دلالتِ‌ ابطالی انقلاب ایران برای نظریة انقلاب اسکاکپول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی انقلاب پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

اسکاکپول در مقام «نظریه‌آزمایی» با استفاده از تحلیل تاریخی ـ تطبیقی و به‌کارگیری روشهای استقرای حذفی توافق و اختلاف جان استوارت میل ضمن اثبات درستی تئوری خویش، مدعی شد که فرضیات نظری تئوری‌پردازان اصلی انقلاب (مارکس، گار، تیلی، اسملسر و جانسون) را رد نموده است. مقالة حاضر با به‌کارگیری همان منطق و روش‌شناسی به کار گرفته شده توسط اسکاکپول، یعنی دستگاه استقرای حذفی میل، مورد انقلاب اجتماعی ایران به موردهای قبلی مطالعة وی اضافه گردید تا مشخص شود حضور این مورد جدید ــ که موردی مناسب و مشمول قلمرو مضمونی تئوری اسکاکپول محسوب می‌شود ــ چه دلالت آزمونی برای تئوری انقلاب وی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها