نظری بر نقدهای شهید خمینی بر مقدمات پاسخ ابداعی امام خمینی(س) به مسأله ضد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

1. تولیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) و رئیس هیأت امنای پژوهشکدة امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی.

چکیده

یکی از مباحث علم اصول بحث ضد است. امام خمینی در جواب به شبهه معروف بحث ضد، مقدمات هفت‌گانه‌ای را طرح کرده‌اند که مقدمه پنجم آن، بحث خطابات قانونیه است. ایشان در صدد هستند با چینش این هفت مقدمه، شبهه مذکور را ــ که مختصراً مورد اشاره قرار خواهد گرفت ــ پاسخ دهند. این پاسخ که به تعبیر مرحوم شهید مصطفی خمینی، راه حل ابداعی حضرت امام خمینی است، توسط این شهید بزرگوار مورد بررسی قرار گرفته است. ایشان در کتاب تحریرات فی الاصولضمن بررسی این مبحث، و پذیرش نتیجة آن به شدت نسبت به ذکر هفت مقدمه برای پاسخ به این شبهه اشکال کرده‌اند.
از آنجا که شهید خمینی در بررسی بحث خطابات قانونیه، نخست در نیاز به برخی از مقدمات هفت‌گانه امام شبهه وارد کرده است، در این مقال برآنیم تا با طرح آن قسمت از سخنان ایشان، به نقد و بررسی گفته‌های ایشان بپردازیم.
در آنچه از نظر خواهد گذشت، نخست به تبیین مسأله پرداخته، سپس مقدمات طرح‌شده توسط امام را بررسی کرده، پس از آن، مطالب شهید خمینی را مرور نموده و در نهایت به جمع‌بندی آن می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها