درباره نشریه

این نشریه بر اساس مجوز شماره 124/8600 تاریخ 1376/6/29به صورت فصلنامه ( چهار بار در سال)  منتشر شده است.

با تصویب کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در تاریخ 1386/6/5بر اساس نامه شماره 3/4719موفق به دریافت درجه علمی -پژوهشی شد.

بر اساس نامه شماره 3/5308 مورخ 1386/6/27مجله از شماره 27 علمی-پوهشی محسوب می شود.

مجله دارای ضریب تأثیر (IF) است.