واژه نامه اختصاصی

ا

  • امام خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی
  • انقلاب اسلامی انقلاب مردم ایران علیه شاه پهلوی