وجود متعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.

چکیده

دی. زد. فیلیپس معتقد است که بینش فلسفی ویتگنشتاین در فلسفة دین تأثیر فراوان دارد. فیلیپس در این مقاله که دومین مقاله از کتاب «ویتگنشتاین و دین» است برهان وجودی آنسلم را مورد بررسی قرار داده است. وی بر این اعتقاد است که برهانی که آنسلم تدارک دیده نه در ایمان آوردن خودش تأثیر داشته نه در ایمان آوردن دیگران، بلکه این برهان ایضاحی است برای کسانی که از قبل به خدا اعتقاد دارند. آنسلم در این برهان در مورد واقعیت خدا، ضرورت خدا و اینکه آیا وجود کمال است یا خیر، بحث می‌کند.
ویتگنشتاین معتقد است چنین مباحثی خارج از سیاق کاربرد زبان ماست و ما وقتی به آنها می‌پردازیم که تمایل پیدا کرده‌ایم تا به منطق زبانمان تعالی بخشیم. فیلیپس با ارائة هشت مثال مشخص می‌کند که گرایش به تعالی بخشیدن به منطق زبان چگونه در باورهای ما نقش بازی می‌کند.

کلیدواژه‌ها