رویکرد فلسفی‌ در اندیشة‌ سیاست‌ خارجی‌ امام‌ خمینی‌(س)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه اندیشه سیاسی در اسلام، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی و عضو وابسته گروه مطالعات هند، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 محقق و پژوهشگر

چکیده

مقالة حاضر تلاشی است برای بررسی مبانی فلسفی و یا رویکرد فلسفی در اندیشة سیاست خارجی امام خمینی و از آنجا که حضرت امام یک فقیه، یک عارف و یک فیلسوف بودند، دیدگاههای حکومتی ایشان تحت تأثیر یافته‌های فقهی، عرفانی و فلسفی ایشان قرار داشت. برای مثال، «اصحاب قرارداد اجتماعی» در فلسفة غرب، هر سه به قرارداد اجتماعی معتقدند، اما از آنجا که رویکرد آنها به انسان متفاوت است، دیدگاههای حکومتی آنها نیز متفاوت است. در رابطه با دیدگاههای حکومتی حضرت امام و اندیشة سیاست خارجی ایشان، برای مثال، از آنجا که در انسان‌شناسی ایشان هرگونه سلطه انسان بر انسان نفی می‌شود، در سیاست خارجی ایشان هرگونه سلطه کشورهای دیگر به جمهوری اسلامی ایران نیز، نفی می‌گردد. در این مقال تلاش شده رویکردهای فلسفی اندیشه سیاست خارجی امام تبیین شود.

کلیدواژه‌ها