دوره و شماره: دوره 17، شماره 69، زمستان 1394، صفحه 1-145