دوره و شماره: دوره 17، شماره 67، تابستان 1394، صفحه 1-165