نویسنده = بیوک علیزاده
تعداد مقالات: 2
2. مبانی نظریة اتحاد عاقل و معقول

دوره 4، شماره 17، زمستان 1380، صفحه 123-148

بیوک علیزاده