دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، تابستان 1384، صفحه 1-141