نمایه نویسندگان

آ

 • آیتی، سید محمدرضا صلاحیت کارگزاران: شرایط، مرجع، دیدگاه‌ها و ادله با نگاهی به آرای امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 57-85]

ا

 • اردلانی، شمس الحاجیه اندیشه‌های قرآنی انعکاس یافته در شعر امام خمینی(ره) با رویکرد بینامتنیت‌ضمنی [دوره 24، شماره 97، 1401، صفحه 55-83]
 • افضلی، علی ارزیابی کیفی ترجمه عربی اشعار امام خمینی (ره(بر اساس نظریه آندره لوفِور (موردمطالعه: دیوان الإمام الخمینی از محمد علاءالدین منصور) [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 1-30]
 • افضلی قادی، فرحناز واکاوی خلل در نیت نماز و نسبت آن با قاعده لاتعاد با رویکردی بر نظرات امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 31-56]

ب

 • بخشی، رقیه بررسی صدق موضوعی قمار بر شرط‌بندی‌های اینترنتی با تأکید بر اندیشه‌های امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 119-150]
 • بصیرت منش، حمید بازخوانی نقش آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی در تحصن مشروطه خواهان در سفارت انگلیس (بررسی دیدگاه امام خمینی) [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 1-25]

پ

 • پورصدقی، رضا اعتبارسنجی اراده در تحقق دلالت با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(ره)در ماهیت دلالت [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 57-79]

ت

 • ترکاشوند، سینا تبیین نگرش آیه ای به عالم از دیدگاه امام خمینی و استنتاج دلالت های تربیتی آن [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 129-153]

ج

 • جاور، حسین اعتبارسنجی اراده در تحقق دلالت با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(ره)در ماهیت دلالت [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 57-79]
 • جهان تیغی، مجتبی مقایسه تطبیقی بازگشت پذیری وقف در حقوق ایران و کامن لا با رویکردی بر اندیشه فقهی امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 27-55]
 • جوادی، محمد حسن اصول حاکم بر دادرسی های خانواده در فقه و حقوق با رویکردی به آرای امام خمینی (س) [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 101-132]

ح

 • حائری، محمدحسن پژوهشی پیرامون ولایت وصی در امر نکاح صغیر و صغیره با رویکردی بر آرای امام خمینی(ره) [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 81-105]
 • حمیدی، سید جعفر اندیشه‌های قرآنی انعکاس یافته در شعر امام خمینی(ره) با رویکرد بینامتنیت‌ضمنی [دوره 24، شماره 97، 1401، صفحه 55-83]
 • حنیفی، میثم معنایابی استعارۀ «بت» در اشعار عرفانی حافظ و امام خمینی (س) [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 155-182]

خ

 • خادمی، مهرنوش مطالعه تطبیقی جایگاه حکمران در اندیشه شهاب‌الدین سهروردی و امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 97، 1401، صفحه 103-129]
 • خانی، زهره واکاوی ضرورت تشکیل نهاد زکات در حکومت اسلامی با رویکردی بر اندیشه امام خمینی(س) [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 25-51]
 • خزائی، احمدرضا اهم اصول حاکم بر سازمان های اداری و متناسب سازی آن در حکومت اسلامی با تکیه بر نظر امام خمینی(ره) [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 53-80]
 • خوبیاری، حامد بررسی جایگاه احکام تکلیفی در قانون مدنی و فقه معاملات در پرتو آرای امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 97، 1401، صفحه 1-29]

د

 • دهقان نیری، حمید رضا واکاوی ضرورت تشکیل نهاد زکات در حکومت اسلامی با رویکردی بر اندیشه امام خمینی(س) [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 25-51]

ذ

 • ذوالفقاری کیان، مهلا گستره صدور حکم حکومتی: مقارنه میان آرای امام خمینی(ره) و شهید صدر [دوره 24، شماره 97، 1401، صفحه 31-54]

ر

 • رضی، پوریا بررسی جایگاه احکام تکلیفی در قانون مدنی و فقه معاملات در پرتو آرای امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 97، 1401، صفحه 1-29]
 • روشن، محمد مقایسه تطبیقی بازگشت پذیری وقف در حقوق ایران و کامن لا با رویکردی بر اندیشه فقهی امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 27-55]

ز

 • زارع، مرضیه پژوهشی پیرامون ولایت وصی در امر نکاح صغیر و صغیره با رویکردی بر آرای امام خمینی(ره) [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 81-105]

س

 • سادات، سیدمحمود عوامل جذب زنان به سازمان مجاهدین خلق ایران (1357-1360) [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 107-127]
 • سبحانی، اسرافیل صلاحیت کارگزاران: شرایط، مرجع، دیدگاه‌ها و ادله با نگاهی به آرای امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 57-85]
 • سعیدی، یاسمن بررسی قاعده احسان در سقوط مسئولیت مدنی و کیفری در فقه و حقوق با رویکردی بر اندیشه امام خمینی(ره) [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 81-99]
 • سلیمانی، غلامعلی بنیان‌های انسان‌شناختی سیاست خارجی امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 87-117]

ش

 • شفیعی فینی، حسین مقایسه تطبیقی بازگشت پذیری وقف در حقوق ایران و کامن لا با رویکردی بر اندیشه فقهی امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 27-55]

ص

 • صادقی، حبیب اصول حاکم بر دادرسی های خانواده در فقه و حقوق با رویکردی به آرای امام خمینی (س) [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 101-132]
 • صالحی، اکبر تبیین نگرش آیه ای به عالم از دیدگاه امام خمینی و استنتاج دلالت های تربیتی آن [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 129-153]

ع

 • عرب احمدی، فاطمه اهم اصول حاکم بر سازمان های اداری و متناسب سازی آن در حکومت اسلامی با تکیه بر نظر امام خمینی(ره) [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 53-80]

ف

 • فتاحی، مریم عوامل جذب زنان به سازمان مجاهدین خلق ایران (1357-1360) [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 107-127]

ق

 • قبولی درافشان، سید محمد هادی بررسی صدق موضوعی قمار بر شرط‌بندی‌های اینترنتی با تأکید بر اندیشه‌های امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 119-150]
 • قربانعلی دولابی، مجید گستره صدور حکم حکومتی: مقارنه میان آرای امام خمینی(ره) و شهید صدر [دوره 24، شماره 97، 1401، صفحه 31-54]
 • قریشی، سید مهدی اصول حاکم بر دادرسی های خانواده در فقه و حقوق با رویکردی به آرای امام خمینی (س) [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 101-132]
 • قمریان، ناهید مطالعه تطبیقی جایگاه حکمران در اندیشه شهاب‌الدین سهروردی و امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 97، 1401، صفحه 103-129]

ک

 • کشاورزی ولدانی، مرتضی بازخوانی مواضع تشهیر در فقه امامیه (با تحلیل آرای امام خمینی (س)) [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 151-183]

م

 • محمدعلی میرزایی، طاهره نسبت مفهومی تبادر و انصراف و تأثیر آن در فهم گزاره های فقهی با نگاهی بر آرای امام خمینی(ره) [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 1-24]
 • محمدیان، علی بازخوانی مواضع تشهیر در فقه امامیه (با تحلیل آرای امام خمینی (س)) [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 151-183]
 • محمدی پویا، فرامرز تبیین نگرش آیه ای به عالم از دیدگاه امام خمینی و استنتاج دلالت های تربیتی آن [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 129-153]
 • محمودی، مسلم معنایابی استعارۀ «بت» در اشعار عرفانی حافظ و امام خمینی (س) [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 155-182]
 • مدنی، اکرم ارزیابی کیفی ترجمه عربی اشعار امام خمینی (ره(بر اساس نظریه آندره لوفِور (موردمطالعه: دیوان الإمام الخمینی از محمد علاءالدین منصور) [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 1-30]
 • مرتاضی.، احمد. تعیین حدود شرعی کاربری بانک های اسپرم بر مبنای اندیشه های فقهی امام خمینی (س) [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 133-164]
 • مقدادیان، عادل معنایابی استعارۀ «بت» در اشعار عرفانی حافظ و امام خمینی (س) [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 155-182]
 • مهرابی راد، لیلا بازخوانی مواضع تشهیر در فقه امامیه (با تحلیل آرای امام خمینی (س)) [دوره 24، شماره 96، 1401، صفحه 151-183]
 • موسوی، سیدحسین اندیشه‌های قرآنی انعکاس یافته در شعر امام خمینی(ره) با رویکرد بینامتنیت‌ضمنی [دوره 24، شماره 97، 1401، صفحه 55-83]
 • موسوی بجنوردی، فاطمه قاعده «الذاتی لایعلل» از دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 97، 1401، صفحه 85-101]
 • موسوی جشنی، سید صدرالدین مطالعه تطبیقی جایگاه حکمران در اندیشه شهاب‌الدین سهروردی و امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 97، 1401، صفحه 103-129]

ن

 • نجیب زاده، فاطمه پژوهشی پیرامون ولایت وصی در امر نکاح صغیر و صغیره با رویکردی بر آرای امام خمینی(ره) [دوره 24، شماره 94، 1401، صفحه 81-105]
 • نصرآبادی، ابوالفضل مبانی فقهی و حقوقی حق اختراع با رویکردی به دیدگاه‌ امام خمینی(ره) [دوره 24، شماره 97، 1401، صفحه 131-156]
 • نظری توکلی، سعید نسبت مفهومی تبادر و انصراف و تأثیر آن در فهم گزاره های فقهی با نگاهی بر آرای امام خمینی(ره) [دوره 24، شماره 95، 1401، صفحه 1-24]