نمایه نویسندگان

آ

 • آیتی، سید محمدرضا مسئولیت کیفری ناشی از ترک درمان منتهی به مرگ با نگاهی بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 131-151]

ا

 • ابوالقاسمی، محمد جواد گستره اجتماعی اسلام و ارائه مدلی برای امکانپذیری و انطباق آن با نیازهای زمان؛ مبتنی بر دیدگاههای امام خمینی(س) و جوادی آملی [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 1-24]
 • اسمعیل تبار، احمد رابطه دولت و اموال غیرخصوصی در فقه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 151-170]
 • افخمی، الهه قانون حاکم بر وصیت در تعارض داخلی قوانین با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 53-77]
 • امام، سید محمد رضا پویایی فقه از رهگذر مقاصد شریعت با نظری بر آرای امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 31-52]

ب

 • بالائی، فائزه تبیین مدلهای مختلف بیانِ مقامات و منازل عرفانی بر اساس دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 105-128]
 • بوذری، سپیده بررسی فقهی و حقوقی نکاح معاطاتی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 121-134]

ت

 • توجهی، عبدالعلی دکترین«حق داشتن» در برابر«حق بودن» با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 89، 1399، صفحه 25-54]

ث

 • ثمنی، محمد تدوین الگوی توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه‌ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 1-29]

ج

 • جعفری بهزادکلائی، محسن دامنه ثبوت و سقوط حق امتناع زوجه و نسبت آن با رأی وحدت رویه 718 با رویکردی به دیدگاه امام‌ خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 135-150]
 • جعفری هرندی، محمد جایگاه امام خمینی(س) در میان فقهای حکمران [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 1-15]

ح

 • حاجیان فروشانی، زهره پویایی فقه از رهگذر مقاصد شریعت با نظری بر آرای امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 31-52]
 • حاجی یوسفی، امیرمحمد مبانی عملگرایانه اندیشه موعودگرایی در گفتمان سیاست خارجی امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 45-73]
 • حاضری، محمدهادی مراجعه به قاضی جـور با توجه به فتوای امام خمینی(س) در تحریرالوسیله [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 17-38]
 • حسینی، میر هادی بررسی تأثیر عملکرد ستادهای مبارزه با گرانفروشی در تسریع فرآیند سقوط پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی [دوره 22، شماره 89، 1399، صفحه 105-130]
 • حسینی کاشانی، سید محمد مصطفی اختیارات ولی فقیه در تغییر دادن مجازات حدی در حکومت اسلامی با تأکید بر نظر امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 25-44]
 • حمیدی سوها، زهرا تعمقی نوین در ماهیت حقی طلاق با نظر به آرای امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 89-114]

ر

 • رضائی پناه، امیر مبانی عملگرایانه اندیشه موعودگرایی در گفتمان سیاست خارجی امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 45-73]
 • رضوانی مفرد، احمد بررسی قاعدة «الجواز الشرعی ینافی الضمان» با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 75-87]
 • رموی، غلامعلی رموی بررسی تأثیر عملکرد ستادهای مبارزه با گرانفروشی در تسریع فرآیند سقوط پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی [دوره 22، شماره 89، 1399، صفحه 105-130]
 • روحانی، عباسعلی قانون حاکم بر وصیت در تعارض داخلی قوانین با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 53-77]

ز

 • زحمتکش، منوچهر بررسی تطبیقی طبقات ارث در فقه شیعه، اهل سنت و حقوق فرانسه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 79-99]

س

 • سبحانی، نبی بررسی قاعدة «الجواز الشرعی ینافی الضمان» با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 75-87]
 • سماواتی، عباس چالشهای تعیین فتوای معیار در قانونگذاری با توجه به آرای امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 39-61]
 • سمیعی زفرقندی، زهرا دکترین«حق داشتن» در برابر«حق بودن» با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 89، 1399، صفحه 25-54]

ش

 • شاکری گلپایگانی، طوبی تعمقی نوین در ماهیت حقی طلاق با نظر به آرای امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 89-114]
 • شریفی، مهدی اختیارات ولی فقیه در تغییر دادن مجازات حدی در حکومت اسلامی با تأکید بر نظر امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 25-44]
 • شیرزاد کبریا، بهارک تدوین الگوی توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه‌ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 1-29]

ص

 • صادقی، مسعود طمأنینه در نگاه عرفانی امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 89، 1399، صفحه 131-154]
 • صمدیار، حسین مشروعیت سیاسی در حاکمیت مبتنی بر دلیل عقل با رویکردی به مبانی فکری امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 89، 1399، صفحه 55-83]

ط

 • طباطبایی، فاطمه «نور» و «نار» جایگاه عقل و عشق برای نیل به غایت انسانی در اندیشه عرفانی امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 115-130]

ع

 • عربیان، اصغر مشروعیت سیاسی در حاکمیت مبتنی بر دلیل عقل با رویکردی به مبانی فکری امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 89، 1399، صفحه 55-83]
 • علی پور، فاطمه تبیین امام خمینی(س) از تکامل نفس گنهکاران بر مبنای حکمت متعالیه [دوره 22، شماره 89، 1399، صفحه 85-103]

ف

 • فرزانه، حسین «معانی عامه» از دیدگاه امام خمینی(س) و مصطفی خمینی [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 101-120]
 • فقیه اسفندیاری، مصطفی «معانی عامه» از دیدگاه امام خمینی(س) و مصطفی خمینی [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 101-120]
 • فوزی، یحیی بررسی چگونگی اشاعه اندیشه امام خمینی در اندونزی و پیامدهای آن [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 81-103]

ق

 • قجری، حسینعلی تحلیلی بر تبیین‌های اجتماعی انقلاب اسلامی ایران [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 63-80]

ک

 • کشاورز شکری، عباس بررسی چگونگی اشاعه اندیشه امام خمینی در اندونزی و پیامدهای آن [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 81-103]

گ

 • گلی شیردار، محمدحسن رابطه دولت و اموال غیرخصوصی در فقه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 151-170]

ل

 • لیلاز، سعید بررسی تأثیر عملکرد ستادهای مبارزه با گرانفروشی در تسریع فرآیند سقوط پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی [دوره 22، شماره 89، 1399، صفحه 105-130]

م

 • محمودی، امیرحسین تدوین الگوی توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه‌ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 1-29]
 • مظهرقراملکی، علی پویایی فقه از رهگذر مقاصد شریعت با نظری بر آرای امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 31-52]
 • مفتخری، حسین بررسی تأثیر عملکرد ستادهای مبارزه با گرانفروشی در تسریع فرآیند سقوط پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی [دوره 22، شماره 89، 1399، صفحه 105-130]
 • مقدادیان، عادل طمأنینه در نگاه عرفانی امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 89، 1399، صفحه 131-154]
 • ملکی، مرضیه بررسی فقهی و حقوقی نکاح معاطاتی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 121-134]
 • مهریار، محمد دامنه ثبوت و سقوط حق امتناع زوجه و نسبت آن با رأی وحدت رویه 718 با رویکردی به دیدگاه امام‌ خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 135-150]
 • موسوی، سید صادق بررسی تطبیقی طبقات ارث در فقه شیعه، اهل سنت و حقوق فرانسه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 79-99]
 • موسوی بجنوردی، سیدمحمد تولد فقهی جدید در پرتو وسعت قاعده لا ضرر (کاوشی در نظریات شیخ انصاری و امام خمینی (س)) [دوره 22، شماره 89، 1399، صفحه 1-23]
 • موسوی بجنوردی، سید مصطفی چالشهای تعیین فتوای معیار در قانونگذاری با توجه به آرای امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 39-61]
 • موسوی جشنی، سید صدرالدین بررسی چگونگی اشاعه اندیشه امام خمینی در اندونزی و پیامدهای آن [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 81-103]

ن

 • ناکینی پسند، منوچهر مسئولیت کیفری ناشی از ترک درمان منتهی به مرگ با نگاهی بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 87، 1399، صفحه 131-151]
 • نایب زاده، اشرف تولد فقهی جدید در پرتو وسعت قاعده لا ضرر (کاوشی در نظریات شیخ انصاری و امام خمینی (س)) [دوره 22، شماره 89، 1399، صفحه 1-23]
 • نظری، محمد علی بررسی چگونگی اشاعه اندیشه امام خمینی در اندونزی و پیامدهای آن [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 81-103]
 • نقیبی، سید ابوالقاسم مشروعیت سیاسی در حاکمیت مبتنی بر دلیل عقل با رویکردی به مبانی فکری امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 89، 1399، صفحه 55-83]

و

 • واثقی، محسن دامنه ثبوت و سقوط حق امتناع زوجه و نسبت آن با رأی وحدت رویه 718 با رویکردی به دیدگاه امام‌ خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 135-150]
 • ورعی، سید جواد مراجعه به قاضی جـور با توجه به فتوای امام خمینی(س) در تحریرالوسیله [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 17-38]
 • وفائی، عبدالوحید رابطه دولت و اموال غیرخصوصی در فقه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 86، 1399، صفحه 151-170]

ی

 • یوسف ثانی، سید محمود تبیین مدلهای مختلف بیانِ مقامات و منازل عرفانی بر اساس دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 22، شماره 88، 1399، صفحه 105-128]