دیدگاهها و موضع‌گیریهای سازمان چریکهای فدایی خلق در قبال انقلاب اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا.

چکیده

سازمان چریکهای فدایی خلق از جملة سازمانهایی بود که بر اساس تحلیل مارکسیستی خود، تحلیلی ویژه از انقلاب و رهبران انقلاب ارائه می‌نمود و به دلیل عدم توفیق در کسب قدرت، به نقد حاکمیت، نظام سیاسی، نهادها، شخصیتها، رفتارها و عملکرد سیاسی رهبران پس از پیروزی پرداخت.
در این مقاله تلاش شده تا روند تغییر دیدگاهها و موضع‌گیریهای فداییان در قبال پدیده انقلاب به نسبت دور شدنشان از قدرت و ناامیدیشان از آن، نشان داده شود. فداییان برای رسیدن به مطلوب ایدئولوژیک خود از انتقاد جزء به جزء نهادهای انقلابی و شخصیتهای انقلابی و مذهبی شروع کرده و در نهایت کلیت نظام را مورد انتقاد قرار دادند. در نهایت روند موضع‌گیری آنها از انتقادهای سیاسی به مبارزه مسلحانه علیه نظام انقلابی انجامید.

کلیدواژه‌ها