پیامدهای بحث در مورد حد و حدود اختیار دولت بعد از انقلاب بر اندیشه ‌سیاسی شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

تأسیس حکومت اسلامی در ایران از جمله مهمترین تجربیات شیعیان در طول تاریخ می‌باشد و مباحث نظری حول حیطة اختیار وظایف آن منجر به چالش با برخی دیدگاههای فقهی فقهاء شیعه گردید با توجه به اینکه در طرفین این منازعات فکری فقها و صاحبنظران بزرگ شیعه از جمله حضرت امام خمینی قرار داشتند این موضوع مباحث جدیدی را در اندیشه سیاسی شیعه احیاء کرد که در این مقاله تلاش خواهد شد تا به ابعاد این موضوع بپردازد و پیامدهای این مباحث نظری را بر اندیشه سیاسی شیعه مورد بحث قرار دهد.

کلیدواژه‌ها