با دیگری با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 13، شماره 53، 1390، صفحه 141-160]
 • ولایی، عیسی راه‌های عامة اثبات جرایم با نگرشی به دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 142-161]

ه

 • هادیان، الهه مراحل سیر و سلوک عرفانی از منظر امام خمینی(س) [دوره 10، شماره 41، 1387، صفحه 127-143]
 • هاشم پور یزدان‌پرست، محمد مقایسه انسانشناسی در قرون وسطی، تمدّن جدید غرب و انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 127-152]
 • هاشمی، سید رضا نقش و جایگاه عرفان در اندیشه سیاسی امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 49-72]
 • هاشمی، سید محمد علی بازخوانی قاعده نفی سبیل با رویکردی به اندیشه‌های امام خمینی(س) [دوره 14، شماره 57، 1391، صفحه 61-86]
 • هاشمی، سیده فاطمه تفاوت مبنایی قاعدۀ احسان و ائتمان و آثار آن با تکیه‌بر دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 181-206]
 • هدائی، علیرضا بررسی تطبیقی دیدگاههای آخوند خراسانی و امام خمینی (س) در مسئله طلب و اراده [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 157-176]
 • هدایی، علیرضا بررسیِ امکان و وقوع منع متابعت از قطع با رویکرد به آرای امام خمینی(س) [دوره 17، شماره 66، 1394، صفحه 133-159]
 • همتی، همایون مقایسة اجمالی نگرش عرفانی امام خمینی(س) و عرفان مسیحی [دوره 6، شماره 22، 1383، صفحه 171-195]
 • هندی‌زاده، حکیمه السادات بررسی وقف پول با رویکردی بر آرای امام خمینی [دوره 15، شماره 61، 1392، صفحه 131-150]

ی

 • یاقوتی، ابراهیم آزادی مقاومت در اندیشه فقه سیاسی انقلاب اسلامی ایران با رویکرد بر نظر امام خمینی(س) [دوره 21، شماره 84، 1398، صفحه 151-171]
 • یاقوتی، ابراهیم ضمانت اجراهای نقض حقوق شهروندی متهم؛ در مرحلة تحت نظر با تکیه‌بر دیدگاه‌های امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 161-180]
 • یزدانی، عنایت الله تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر حرکتهای اسلامی درآسیای مرکزی [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 119-144]
 • یزدانی، غلامرضا مثبتات استفاضه (با رویکردی بر نظریه حضرت امام خمینی ره( [دوره 25، شماره 99، 1402]
 • یزدانی، مهری بازخوانی حقوقی - فقهی ضرب زن در متون دینی و آرای امام خمینی(س) [دوره 20، شماره 78، 1397، صفحه 53-79]
 • یزدانی مقدم، احمدرضا نقش اندیشه علامه طباطبایی در تکوین مفهوم «جمهوری اسلامی» [دوره 20، شماره 81، 1397، صفحه 27-53]
 • یزد خواستی، بهجت تأثیر انقلاب عاشورا بر انقلاب اسلامی ایران [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 131-148]
 • یزدی نیا، علی کاربرد قاعده نفی عسروحرج در موضوع مهر با رویکردی برنظر امام خمینی(س) [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 137-163]
 • یوسف ثانی، سید محمد انتقادات امام خمینی(س) بر قاضی سعید قمی [دوره 6، شماره 22، 1383، صفحه 197-208]
 • یوسف ثانی، سید محمود اسماء و صفات الهی در عرفان اسلامی با رویکردی به آرای امام خمینی(س) [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 141-160]
 • یوسف ثانی، سید محمود بررسی تحلیلی رابطه حسن و عشق در اندیشه عرفانی امام خمینی(س) [دوره 19، شماره 77، 1396، صفحه 137-163]
 • یوسف ثانی، سید محمود کثرت‌ دینی‌ از دیدگاه‌ ابن‌ عربی‌ [دوره 4، شماره 17، 1381، صفحه 223-241]
 • یوسف ثانی، سید محمود تبیین مدلهای مختلف بیانِ مقامات و منازل عرفانی بر اساس دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 105-128]
 • یوسفی، زهرا بررسی اصل اولیه بازداشت موقت در فقه و اسناد بین المللی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 41-62]