نویسنده = علیرضا شجاعی زند
تعداد مقالات: 5
1. احیا و اصلاح مقایسة رویکرد دینی شیخ، میرزا و امام(س)

دوره 14، شماره 56، پاییز 1391، صفحه 89-118

علیرضا شجاعی زند


2. خاتمة انقلاب

دوره 12، شماره 49، زمستان 1389، صفحه 39-55

علیرضا شجاعی زند


3. امتناع دمکراسی در جوامع پسا انقلابی

دوره 12، شماره 46، بهار 1389، صفحه 69-89

علیرضا شجاعی زند