قرآن‌ و حدیث‌: منبع‌ و منشاء الهام‌ فلسفة‌ اسلامی‌

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و نویسنده

چکیده

تردیدی نیست که مسلمانان، ارتباطی تاریخی و فرهنگی با حکمت یونانی و فلسفه‏های دیگر داشته و از میراث فلسفی و غنی دوران باستان، بهره‏های زیادی برده‏اند؛ ولیکن، مطالعة عمیق تاریخ طولانی فلسفة اسلامی نشان می‏دهد که خاستگاه فلسفة اسلامی را باید در بطن و متن اسلام و در منابع اصیل آن یعنی قرآن و حدیث، جستجو کرد؛ چرا که این فلسفه، اصول، مبانی، موضوعات و مسائل متعدد خود را از وحی اسلامی گرفته است. همة فیلسوفان اسلامی در فضای وحیانی اسلام و با الهام از این متون، فلسفة خود را پدید آورده‏اند و اساساً فلسفة اسلامی، تأویلی فلسفی از متن مقدس است که عمیقاً ریشه در قرآن و حدیث دارد و به همین جهت در طول قرون و تا به امروز، به عنوان یکی از جریانات فکری بسیار تأثیرگذار در تمدن اسلامی به حیات خود ادامه داده است.

کلیدواژه‌ها