اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

سید محمد موسوی بجنوردی

فقه و حقوق استاد دانشگاه خوارزمی

mosaviri-khomeini.com

علی محمد حاضری

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

hazeri_amodares.ac.ir

نجفقلی حبیبی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشگاه تهران

nhabibiut.ac.ir

فاطمه طباطبایی

عرفان اسلامی دانشیار گروه عرفان پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی

tabatabaie-fatemehyahoo.com

سید مصطفی محقق داماد

حقوق و فلسفه اسلامی استاد گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

m_mohagheghsbu.ac.ir

حسین مهرپور

حقوق استاد گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

h_mehrpoursbu.ac.ir

سید صدرالدین موسوی

اندیشه سیاسی دانشیار گروه اندیشه سیاسی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

sadrmoosavigmail.com
51085519

مدیر مسئول

عباسعلی روحانی

الهیات فقه و حقوق اسلامی استاد پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

rouhaniri-khomeini.ac.ir

سردبیر

سید محمد موسوی بجنوردی

فقه و حقوق خصوصی استاد دانشگاه خوارزمی

moosaviri-khomeini.ac.ir
02151085507

مدیر اجرایی

سیده شهناز حسینی

الهیات فقه و حقوق اسلامی مدیر اجرایی پژوهشنامه متین

matin.pazhuheshyahoo.com
02151085507

ویراستار

سیده شهناز حسینی

فقه و حقوق اسلامی دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی

shhosseini2010gmail.com
51085507