کلیدواژه‌ها = قبض و اقباض
1. جایگاه وقف در اموال اشخاص حقوقی با تأکید بر آرای امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 77، زمستان 1396، صفحه 1-20

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ ابوالفضل قهاری