نویسنده = علیرضا شجاعی زند
تعداد مقالات: 6
1. «رهبری دینی» در نهضت و در نظام

دوره 21، شماره 85، زمستان 1398، صفحه 99-125

علی‌رضا شجاعی‌زند


2. احیا و اصلاح مقایسة رویکرد دینی شیخ، میرزا و امام(س)

دوره 14، شماره 56، پاییز 1391، صفحه 89-118

علیرضا شجاعی زند


3. خاتمة انقلاب

دوره 12، شماره 49، زمستان 1389، صفحه 39-55

علیرضا شجاعی زند


4. امتناع دمکراسی در جوامع پسا انقلابی

دوره 12، شماره 46، بهار 1389، صفحه 69-89

علیرضا شجاعی زند