اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

سید محمد موسوی بجنوردی

فقه و حقوق استاد دانشگاه خوارزمی

mosaviri-khomeini.com
0009-0000-7470-6768

علی محمد حاضری

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

hazeri_amodares.ac.ir

نجفقلی حبیبی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

nhabibiut.ac.ir

فاطمه طباطبایی

عرفان اسلامی دانشیار گروه عرفان پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی

tabatabaie-fatemehyahoo.com

سید مصطفی محقق داماد

حقوق و فلسفه اسلامی استاد گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

m_mohagheghsbu.ac.ir

حسین مهرپور

حقوق استاد گروه حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

h_mehrpoursbu.ac.ir

سید صدرالدین موسوی

اندیشه سیاسی دانشیار گروه اندیشه سیاسی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.

sadrmoosavigmail.com
51085519

اسماعیل حسن زاده

تاریخ ایران اسلامی دانشیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا (س)، تهران ایران

staff.alzahra.ac.ir/hassanzadeh
e.hasanzadehalzahra.ac.ir
0000-0001-5558-9367

علی مرشدی زاد

علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی دانشیار گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی ،دانشگاه شاهد، تهران، ایران

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=178
morshedizadshahed.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

خوزه کوتیلاس فرر

زبان فارسی و فرهنگ ایران دانشیار زبان فارسی و فرهنگ ایران، گروه مطالعات زبان های مدرن
دانشگاه آلیکانته اسپانیا

alicante.academia.edu/JoseCutillas
jose.cutillasmscloud.ua.es
0000-0003-1772-7233

النا دونایوا

تاریخ (خاورشناسی) پژوهشگر ارشد مرکز ایران شناسی مؤسسه شرق شناسی آکادمی علوم روسیه

elena-vdlist.ru

مارینا کامنوا

تاریخ (خاورشناسی) پژوهشگر ارشد مرکز ایران شناسی مؤسسه شرق شناسی آکادمی علوم روسیه

kamenevamarinamail.ru

مدیر مسئول

عباسعلی روحانی

الهیات فقه و حقوق اسلامی استاد پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

rouhaniri-khomeini.ac.ir

سردبیر

سید محمد موسوی بجنوردی

فقه و حقوق خصوصی استاد دانشگاه خوارزمی

moosaviri-khomeini.ac.ir
02151085507

مدیر اجرایی

سیده شهناز حسینی

الهیات فقه و حقوق اسلامی مدیر اجرایی پژوهشنامه متین

matin.pazhuheshyahoo.com
02151085507
0000-0003-3383-7192

ویراستار

سیده شهناز حسینی

فقه و حقوق اسلامی دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی

shhosseini2010gmail.com
51085507
0000-0003-3383-7192

ویراستار انگلیسی

سید صدرالدین موسوی

اندیشه سیاسی دانشیار گروه اندیشه سیاسی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

sadrmoosavigmail.com
51085501