دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، آذر 1389، صفحه 1-168