کلیدواژه‌ها = نشوز
تعداد مقالات: 4
1. بازخوانی حقوقی - فقهی ضرب زن در متون دینی و آرای امام خمینی(س)

دوره 20، شماره 78، بهار 1397، صفحه 53-79

جلال سلطان احمدی؛ مهری یزدانی؛ آرزو ملکشاه


2. نشوز زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)

دوره 18، شماره 70، بهار 1395، صفحه 27-46

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ سیده شهناز حسینی


3. نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی(س)

دوره 11، شماره 43، تابستان 1388، صفحه 1-23

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ سیده شهناز حسینی


4. تأملاتی چند در آیة 34 سورة نساء

دوره 6، 24-23، پاییز 1382، صفحه 89-103

سیده شهناز حسینی