بر اساس نویسندگان

آ

 • آدابی، حمید‌رضا [1] عضو هیأت علمی واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران
 • آذرنگ، ندا [1] کارشناس ارشد جامعه شناسی از پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
 • آذرنیا، مرضیه [1] کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه پیام نورکرج، البرز، ایران.
 • آزیز، سید محسن [1] استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، خراسان رضوی، ایران
 • آقا پیروز، علی [1] دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی(س) پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • آقا حسینی، علیرضا [1] استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
 • آقا مهدوی، اصغر [1] عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع).
 • آل بویه، علی [1] رئیس دانشگاه آزاد واحد یاسوج و استادیار گروه فقه وحقوق دانشگاه آزاد واحد یاسوج، ایران
 • آیت اللهی، حمید رضا [1] استاد بازنشسته و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

 • خانی، زهره [1] دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه های امام خمینی ، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
 • خانی، زهره [1] دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
 • خانی آرانی، الهه [1] کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.
 • خداپرست، ارسطو [1] دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه تربیت معلّم تهران (خوارزمی)
 • خدایی، میلاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • خزعلی، محسن [1] دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه تهران.
 • خشروزاده، جعفر جعفر [1] محقق و مدرس دانشگاه.
 • خلجی، حسن رضا [1] استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان
 • خمینی، سید حسن [1] تولیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) و رئیس هیأت امنای پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی.
 • خمینی، سید حسن [13] تولیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) و رئیس هیأت امنای پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی
 • خمینی، سید حسن [6] . تولیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) و رئیس هیأت امنای پژوهشکدة امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی.
 • خمینی، سید حسن [3] 1. تولیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) و رئیس هیأت امنای پژوهشکدة امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی.
 • خوئینی، عفور [1] رئیس پژوهشکده فلسفه و حقوق تطبیقی و عضو هیأت علمی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تربیت معلم.
 • خوئینی، غفور [1] رئیس پژوهشکده فلسفه و حقوق تطبیقی و عضو هیأت علمی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تربیت معلم تهران.
 • خوئینی، غفور [1] استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تربیت معلم تهران
 • خوئینی، غفور [2] استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) تهران
 • خیریه، زینب [2] دانش‌آموخته دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه امام خمینی از پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.

د

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

 • لامع، زهرا [2] عضو هیأت علمی دانشکده رفاه
 • لشگری یونسی، اعظم [1] دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه های امام خمینی، پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.
 • لک زایی، نجف [1] دانشیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
 • لکزایی، رضا [2] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی

م

ن

و

ه

ی